Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thảo luận môn triết học

Được đăng lên bởi thuyoanh0705
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3019 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Họ và tên:
Đơn vị:
Lớp: Trung cấp chính trị - Hành chính (H.484)

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
Môn: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
(Phần Triết học)
BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN
CHỨNG
Câu 1. Phân tích mối quan hệ biên chứng giữa vật chất và ý thức? Ý
nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này?
Để phân tích được mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức thì trước
tiên ta phải hiểu và phát biểu được khái niệm về vật chất và ý thức
Vật chất: Theo Lê Nin “ Vật chất là 1 phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại
khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của
chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh lại và tồn tại không lệ thuộc vào cảm
giác”
Ý thức: Là một dạng vật chất đặc biệt có tổ chức cao là bộ óc con người. Bộ
óc người là cơ quan vật chất của ý thức còn ý thức là chức năng của bộ óc con
người vì vậy không thể tách rời ý thức ra khỏi bộ óc.
+ Ý thức có 2 nguồn gốc chính: nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội
 Nguồn gốc tự nhiên:
• Óc người là cơ quan vật chất của ý thức là kết quả quá trình tiến hóa lâu dài
của vật chất.
• Sự tiến hóa của các hình thức phản ánh phụ thuộc vào những cấp độ phát
triển khác nhau của vật chất. Phản ánh tâm lý ở động vật cấp cao và sự
chuyển hóa của phản ánh tâm lý thành phản ánh ý thức của con người.
 Nguồn gốc xã hội: ý thức hình thành thông qua quá trình lao động, ngôn ngữ
và những quan hệ xã hội của loài người.

* Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức:
- Vật chất và ý thức quan hệ qua lại và chuyển hóa lẫn nhau :Vật chất có
trước ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức, vật chất là nguồn gốc, là tiền
đề cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của ý thức. Hay nói cách khác vật chất
thế nào thì ý thức như thế ấy, vật chất thay đổi đến đâu thì ý thức thay đổi đến
đó.
- Ý thức là do vật chất sinh ra nhưng 1 khi ý thức ra đời nó có tác dụng
tích cực trở lại với vật chất sinh ra nó theo 2 trường hợp:
+ Nếu ý thức tiến bộ: phản ánh phù hợp với thực tế thì có tác dụng thúc
đẩy xã hội phát triển.
+ Nếu ý thức lạc hậu: phản ánh không phù hợp với quy luật khách quan
thì có tác dụng kìm hãm xã hội phát triển.
- Ý thức thuần túy: ý thức này dù tiến bộ hay lạc hậu thì bản thân chúng
cũng không làm thay đổi điều kiện hiện thực mà ý thức đó phải thông qua
hành động thực tiễn của con người thì mới trở thành hiện thực.
* Ý nghĩa phương pháp luận:
- Nếu thừa nhận vật chất có trước ý thức có sau, vật chất quyết định ý
thức thì trong hành động nhận thức cũng như h...
Họ và tên:
Đơn vị:
Lớp: Trung cấp chính trị - Hành chính (H.484)
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
Môn: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
(Phần Triết học)
BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN
CHỨNG
Câu 1. Phân tích mối quan hệ biên chứng giữa vật chất ý thức? Ý
nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này?
Để phân tích được mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức thì trước
tiên ta phải hiểu và phát biểu được khái niệm về vật chất và ý thức
Vật chất: Theo Nin Vật chất 1 phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại
khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của
chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh lại tồn tại không lệ thuộc vào cảm
giác”
Ý thức: một dạng vật chất đặc biệt tổ chức cao bộ óc con người. Bộ
óc người là cơ quan vật chất của ý thức còn ý thức là chức năng của bộ óc con
người vì vậy không thể tách rời ý thức ra khỏi bộ óc.
+ Ý thức có 2 nguồn gốc chính: nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội
Nguồn gốc tự nhiên:
Óc ngườiquan vật chất của ý thức kết quả quá trình tiến hóa lâu dài
của vật chất.
Sự tiến hóa của các hình thức phản ánh phụ thuộc vào những cấp độ phát
triển khác nhau của vật chất. Phản ánh tâm động vật cấp cao sự
chuyển hóa của phản ánh tâm lý thành phản ánh ý thức của con người.
Nguồn gốc hội: ý thức hình thành thông qua quá trình lao động, ngôn ngữ
và những quan hệ xã hội của loài người.
Đề cương thảo luận môn triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương thảo luận môn triết học - Người đăng: thuyoanh0705
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đề cương thảo luận môn triết học 9 10 706