Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương sinh học lớp 11

Được đăng lên bởi Xuân Đỗ Thân Thiện
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề cương môn
sinh học
Câu 1: So sánh quang hợp ở thực vật C3, C4, CAM.
- Giống nhau:
 Cùng pha sáng
 Cùng chu trình canvin
 Đều có 2 pha: sáng và tối
- Khác nhau
Đặc điểm

C3

C4

CAM

Chất nhận CO2 đầu tiên

RiDP

PEP

PEP

Sản phẩm đầu tiên

APG (C3)

AOA (C4)

AOA(C4)

Enzim cacboxye hóa

RiPD cacboxylaza

PEP cacboxylaza
RiPD cacboxylaza

PEP cacboxylaza
RiPD cacboxylaza

Thời gian cố định CO2

Ngày

Ngày

Đêm

Hô hấp sáng

Có

Không

Không

Ức chế quang hợp O2

Có

Không

Không

Hiệu ứng nhiệt độ cao
lên quang hợp

Kìm hãm

Kích thích

Kích thích

Điểm bù CO2

Cao

Thấp

Thấp

Năng suất sinh học

Thấp → Cao

Cao

Thấp

Sự thoát hơi nước

Cao

Thấp

Rất thấp

Câu 2: Trình bày đặc điểm tiêu hóa của nhóm động vật chưa có cơ quan
tiêu hóa, cơ quan tiêu hóa dạng ống, dạng túi.
Động vật chưa
Động vật có túi Động vật có ống
có cơ quan tiêu
tiêu hóa
tiêu hóa
hóa
Những động vật
Đại diện
Thủy tức
Con người…
đơn bào
- Hình túi được
-Có hình ống
tạo thành từ nhiều hai lỗ thông, được
tế bào
tạo từ nhiều bộ
- Lỗ thông duy
phận khác nhau:
nhất làm chức
miệng, thực quản,
Cấu tạo
Không có
năng miệng và hậu ruột, dạ dày,
môn
tuyến tụy, hậu
- Thành túi có
môn
nhiều tế bào tuyến
tiết emzin vào lòng
túi tiêu hóa
Tiêu hóa nội bào, Thức ăn qua lỗ
Thức ăn tiêu hóa
lizoxom gắn vào thông của túi tiêu nhờ hoạt động cơ
trong bào tiêu hóa hóa
học của ống tiêu
để biến đổi thành
- Các tế bào
hóa và tác dụng
chất dinh dưỡng
tuyến trên thành
của dịch tiêu hóa
túi tiêu hóa, tiết
enzim tiêu hóa.
- Thức ăn được
Hoạt động
tiêu hóa ngoại bào
trong lòng túi và
nội bào trong các
tế bào trên thành
túi.
- Thức ăn không
tiêu hóa trở lại lỗ
thông và thải ra
ngoài.
 Ưu điểm của ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa: (thêm)
- Có 2 lỗ thông cho nên thức ăn đi theo một chiều, không bị trộn lẫn chất
dinh dưỡng với phân.
- Ông tiêu hóa phân thành nhiều bộ phận, 1 bộ phận đảm nhiệm một chức
năng sẽ nâng cao hiểu quả tiêu hóa, hấp thụ, ăn được nhiều loại thức ăn hơn.
- Có nhiều tuyến tiêu hóa tiết nhiều loại enzim phân giải thức ăn thành chất
dinh dưỡng sẽ tăng hiệu quả tiêu hóa.
- Tiêu hóa ngoại bào chiếm ưu thế.
 Ưu điểm của túi tiêu hóa so với không có cơ quan tiêu hóa: (thêm)

- Có 1 lỗ thông cố định cho thức ăn đi vào, chất thải đi ra.
- Có các tế bào trên thành túi làm nhiện vụ tiết enzim vào lòng túi phân giải
thức ăn.
- Ăn được thức ăn có kích thích lớn hơn.
- Có tiêu hóa ngoại bào.
Câu 3: Trình bày đặc điểm tiêu hóa của thú ăn thịt, thú ăn thực vật.
Tiêu chí
Động vật ăn thực vật
Động vật ăn ...
Đề cương môn
sinh học
Câu 1: So sánh quang hợp ở thực vật C
3
, C
4
, CAM.
- Giống nhau:
Cùng pha sáng
Cùng chu trình canvin
Đều có 2 pha: sáng và tối
- Khác nhau
Đặc điểm C3 C4 CAM
Chất nhận CO
2
đầu tiên RiDP PEP PEP
Sản phẩm đầu tiên APG (C
3
) AOA (C
4
) AOA(C
4
)
Enzim cacboxye hóa RiPD cacboxylaza
PEP cacboxylaza
RiPD cacboxylaza
PEP cacboxylaza
RiPD cacboxylaza
Thời gian cố định CO
2
Ngày Ngày Đêm
Hô hấp sáng Không Không
Ức chế quang hợp O
2
Không Không
Hiệu ứng nhiệt độ cao
lên quang hợp
Kìm hãm Kích thích Kích thích
Điểm bù CO
2
Cao Thấp Thấp
Năng suất sinh học Thấp → Cao Cao Thấp
Sự thoát hơi nước Cao Thấp Rất thấp
Đề cương sinh học lớp 11 - Trang 2
Đề cương sinh học lớp 11 - Người đăng: Xuân Đỗ Thân Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương sinh học lớp 11 9 10 359