Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Toán

Được đăng lên bởi Yến Khúc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương và bài tập ôn môn Toán

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

ĐỀ CƯƠNG MÔN TÓAN
(Dùng cho ôn tập Thi tuyển sinh đầu vào hệ Vừa làm Vừa học)
THOÂNG TIN TOÅNG QUAÙT
Chöông trình oân taäp moân Toaùn ñeå thi tuyeån vaøo Trường Ñaïi Hoïc Môû TPHCM
heä vöøa hoïc vöøa laøm ñöôïc bieân soaïn döïa theo chöông trình Toaùn lôùp 12 PTTH (giaûi
tích vaø hình giaûi tích ) vôùi thôøi löôïng oân taäp 32 tieát treân lôùp. Hoïc vieân caàn naém vöõng
caùc kieán thöùc ñaõ ghi trong ñeà cöông vaø laøm ñöôïc caùc daïng baøi taäp töông töï vôùi caùc baøi
taäp trong ñeà cöông. Ñeà cöông khoâng nhaán maïnh vaøo caùc muïc chöõ in nghieâng.

PHAÀN I: ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT TOAÙN GIAÛI TÍCH
Chöông I PHEÙP TÍNH VI PHAÂN HAØM MOÄT BIEÁN (10 tieát )
1. Ñaïo haøm
1.1 Ñaïo haøm
i). Ñònh nghóa ñaïo haøm.
ii) YÙnghóa hình hoïc cuûa ñaïo haøm .
iii) Baûng ñaïo haøm caùc haøm soá sô caáp.
iv) Caùc qui taéc tính ñaïo haøm.
v) Ñaïo haøm caáp cao.
1.2 Vi phaân:
i) Ñònh nghóa.
ii) Caùc qui taéc tính vi phaân.
iii) Vi phaân caáp cao.
2. ÖÙng duïng cuûa ñaïo haøm
i) Tính ñôn ñieäu vaø cöïc trò cuûa haøm soá .
ii) Giaù trò lôùn nhaát, giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá .
iii) Tính loài , loõm, ñieåm uoán cuûa ñoà thò haøm soá .
iv) Tieäm caän cuûa ñoà thò.
v) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò caùc haøm soá : baäc 2, baäc 3, truøng phöông, höõu tyû.
Chöông II
PHEÙP TÍNH TÍCH PHAÂN HAØM MOÄT BIEÁN (6 tieát)
2.1 Khaùi nieäm nguyeân haøm vaø tích phaân baát ñònh.
2.2 Ñònh nghóa tích phaân (xaùc ñònh)
2.3 Caùc phöông phaùp tính tích phaân xaùc ñònh
i) Phöông phaùp phaân tích .
ii) Phöông phaùp ñoåi bieán soá .
iii) Phöông phaùp tích phaân töøng phaàn.

-1-

Đề cương và bài tập ôn môn Toán
2.4 ÖÙng duïng tính tích phaân xaùc ñònh: dieän tích phaúng,theå tích vaät troøn xoay.

PHAÀN II: ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT TOAÙN HÌNH HỌC
Chöông I

PHÖÔNG PHAÙP TOÏA ÑOÄ TRONG MAËT PHAÚNG

1. Tích voâ höôùng: Ñònh nghóa, tính chaát vaø öùng duïng. Goùc giöõa hai vectô.
2. Ñöôøng thaúng: Vectô chæ phöông, vectô phaùp tuyeán. Phöông trình tham soá;
phöông trình toång quaùt. Goùc giöõa hai ñöôøng thaúng. Khoaûng caùch töø moät
ñieåm ñeán ñöôøng thaúng. Phöông trình ñöôøng phaân giaùc cuûa moät goùc. Vò trí
töông ñoái giöõa hai ñöôøng thaúng. Chuøm ñöôøng thaúng.
3. Ñöôøng troøn, Elip, Hypebo,; Parabol: Phöông trình chính taéc. Tieáp tuyeán.
Chöông II

PHÖÔNG PHAÙP TOÏA ÑOÄ TRONG KHOÂNG GIAN

1. Tích voâ höôùng, tích coù höôùng vaø öùng duïng: Ñònh nghóa, caùc tính chaát. Tính
goùc giöõa hai vectô, dieän tích tam giaùc, theå tích hình hoäp, ...
Đề cương và bài tập ôn môn Toán
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
ĐỀ CƯƠNG MÔN TÓAN
(Dùng cho ôn tập Thi tuyển sinh đầu vào hệ Vừa làm Vừa học)
THOÂNG TIN TOÅNG QUAÙT
Chöông trình oân taäp moân Toaùn ñeå thi tuyeån vaøo Trường Ñaïi Hoïc Môû TPHCM
heä vöøa hoïc vöøa laøm ñöôïc bieân soaïn döïa theo chöông trình Toaùn lôùp 12 PTTH (giaûi
tích vaø hình giaûi tích ) vôùi thôøi löôïng oân taäp 32 tieát treân lôùp. Hoïc vieân caàn naém vöõng
caùc kieán thöùc ñaõ ghi trong ñeà cöông vaø laøm ñöôïc caùc daïng baøi taäp töông töï vôùi caùc baøi
taäp trong ñeà cöông. Ñeà cöông khoâng nhaán maïnh vaøo caùc muïc chöõ in nghieâng.
PHAÀN I: ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT TOAÙN GIAÛI TÍCH
Chöông I PHEÙP TÍNH VI PHAÂN HAØM MOÄT BIEÁN (10 tieát )
1. Ñaïo haøm
1.1 Ñaïo haøm
i). Ñònh nghóa ñaïo haøm.
ii) YÙnghóa hình hoïc cuûa ñaïo haøm .
iii) Baûng ñaïo haøm caùc haøm soá sô caáp.
iv) Caùc qui taéc tính ñaïo haøm.
v) Ñaïo haøm caáp cao.
1.2 Vi phaân:
i) Ñònh nghóa.
ii) Caùc qui taéc tính vi phaân.
iii) Vi phaân caáp cao.
2. ÖÙng duïng cuûa ñaïo haøm
i) Tính ñôn ñieäu vaø cöïc trò cuûa haøm soá .
ii) Giaù trò lôùn nhaát, giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá .
iii) Tính loài , loõm, ñieåm uoán cuûa ñoà thò haøm soá .
iv) Tieäm caän cuûa ñoà thò.
v) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò caùc haøm soá : baäc 2, baäc 3, truøng phöông, höõu tyû.
Chöông II PHEÙP TÍNH TÍCH PHAÂN HAØM MOÄT BIEÁN (6 tieát)
2.1 Khaùi nieäm nguyeân haøm vaø tích phaân baát ñònh.
2.2 Ñònh nghóa tích phaân (xaùc ñònh)
2.3 Caùc phöông phaùp tính tích phaân xaùc ñònh
i) Phöông phaùp phaân tích .
ii) Phöông phaùp ñoåi bieán soá .
iii) Phöông phaùp tích phaân töøng phaàn.
- 1 -
Đề cương ôn tập môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Toán - Người đăng: Yến Khúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Toán 9 10 228