Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi Bánh Mì Thịt
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 3962 lần   |   Lượt tải: 26 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Câu 1: Đối Tượng Nghiên Cứu Của Kinh Tế Học Chính Trị
Khái niệm: Kinh tế học chính trị là môn khoa học xã hội nghiên cứu các
cơ sở kinh tế chung của đời sống xã hội gắn với mỗi giai đoạn phát triển
trong xã hội.
Đối tượng nghiên cứu:
. Quan hệ xã hội(quan hệ giữa người với người trong tiêu dùng…) để hiểu
bản chất trong quan hệ con người, hiểu bản chất xã hội, giai cấp khác.
. Cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng; Quy luật kinh tế, phạm trù kinh tế.
. Quy luật kinh tế : là quy luật phản ánh mối liên hệ tất yếu, thừơng
xuyên lặp lại của các đối tượng kinh tế.
Phạm trù kinh tế : là những dấu hiệu đặc trưng biểu hiện sự hoạt động
của các quy luật kinh tế (mang tính trừu tượng, khách quan).
So sánh quy luật kinh tế – quy luật tự nhiên :
+ Giống nhau : Đều mang tính khách quan không phụ thuộc vào con
người.
+ Khác nhau :Quy luật kinh tế mang tính hiện thực, gắn liền với lịch sử.
Nó chỉ biểu hiện thông qua hoạt động của con người; Quy luật tự nhiên
mang tính bền vững và tự nó phát huy tác dụng.
Hệ thống quy luật kinh tế : có 3 dạng
+ Các quy luật kinh tế chung : tồn tại trong mọi phương thức sản xuất. Ví
dụ : quy luật tăng năng suất, quy luật quan hệ sản xuất…
+ Các quy luật chung, tồn tại trong một số phương thức sản xuất( ví dụ
quy luật giá trị).
+ Các quy luật kinh tế đặc thù : có riêng trong từng phương thức sản xuất.
Yêu cầu nghiên cứu quy luật kinh tế :
+ Khái niệm quy luật.
+ Nội dung quy luật.
+ Sự vận dụng quy luật.
+ Phạm trù đặc trưng của quy luật.
+ Yêu cầu của quy luật .
+ Tác dụng của quy luật.

Câu 2 : Tái Sản Xuất Xã Hội Là Gì ?
Tái sản xuất xã hội và các loại hình :
. Tái sản xuất : Là quá trình sản xuất diễn ra liên tục và lặp lại theo thời
gian.
. Tái sản xuất xã hội : Là tổng thể của những tái sản xuất cá biệt trong
mối quan hệ hữu cơ với nhau.
. Tái sản xuất giản đơn : Là quá trình tái sản xuất được lặp ại thường
xuyên với quy mô không đổi.
. Tái sản xuất mở rộng : Là quá trình tái sản xuất có quy mô tăng lên, có
2 hình thức :
+ Phát triển theo chiều rộng
+ Phát triển theo chiều sâu.
Gọi W : năng suất lao động
L0 : hiệu quả sử dụng vốn.
S : số sản phẩm.
V : nhân công lao độn...
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP
KINH TEÁ CHÍNH TRÒ
Caâu 1: Ñoái Töôïng Nghieân Cöùu Cuûa Kinh Teá Hoïc Chính Trò
Khaùi nieäm
: Kinh teá hoïc chính trò laø moân khoa hoïc xaõ hoäi nghieân cöùu caùc
cô sôû kinh teá chung cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi gaén vôùi moãi giai ñoaïn phaùt trieån
trong xaõ hoäi.
Ñoái töôïng nghieân cöùu
:
. Quan heä xaõ hoäi(quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi trong tieâu duøng…) ñeå hieåu
baûn chaát trong quan heä con ngöôøi, hieåu baûn chaát xaõ hoäi, giai caáp khaùc.
. Cô sôû haï taàng, kieán truùc thöôïng taàng; Quy luaät kinh teá, phaïm truø kinh teá.
. Quy luaät kinh teá : laø quy luaät phaûn aùnh moái lieân heä taát yeáu, thöøông
xuyeân laëp laïi cuûa caùc ñoái töôïng kinh teá.
Phaïm truø kinh teá
: laø nhöõng daáu hieäu ñaëc tröng bieåu hieän söï hoaït ñoäng
cuûa caùc quy luaät kinh teá (mang tính tröøu töôïng, khaùch quan).
So saùnh quy luaät kinh teá – quy luaät töï nhieân
:
+ Gioáng nhau : Ñeàu mang tính khaùch quan khoâng phuï thuoäc vaøo con
ngöôøi.
+ Khaùc nhau :Quy luaät kinh teá mang tính hieän thöïc, gaén lieàn vôùi lòch söû.
Noù chæ bieåu hieän thoâng qua hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi; Quy luaät töï nhieân
mang tính beàn vöõng vaø töï noù phaùt huy taùc duïng.
Heä thoáng quy luaät kinh teá
: coù 3 daïng
+ Caùc quy luaät kinh teá chung : toàn taïi trong moïi phöông thöùc saûn xuaát. Ví
duï : quy luaät taêng naêng suaát, quy luaät quan heä saûn xuaát…
+ Caùc quy luaät chung, toàn taïi trong moät soá phöông thöùc saûn xuaát( ví duï
quy luaät giaù trò).
+ Caùc quy luaät kinh teá ñaëc thuø : coù rieâng trong töøng phöông thöùc saûn xuaát.
Yeâu caàu nghieân cöùu quy luaät kinh teá
:
+ Khaùi nieäm quy luaät.
+ Noäi dung quy luaät.
+ Söï vaän duïng quy luaät.
+ Phaïm truø ñaëc tröng cuûa quy luaät.
+ Yeâu caàu cuûa quy luaät .
+ Taùc duïng cuûa quy luaät.
đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị - Người đăng: Bánh Mì Thịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị 9 10 597