Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG B2 PHẦN ĐỘNG VẬT

Được đăng lên bởi vuthanhthanh91
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 8 lần
53K7.307
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG B2
PHẦN ĐỘNG VẬT
1. Sự phát triển phôi ở động vật.
- Sau quá trình phân cắt tạo thành một khối tế bào gọi là phôi dâu.
- Các tế bào phôi dâu tiết dịch đẩy tế bào thành một lớp gọi là phôi nang và xuất hiện xoang
phôi nang.
- Tiếp đến là hóa phôi vị bằng cách lõm vào (tế bào lớn lõm vào). Dạng trứng phân cắt
không đều (tế bào cực sinh học nhỏ hơn tế bào cực dinh dưỡng).
- Khi lõm vào tạo thành 2 lớp và hình thành 2 lá phôi:
+ Lớp ngoài: lá phôi ngoài.
+ Lớp trong: lá phôi trong.
+ Hình thành miệng phôi (phôi khẩu)
- Lá phôi giữa nằm giữa lá ngoại bì và lá nội bì, gồm các túi thể xoang. Các túi này phát
triển về phía trên cho các đốt cơ, phát triển về phía dưới cho tấm bên. Tấm bên hình thành
lá thành (lót mặt trong lá phôi ngoài), và lá tạng (lót mặt ngoài lá phôi trong). Và giữa 2 lá
này là xoang cơ thể.
- Ở tất cả động vật đa bào quá trình phân cắt trứng, hình thành phôi nang, phôi vị về cơ bản
giống nhau, còn quá trình phát triển về sau khác nhau.
2. Phân loại đại cương giới động vật.
Động vật được chia làm 3 loại là:
- Động vật đơn bào: gồm các ngành động vật nguyên sinh.
- Động vật cận đa bào: gồm các ngành thân lỗ.
- Động vật đa bào: gồm các ngành ruột khoang, các ngành giun, thân
mềm, chân khớp và ngành động vật có dây sống.
3. Hệ tuần hoàn và tiến hóa hệ tuần hoàn ở động vật.
* Hệ tuần hoàn:
Là hệ cơ quan có chức năng tuần hoàn máu trong cơ thể của hầu hết các động vật. Hệ tuần
hoàn mang các chất từ nơi này đến nơi khác, giúp các cơ quan thực hiện tốt chức năng của
chúng.
(+) Cơ quan:
- Máu: dùng để vận chuyển oxygen và chất dinh dưỡng, khí O2 đến các tế bào cũng như
mang chất thải từ tế bào trở về và thoát ra ngoài bằng các cơ quan bài tiết.
- Tim: tạo sự chênh lệch về áp suất để làm cho máu lưu thông.
- Mạch máu: dùng để vận chuyển máu.
- Các van: đảm bảo dòng chảy của máu theo một hướng nhất định.
(+) Các dạng tuần hoàn:
- Hệ thống tuần hoàn mở
- Hệ thống tuần hoàn kín
- Hệ thống tuần hoàn đơn
- Hệ thống tuần hoàn kép

*Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn ở động vật:
Hệ tuần hoàn được phát triển từ đơn giản đến phức tạp. Ở động vật đơn bào chưa có hệ
tuần hoàn, sự trao đổi chất với môi trường ngoài được thực hiện trực tiếp qua màng tế bào.
Trong quá trình tiến hóa của động vật hệ tuần hoàn đã dần dần được hình thành và được
hoàn thiện:
- Ruột khoang: chưa có mạch máu và máu chảy, trao đổi chất chuyển dịch thụ động trong
các nhánh của ống tiêu hóa nhờ...



  !""#$%& '$()*&+,-"

!"#$%&'()*(

+#,'"-.'/&.'0 12
#3/45674890
:.';&';<
= >&<
= >&<
= ?*/$0
>@-@'ABCD( !C%
D'3EF#7AD'3E8&)F +)F
/,G0A'/,G0 H@;
%(7D
I)J#'K#2AA'"'37J
ALD'35
;  .&/01$)1$234&++$5$)*&+,-"
M'K#8NO<
M'K#7<B#'K%F5
M'KK#<BP
M'K#<BAA
3A&'#'K,%5
 6"78& 09&,9"$:& ;< 6"78& 09&()*&+,-"
=6"78& 09&>
>*7,2QR7DSR#'K ?*R
)T7%#7AC74*2QS
C

U<V#D'K%D(%W')89AEX;#Y8
)JTZ'3'-7
+<54F*'35)#D8
U<V#D'K%D
!'<#JJLJ%SW8&)#"

?*RZ
?*RE
?*R#7
?*R[
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG B2 PHẦN ĐỘNG VẬT - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG B2 PHẦN ĐỘNG VẬT - Người đăng: vuthanhthanh91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG B2 PHẦN ĐỘNG VẬT 9 10 581