Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG QUYỀN CON NGƯỜI

Được đăng lên bởi qntuanrd
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2835 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Contents

1 . Vì sao nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người cần ti ếp c ận đa ngành,
liên ngành?
-

Do quyền con người là một phạm trù đa diện, có mặt trong gần như mọi lĩnh vực. Hiện
nay không chỉ có các ngành khoa học xã hội mà cả các ngành khoa học tự nhiên cũng bắt
đầu tiếp cận quyền con người dưới các góc độ, mức độ khác nhau. Có thể thấy tầm quan
trọng của quyền con người ngày càng có trong nhiều ngành khoa học. Do đó, việc nghiên
cứu, giản dạy về quyền con người, mặc dù vẫn lấy luật học làm hướng tiếp cận và nội
dung chính, song vẫn cần áp dụng những tri thức và phương pháp luận của nhiều ngành
khoa học khác để làm bổ trợ, làm cho kết quả nghiên cứu, giảng dạy trở lên toàn diện và
thuyết phục.

- Luật học: Việc nghiên cứu về quyền con người trên thế giới cũng như ở
VN phần lớn từ góc độ Luật học. Các cuộc tranh luận về quyền con người chủ yếu
liên quan đến Luật học.
- Chính trị học: Với ý nghĩa là điểm xuất phát và nhân tố trung tâm của
chính trị học - quyền lực chính trị có quan hệ mật thiết với việc bảo vệ và thúc đẩy
quyền con người, xét cả trên mặt lý luận và thực tiễn. Về mặt lý luận, mối quan hệ
giữa quyền và tự do của cá nhân với quyền lực của NN là 1 trong những ND quan
trọng trong nghiên cứu chính trị học. Về mặt thực tiễn: mục tiêu chính trị và tương
quan quyền lực chính trị là những yếu tố căn bản chi phối và quyết định phạm vi,
mức độ bảo đảm các quyền con người trong thực tế ở cấp độ quốc tế, khu vực và ở
từng quốc gia. => Việc xd, thực thi PL về quyền con người, kể cả quốc gia và quốc
tế đều phụ thuộc vào tương quan lực lượng chính trị trong từng thời kỳ.
- Triết học: Triết học là hệ thống các quan điểm chung nhất của con người về
thế giới và sự nhận thức thế giới.

+ Một đóng góp quan trọng nữa của triết học với khoa học về quyền con
người thể hiện ở chỗ, triết học cung cấp những pp luận cơ bản cho nghiên cứu va
giảng dạy về quyền con người.
- XH học nghiên cứu về các mối quan hệ XH, các hiện tượng, quá trình diễn
ra trong đời sống XH, sự biến đổi, vận động của các quy luật XH. Tất cả những
yếu tố này, ở những mức độ khác nhau đều có ảnh hưởng, tác động đến việc xác
lập và thực thi các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức về quyền con người.
- Kinh tế học Kinh tế học nghiên cứu sự vận động của các quan hệ kinh tế,
chủ yếu là các quan hệ SX, phân phối, tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. Sự đóng góp
của kinh tế học với khoa học về quyền con người trước hết thể hiện ở chỗ, các đk,
mức độ phát triển kinh tế có liên quan trực tiếp đến việc ghi nhậ...
Contents
1 . sao nghiên c u, gi ng d y v quy n con ng i c n ti p c n đa ngành, ườ ế
liên ngành?
- Do quyền con người một phạm trù đa diện, có mặt trong gần như mọi lĩnh vực. Hiện
nay không chỉ có các ngành khoa học xã hội cả các ngành khoa học tự nhiên cũng bắt
đầu tiếp cận quyền con người dưới các góc độ, mức độ khác nhau. Có thể thấy tầm quan
trọng của quyền con người ngày càng có trong nhiều ngành khoa học. Do đó, việc nghiên
cứu, giản dạy về quyền con người, mặc vẫn lấy luật học làm hướng tiếp cận nội
dung chính, song vẫn cần áp dụng những tri thức phương pháp luận của nhiều ngành
khoa học khác để làm bổ trợ, làm cho kết quả nghiên cứu, giảng dạy trn toàn diện và
thuyết phục.
- Luật học: Việc nghiên cứu về quyền con người trên thế giới cũng như
VN phần lớn tgóc độ Luật học. Các cuộc tranh luận về quyền con người chủ yếu
liên quan đến Luật học.
- Chính trị học: Với ý nghĩa điểm xuất phát nhân tố trung tâm của
chính trị học - quyền lực chính trị có quan hệ mật thiết với việc bảo vệ và thúc đẩy
quyền con người, xét cả trên mặt lý luận và thực tiễn. Về mặt lý luận, mối quan hệ
giữa quyền tự do của cá nhân với quyền lực của NN 1 trong những ND quan
trọng trong nghiên cứu chính trị học. Về mặt thực tiễn: mục tiêu chính trị và tương
quan quyền lực chính trị là những yếu tcăn bản chi phối quyết định phạm vi,
mức độ bảo đảm c quyền con người trong thực tế ở cấp độ quốc tế, khu vực và ở
từng quốc gia. => Việc xd, thực thi PL về quyền con người, kể cả quốc gia và quốc
tế đều phụ thuộc vào tương quan lực lượng chính trị trong từng thời kỳ.
- Triết học: Triết học là hệ thống các quan điểm chung nhất của con người về
thế giới và sự nhận thức thế giới.
ĐỀ CƯƠNG QUYỀN CON NGƯỜI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG QUYỀN CON NGƯỜI - Người đăng: qntuanrd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG QUYỀN CON NGƯỜI 9 10 852