Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn thi tốt nghiệp

Được đăng lên bởi dai-nhan1
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1538 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn Đường lối chính trị
Câu 1:Đối tượng nghiên
cứu và ý nghĩa học tập môn
đường lối cách mạng của
Đảng cộng sản Việt nam.
Trả lời :
Đối tượng nghiên cứu:
a) Khái niệm đường lối
cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam
- Đảng Cộng sản Việt Nam
là đội tiên phong của giai
cấp công nhân, đồng thời là
đội tiên phong của nhân dân
lao động và của dân tộc
Việt Nam; đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp
công nhân, nhân dân lao
động và của dân tộc. Đảng
Cộng sản Việt Nam lấy chủ
nghĩa Mác-Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh làm
nền tảng tư tưởng, kim chỉ
nam cho hành động, lấy tập
trung dân chủ làm nguyên
tắc tổ chức cơ bản.
- Đường lối cách mạng
của Đảng là hệ thống quan
điểm, chủ trương, chính
sách của Đảng về mục tiêu,
phương hướng, nhiệm vụ
và giải pháp của cách mạng
Việt Nam. Đường lối cách
mạng của Đảng được thể
hiện qua cương lĩnh, nghị
quyết, chỉ thị ...của Đảng.
b) Đối tượng nghiên
cứu môn học
- Đối tượng của môn học
là sự ra đời của Đảng và hệ
thống quan điểm, chủ
trương, chính sách của
Đảng trong tiến trình cách
mạng Việt Nam - từ cách
mạng dân tộc, dân chủ
nhân dân đến cách mạng xã
hội chủ nghĩa.
Ý nghĩa học tập :
a) Trang bị cho sinh viên
những hiểu biết cơ bản về
đường lối của Đảng trong
thời kỳ cách mạng dân tộc,
dân chủ nhân dân và trong
thời kỳ xây dựng chủ nghĩa

Câu 2 : Ý nghĩa của sự ra
đời của Đảng cộng sản Việt
Nam .
Trả lời:
Đảng cộng sản Việt Nam ra
đời 3/2/1930 là kết quả tất
yếu của cuộc đấu tranh dân
tộc và đấu tranh giai cấp ở
Việt Nam trong thời đại
mới , Hồ Chí Minh viết :
Đảng Cộng Sản Việt Nam
là sản phẩm của sự kết hợp
giữa chủ nghĩa Mác- Lê nin
với phong trào công nhân
và phong trào yêu nước
Việt Nam .Đảng cộng sản
Việt Nam được lịch sử giao
cho sứ mệnh nắm quyền
lãnh đạo duy nhất đối với
cách mạng Việt Nam.
Sự ra đời của Đảng với hệ
thống tổ chức chặt chẽ và
cương lĩnh cách mạng đúng
đắn đã chấm dứt tình trạng
khủng hoảng về lãnh đạo
cách mạng kéo dài mấy
chục năm đầu thế kỷ
XX .”Việc thành lập Đảng
là bước ngoặt vô cùng quan
trọng trong lịch sử Việt
Nam ta.Nó chứng tỏ giai
cấp vô sản ta đã trưởng
thành và đủ sức lãnh đạo
cách mạng”.
Đảng ra đời làm cho Cách
mạng Việt Nam trở thành
một bộ phận khăng khít của
cách mạng thế giới.Từ đây
giai cấp công nhân và nhân
dân lao đông Việt Nam
tham gia một cách tự giác
vào sự nghiệp đấu tranh
cách mạng của nhân dân thế
giới.
Sự ra đời của Đảng là sự
chuẩn bị tất yếu đầu tiên có
tính chất quyết định cho
những bước phát triển nhảy
vọt trong tiến trình lịch sử
tiến hóa của dâ...
Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn Đường lối chính trị
Câu 1:Đối tượng nghiên
cứu và ý nghĩa học tập môn
đường lối cách mạng của
Đảng cộng sản Việt nam.
Trả lời :
Đối tượng nghiên cứu:
a) Khái niệm đường lối
cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam
- Đảng Cộng sản Việt Nam
là đội tiên phong của giai
cấp công nhân, đồng thời là
đội tiên phong của nhân dân
lao động và của dân tộc
Việt Nam; đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp
công nhân, nhân dân lao
động và của dân tộc. Đảng
Cộng sản Việt Nam lấy chủ
nghĩa Mác-Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh làm
nền tảng tư tưởng, kim chỉ
nam cho hành động, lấy tập
trung dân chủ làm nguyên
tắc tổ chức cơ bản.
- Đường lối cách mạng
của Đảng là hệ thống quan
điểm, chủ trương, chính
sách của Đảng về mục tiêu,
phương hướng, nhiệm vụ
và giải pháp của cách mạng
Việt Nam. Đường lối cách
mạng của Đảng được thể
hiện qua cương lĩnh, nghị
quyết, chỉ thị ...của Đảng.
b) Đối tượng nghiên
cứu môn học
- Đối tượng của môn học
là sự ra đời của Đảng và hệ
thống quan điểm, chủ
trương, chính sách của
Đảng trong tiến trình cách
mạng Việt Nam - từ cách
mạng dân tộc, dân chủ
nhân dân đến cách mạng xã
hội chủ nghĩa.
Ý nghĩa học tập :
a) Trang bị cho sinh viên
những hiểu biết cơ bản về
đường lối của Đảng trong
thời kỳ cách mạng dân tộc,
dân chủ nhân dân và trong
thời kỳ xây dựng chủ nghĩa
Câu 2 : Ý nghĩa của sự ra
đời của Đảng cộng sản Việt
Nam .
Trả lời:
Đảng cộng sản Việt Nam ra
đời 3/2/1930 là kết quả tất
yếu của cuộc đấu tranh dân
tộc và đấu tranh giai cấp ở
Việt Nam trong thời đại
mới , Hồ Chí Minh viết :
Đảng Cộng Sản Việt Nam
là sản phẩm của sự kết hợp
giữa chủ nghĩa Mác- Lê nin
với phong trào công nhân
và phong trào yêu nước
Việt Nam .Đảng cộng sản
Việt Nam được lịch sử giao
cho sứ mệnh nắm quyền
lãnh đạo duy nhất đối với
cách mạng Việt Nam.
Sự ra đời của Đảng với hệ
thống tổ chức chặt chẽ và
cương lĩnh cách mạng đúng
đắn đã chấm dứt tình trạng
khủng hoảng về lãnh đạo
cách mạng kéo dài mấy
chục năm đầu thế kỷ
XX .”Việc thành lập Đảng
là bước ngoặt vô cùng quan
trọng trong lịch sử Việt
Nam ta.Nó chứng tỏ giai
cấp vô sản ta đã trưởng
thành và đủ sức lãnh đạo
cách mạng”.
Đảng ra đời làm cho Cách
mạng Việt Nam trở thành
một bộ phận khăng khít của
cách mạng thế giới.Từ đây
giai cấp công nhân và nhân
dân lao đông Việt Nam
tham gia một cách tự giác
vào sự nghiệp đấu tranh
cách mạng của nhân dân thế
giới.
Sự ra đời của Đảng là sự
chuẩn bị tất yếu đầu tiên có
tính chất quyết định cho
những bước phát triển nhảy
vọt trong tiến trình lịch sử
tiến hóa của dân tộc Việt
Nam ,được mở đầu bằng
thắng lợi Cách mạng Tháng
Tám 1945 và sự ra đời của
nước Việt Nam Dân Chủ
Câu 3:Sự giống và khác
nhau giữa luận cương chính
trị (10/1930) va Cương lĩnh
chính trị (3/2/1930) .Hạn
chế của Luận cương chính
trị và nguyên nhân của
những hạn chế đó.
Trả lời:
Cương lĩnh chính trị đầu
tiên của Đảng (3/2/1930) và
Luận cương chính
trị(10/1930) có những điểm
giống nhau sau:
Về phương hướng chiến
lược của cách mạng, cả 2
văn kiện đều xác định được
tích chất của cách mạng
Việt Nam là: Cách mạng tư
sản dân quyền và thổ địa
cách mạng, bỏ qua giai
đoạn tư bản chủ nghĩa để đi
tới xã hội cộng sản, đây là 2
nhiệm vụ cách mạng nối
tiếp nhau không có bức
tường ngăn cách. Phương
hướng chiến lược đã phản
ánh xu thế của thời đại và
nguyện vọng đông đảo của
nhân dân Việt Nam.
Về nhiệm vụ cách mạng,
đều là chống đế quốc,
phong kiến để lấy lại ruộng
đất và giành độc lập dân
tộc.
Về lực lượng cách mạng,
chủ yếu là công nhân và
nông dân. Đây là hai lực
lượng nòng cốt và cơ bản
đông đảo trong xã hội góp
phần to lớn vào công cuộc
giải phóng dân tộc nước ta.
Về phương pháp cách
mạng, sử dụng sức mạnh
của số đông dân chúng Việt
Nam cả về chính trị và vũ
trang nhằm đạt mục tiêu cơ
bản của cuộc cách mạng là
đánh đổ đế quốc và phong
kiến, giành chính quyền về
tay công nông.
Về vị trí quốc tế, cách mạng
đề cương ôn thi tốt nghiệp - Trang 2
đề cương ôn thi tốt nghiệp - Người đăng: dai-nhan1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề cương ôn thi tốt nghiệp 9 10 846