Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập triết học Mác Lênin ( học phần 3 )

Được đăng lên bởi hoangthongtrinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2255 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Câu 1: Học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân . Nội dung sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân . Những đặc điểm khách quan quy định sứ
mệnh lịch sử đó .
I. Học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân :
+ Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng
với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực
lượng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày càng cao ; là lực lượng lao động cơ
bản trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải
tạo các quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất
tiên tiến trong thời đại ngày nay.
+ Những đặc điểm cơ bản chung nhất của giai cấp công nhân:
- Là giai cấp của những người lao động sản xuất ra vật chất với trình độ trí tuệ
ngày càng cao; đồng thời có những phát minh, sáng chế được ứng dụng ngay trong
sản xuất . Vì thế, giai cấp công nhân có vai trò quyết định nhất trong sự tồn tại và
phát triển của xã hội .
- Có lợi ích cơ bản đối lập với lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản . Đối với giai
cấp công nhân thì chế độ tư hữu , áp bức bóc lột bị xoá bỏ; giành chính quyền và
làm chủ xã hội.Còn giai cấp tư sản không bao giờ rời bỏ những vấn đề cơ bản đó.
Do vậy, giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để.
- Có hệ tư tưởng riêng là chủ nghĩa Mác-Lênin phản ánh sức mạnh lịch sử của
giai cấp công nhân , đồng thời hệ tư tưởng đó dẫn dắt giai cấp công nhân thực hiện
sứ mệnh lịch sử của giai cấpmình nhằm giải phóng xã hội, giải phóng con người.
- Bất kỳ giai cấp công nhân nước nào, khi đã có đảng tiên phong của nó, đều
có những đặc điểm cơ bản chung nhất. Do vậy, giai cấp công nhân của mỗi nước
đều là một bộ phận không thể tách rời với giai cấp công nhân của các nước khác
trên toàn thế giới.
+ Ngoài những đặc điểm cơ bản chung nhất , giai cấp công nhân còn có những đặc
điểm riêng do điều kiện lịch sử cụ thể tạo ra:

- Trong chế độ tư bản chủ nghĩa , giai cấp công nhân chưa làm chủ sở hữu các
tư liệu sản xuất của xã hội. Họ chỉ là giai cấp làm thuê và bị tư sản bóc lột , thống
trị.
- Trong điều kiện lãnh đạo xã hội đi lên CNXH, giai cấp công nhân đã cùng
toàn dân làm chủ sở hữu các tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội.
II. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân :
- Trực tiếp sản xuất ra những sản phẩm công nghiệp ngày càng hiện đại - cơ
sở vật chất kỹ thuật, cơ sở kinh tế cho tất cả các nước theo xu hướng công nghiệp
hoá, hiện đại hoá. Không có giai cấp công nhân lớn mạnh, ...
Câu 1: Học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân . Nội dung sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân . Những đặc điểm khách quan quy định sứ
mệnh lịch sử đó .
 I. Học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân :
 
!"#$%&&'!$(
)*+,#-./0()*1
2,(3"#+,#+,#$,,
'"#&0'2#()*+,#)14+,#
536'//7
89:12,#$;
<=$9)6+,#!.#&
/0>6-9+3)*4?@/
+,#7A3-B"#/3+(>'
$7
<C-*.12,D!*.12,$)+,7ED!
3)9#242-22F0."#/%
$7CB)+,G2662F9%12,-7
H/-I'&7
<C-&))J5$KL<=5,+4'+M$
>6&))J-?N?O(&
+4&+M$P,-,-)67
<QGR)!G-,5$-%#
-9:12,#7H/$S)!
%#2G6!$)!G
53!7
89:12,#B-9:
5?%#G&+M@';
Đề cương ôn tập triết học Mác Lênin ( học phần 3 ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập triết học Mác Lênin ( học phần 3 ) - Người đăng: hoangthongtrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề cương ôn tập triết học Mác Lênin ( học phần 3 ) 9 10 225