Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Được đăng lên bởi nhan-truong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 6855 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
A. Học thuyết giá trị:
Là lý luận về nền sản xuất hàng hóa với phạm trù trung tâm - phạm trù giá trị- Sản
xuất hàng hóa giản đơn là cơ sở, tiền đề của phương thức sản xuất TBCN. Vì vậy học thuyết
giá trị lao động là cơ sở lý luận của học thuyết giá trị thặng dư. Những vấn đề cơ bản của
học thuyết giá trị lao động tập trung trong chương III: Sản xuất hàng hóa và các qui luật
kinh tế của sản xuất hàng hóa.
I.Sản xuất hàng hoá
1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa
a. Khái niệm sản xuất hàng hóa. So sánh với sản xuất tự cấp tự túc.
b. Hai điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa
b.1. Điều kiện thứ nhất: Phân công lao động xã hội(PC LĐ XH) (điều kiện cần).
b.1.1. Khái niệm phân công lao động xã hội.
b.1.2. Sự phát triển của hệ thống phân công lao động xã hội dưới sự tác động của
cách mạng khoa học công nghệ( CM KH-CN)
b.1.3. Phân công lao động xã hội là cơ sở, tiền đề của sản xuất hàng hóa (Nói cách
khác vai trò của PC LĐ XH đối với sự ra đời của SX HH)
b.2. Điều kiện thứ hai: Sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất
hàng hóa (Điều kiện đủ).
b.2.1. Hiểu thế nào về sự tách biệt …
b.2.2. Nguyên nhân của sự tách biệt …
b.2.3 Vai trò của sự tách biệt … đối với sự ra đời của SX HH
(Chú ý: Phải hội đủ cả 2 điều kiện mới có sản xuất hàng hóa và ngược lại khi hội đủ
hai điều kiệu thì nền sản xuất là SX HH ).
2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa.
a. Đặc trưng của sản xuất hàng hóa thể hiện.
a.1. Mục đích của sản xuất hàng hóa là để trao đổi, mua bán.
a.2. Lao động của người sản xuất hàng hóa vừa mang tính tư nhân, vừa mang tính xã
hội. Và mâu thuẫn giữa tính tư nhân và tính xã hội là mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng
hóa giản đơn.
b. Ưu thế của sản xuất hàng hóa thể hiện (so với sản xuất tự cung tự cấp).
b.1. Thúc đẩy phân công lao động xã hội phát triển, phá vỡ tính tự cấp tự túc, tính bảo
thủ của sản xuất tự cấp tự túc, phát huy lợi thế về tự nhiên, kỹ thuật và con người .v.v…
b.2. Sản xuất hàng hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu của xã hội và là động lực phát triển sản
xuất.
b.3. Bắt buộc phải thực hiện yêu cầu của các quy luật kinh tế trong sản xuất hàng hóa
(qui luật giá trị, qui luật cạnh tranh, qui luật cung cầu…) và việc thúc đẩy sự phát triển của
lực lượng sản xuất xã hội.
1/10

b.4. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con n...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
A. Học thuyết giá trị:
luận về nền sản xuất hàng hóa với phạm trù trungm - phạm trù giá trị- Sản
xuất hàng hóa giản đơn là cơ sở, tiền đề của phương thức sản xuất TBCN. Vì vậy học thuyết
giá trị lao động cơ sở luận của học thuyết giá trị thặng dư. Những vấn đề bản của
học thuyết giá trị lao động tập trung trong chương III: Sản xuất hàng hóa các qui luật
kinh tế của sản xuất hàng hóa.
I.Sản xuất hàng hoá
1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa
a. Khái niệm sản xuất hàng hóa. So sánh với sản xuất tự cấp tự túc.
b. Hai điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa
b.1. Điều kiện thứ nhất: Phân công lao động xã hội(PC LĐ XH) (điều kiện cần).
b.1.1. Khái niệm phân công lao động xã hội.
b.1.2. Sự phát triển của hệ thống phân công lao động xã hội dưới sự tác động của
cách mạng khoa học công nghệ( CM KH-CN)
b.1.3. Phân công lao động xã hội là cơ sở, tiền đề của sản xuất hàng hóa (Nói cách
khác vai trò của PC LĐ XH đối với sự ra đời của SX HH)
b.2. Điều kiện thứ hai: Sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất
hàng hóa (Điều kiện đủ).
b.2.1. Hiểu thế nào về sự tách biệt …
b.2.2. Nguyên nhân của sự tách biệt …
b.2.3 Vai trò của sự tách biệt … đối với sự ra đời của SX HH
(Chú ý: Phải hội đủ cả 2 điều kiện mới sản xuất hàng hóa ngược lại khi hội đủ
hai điều kiệu thì nền sản xuất là SX HH ).
2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa.
a. Đặc trưng của sản xuất hàng hóa thể hiện.
a.1. Mục đích của sản xuất hàng hóa là để trao đổi, mua bán.
a.2. Lao động của người sản xuất hàng hóa vừa mang tính nhân, vừa mang tính
hội. mâu thuẫn giữa tính nhân tính hội mâu thuẫn bản của sản xuất hàng
hóa giản đơn.
b. Ưu thế của sản xuất hàng hóa thể hiện (so với sản xuất tự cung tự cấp).
b.1. Thúc đẩy phân công lao động xã hội phát triển, phá vỡ tính tự cấp tự túc, tính bảo
thủ của sản xuất tự cấp tự túc, phát huy lợi thế về tự nhiên, kỹ thuật và con người .v.v…
b.2. Sản xuất hàng hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu của xã hội và là động lực phát triển sản
xuất.
b.3. Bắt buộc phải thực hiện u cầu của các quy luật kinh tế trong sản xuất hàng hóa
(qui luật giá trị, qui luật cạnh tranh, qui luật cung cầu…) việc thúc đẩy sự phát triển của
lực lượng sản xuất xã hội.
1/10
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ - Người đăng: nhan-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ 9 10 370