Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 11457 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số tín chỉ: 3
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
1. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của môn học?
2. Phương pháp nghiên cứu Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
3. Ý nghĩa của việc học tập môn học?
CHƯƠNG 1: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG
LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
LT 1.4.1 Hoàn cảnh lịch sử sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?
* Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
- Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó
- Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin
- Tác động của Cách mạng tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản
* Hoàn cảnh trong nước
- Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
- Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX và
đầu thế kỷ XX
- Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
LT 1.3.2 Xã hội Việt Nam đã có sự chuyển biến như thế nào dưới tác động của
chính sách thống trị của thực dân Pháp?
* Hoàn cảnh lịch sử
* Một số chuyển biến của về chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam đầu thế kỷ
XX
- Tính chất xã hội: xã hội phong kiến thuần túy biến thành xã hội thuộc địa.
- Kinh tế: Nước Việt Nam không thể phát triển lên chủ nghĩa tư bản một cách bình
thường, nền kinh tế Việt Nam phát triển què quặt, bị kìm hãm trong vòng lạc hậu và
phụ thuộc nặng nề vào nền kinh tế Pháp.
- Mâu thuẫn xã hội: hình thành những mâu thuẫn đan xen (DT&GC), trong đó mâu
thuẫn cơ bản và chủ yếu nhất là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp
và tay sai phản động.
- Sự phân hóa giai cấp sâu sắc trong xã hội Việt Nam: có sự đan xen lồng ghép giữa
những giai cấp cũ (địa chủ phong kiến, nông dân) với những giai cấp mới, được coi là
sản phẩm trực tiếp của chương trình khai thác thuộc địa lần II (Tư sản, tiểu tư sản và
công nhân)
+ Giai cấp cũ: địa chủ phong kiến và nông dân.
+ Giai cấp mới xuất hiện: công nhân, tư sản, tiểu tư sản.
LT 1.3.3 Phân tích sự thay đổi kết cấu giai cấp của XHVN cuối thế kỷ XIX đầu thế
kỷ XX?
- Hoàn cảnh lịch sử
- Sự phân hóa giai cấp sâu sắc trong xã hội Việt Nam: có sự đan xen lồng ghép giữa
những giai cấp cũ (địa chủ phong kiến, nông dân) với những giai cấp mới, được coi là

sản phẩm trực tiếp của chương trình khai thác thuộc địa lần II (Tư sản, tiểu tư sản và
công nhân)
+ Giai cấp cũ: địa chủ phong kiến và nông dân.
+ Giai cấp mới xuất hiện: công nhân, tư sản, tiểu tư sản.
LT 1.3.4 Tại sao các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và dân
chủ tư sản ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đều thấ...
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số tín chỉ: 3
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
1. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của môn học?
2. Phương pháp nghiên cứu Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
3. Ý nghĩa của việc học tập môn học?
CHƯƠNG 1: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG
LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
LT 1.4.1 Hoàn cảnh lịch sử sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?
* Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
- Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó
- Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin
- Tác động của Cách mạng tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản
* Hoàn cảnh trong nước
- Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
- Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến sản cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
- Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
LT 1.3.2 hội Việt Nam đã sự chuyển biến như thế nào dưới tác động của
chính sách thống trị của thực dân Pháp?
* Hoàn cảnh lịch sử
* Một số chuyển biến của về chính trị, kinh tế hội của Việt Nam đầu thế kỷ
XX
- Tính chất xã hội: xã hội phong kiến thuần túy biến thành xã hội thuộc địa.
- Kinh tế: Nước Việt Nam không thể phát triển lên chủ nghĩa bản một cách bình
thường, nền kinh tế Việt Nam phát triển què quặt, bị kìm hãm trong vòng lạc hậu
phụ thuộc nặng nề vào nền kinh tế Pháp.
- Mâu thuẫn hội: hình thành những mâu thuẫn đan xen (DT&GC), trong đó mâu
thuẫn bản chủ yếu nhất mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp
và tay sai phản động.
- S phân hóa giai cấp sâu sắc trong hội Việt Nam: sự đan xen lồng ghép giữa
những giai cấp cũ (địa chủ phong kiến, nông dân) với những giai cấp mới, được coi là
sản phẩm trực tiếp của chương trình khai thác thuộc địa lần II (Tư sản, tiểu sản
công nhân)
+ Giai cấp cũ: địa chủ phong kiến và nông dân.
+ Giai cấp mới xuất hiện: công nhân, tư sản, tiểu tư sản.
LT 1.3.3 Phân tích sự thay đổi kết cấu giai cấp của XHVN cuối thế kỷ XIX đầu thế
kỷ XX?
- Hoàn cảnh lịch sử
- S phân hóa giai cấp sâu sắc trong hội Việt Nam: sự đan xen lồng ghép giữa
những giai cấp cũ (địa chủ phong kiến, nông dân) với những giai cấp mới, được coi là
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 9 10 722