Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Nhập Môn Quan Hệ Quốc Tế

Được đăng lên bởi hoangthongtrinh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2851 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Câu 1: Phương pháp tiếp cận QHQT.
+ Mặc dù các quan điểm về phương pháp luận của QHQT chưa đạt được sự
thống nhất nhưng sự tồn tại của các lý thuyết, cách tiếp cận đặc thù đã đem
lại sự khác biệt về phương pháp giữa QHQT với các khoa học khác, góp phần
tạo nên tính độc lập tương đối cho QHQT.
+ QHQT thuộc phạm trù KHXH & NV, vì vậy phải sử dụng những phương
pháp luận chung của XHNV để tiếp cận nó. Do QHQT là khoa học liên
ngành nên phải sử dụng các phương pháp khác nhau như: phương pháp khoa
học lịch sử, phương pháp xã hội học, phương pháp kinh tế - chính trị học,
phương pháp hệ thống, cấu trúc hoặc lý thuyết trò chơi. Như vậy, dù còn phải
vay mượn nhiều phương pháp khoa học khác nhau, nhưng QHQT có hệ
phương pháp không trùng lặp với các khoa học khác nên đã góp phần tạo nên
tính độc lập tương đối của nó.
+ Trong các tài liệu phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ: họ đưa ra phương
pháp luận để tiếp cận QHQT gọi là cấp độ phân tích. Tức là họ sẽ đứng trên
các cấp độ khác nhau, có 4 cấp độ phân tích chính là: cấp độ cá nhân, cấp độ
quốc gia (cấp độ trong nước hay cấp độ xã hội), cấp độ liên quốc gia (hay cấp
độ quốc tế), cấp độ toàn cầu (hay cấp độ hệ thống).

Câu 2: Khái niệm về chủ quyền và lợi ích quốc gia. Vai trò của chủ
quyền và lợi ích quốc gia trong quan hệ quốc tế .
1. Khái niệm chủ quyền và lợi ích quốc gia:
a. Chủ quyền quốc gia:
+ Là quyền tự chủ của một nhà nước độc lập thực hiện các chức năng đối
nội và đối ngoại của mình.
b. Lợi ích quốc gia:
+ Là những lợi ích chủ yếu của quốc gia gia có chủ quyền trong quan hệ
với bên ngoài. Chỉ có những lợi ích mang tính đối ngoại mới được gọi là lợi
ích quốc gia và lợi ích này gắn liền với mục đích và mục tiêu chính sách đối
ngoại.
2. Vai trò của chủ quyền và lợi ích quốc gia trong quan hệ quốc tế:
a. Vai trò của chủ quyền quốc gia:
+ Chủ quyền quốc gia có 2 nội dung cụ thể: quốc gia có quyền tối cao trong
các vấn đề đối nội và quyền độc lập trong chính sách đối ngoại.
- Về đối nội, chủ quyền quốc gia là quyền tối cao hoạch định và thực thi
chính sách đối với cư dân trên lãnh thổ của mình; nghĩa là quốc gia không bị
nước khác can thiệp vào công việc nội bộ của mình.
- Về đối ngoại, chủ quyền quốc gia là sự độc lập tự chủ trong hoạch định
chính sách, bình đẳng quốc gia trong quan hệ với nhau; nghĩa là quốc gia
không chịu sự chi phối hay áp đặt của các quốc gia khác trong QHQT của
mình.
+ Chủ quyền quốc gia có thể được coi là khái niệm thuộc phạm trù QHQT vì:
- Chủ quyền quốc gia chỉ xuất hiện trong quá trình tươn...
Câu 1: Phương pháp tiếp cận QHQT.
+ Mặc dù các quan điểm về phương pháp luận của QHQT chưa đạt được sự
thống nhất nhưng sự tồn tại của các thuyết, cách tiếp cận đặc thù đã đem
lại sự khác biệt về phương pháp giữa QHQT với các khoa học khác, góp phần
tạo nên tính độc lập tương đối cho QHQT.
+ QHQT thuộc phạm trù KHXH & NV, vì vậy phải sử dụng những phương
pháp luận chung của XHNV đ tiếp cận nó. Do QHQT là khoa học liên
ngành nên phải sử dụng các phương pháp khác nhau như: phương pháp khoa
học lịch sử, phương pháp hội học, phương pháp kinh tế - chính trị học,
phương pháp hệ thống, cấu trúc hoặc lý thuyết trò chơi. Như vậy, dù còn phải
vay mượn nhiều phương pháp khoa học khác nhau, nhưng QHQT hệ
phương pháp không trùng lặp với các khoa học khác nên đã góp phần tạo nên
tính độc lập tương đối của nó.
+ Trong các tài liệu phương Tây, đặc biệt Hoa Kỳ: họ đưa ra phương
pháp luận để tiếp cận QHQT gọi cấp độ phân tích. Tức họ sẽ đứng trên
các cấp độ khác nhau, 4 cấp độ phân tích chính là: cấp độ nhân, cấp độ
quốc gia (cấp độ trong nước hay cấp độ xã hội), cấp độ liên quốc gia (hay cấp
độ quốc tế), cấp độ toàn cầu (hay cấp độ hệ thống).
Đề cương ôn tập môn Nhập Môn Quan Hệ Quốc Tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Nhập Môn Quan Hệ Quốc Tế - Người đăng: hoangthongtrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Nhập Môn Quan Hệ Quốc Tế 9 10 433