Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi Pé Ốc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học viên: Phan Thụy Mộng Thu.
Lớp: H.452
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN,
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
PHẦN: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
Câu 1: Phân tích những điều kiện khách quan và chủ quan của sứ mệnh lịch sử
giai cấp công nhân? Liên hệ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay?
* Giai cấp công nhân là gì?
GCCN là những người lao động được hình thành và phát triển gắn liền với nền SX công nghiệp
ngày càng hiện đại với trình độ XHH, quốc tế hóa ngày càng cao; là lực lượng đại biểu cho PTSX tiên
tiến của LLSX phát triển cao, quyết định nhất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội trong thới đại
ngày nay; đó là giai cấp duy nhất có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo tổ chức quá trình cách mạng để XD thành
công CNXH, CNCS
* Đặc điểm của GCCN:
- Nền SX công nghiệp luôn luôn phát triển về mặt kỹ thuật, công nghệ, vì vậy nó đòi hỏi trình độ
của người công nhân phải luôn luôn được nâng lên, đổi mới và phát triển gắn liền với trình độ phát triển
KH-KT và công nghệ. Do đó giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, đại diện cho lực lượng sản xuất
hiện đại nhất.
- Là GC có bản chất cách mạng triệt để nhất - là người sản xuất ra những của sản phẩm thăng dư
cho xã hội nhưng lại là người bị giai cấp tư sản áp bức bóc lột nặng nề nhất, do đó họ là giai cấp trực tiếp
đối kháng với giai cấp tư sản , họ không có con đường nào khác là chống lại chế độ áp bức bóc lột
TBCN. Điều kiện sinh hoạt khách quan của họ quy định rằng họ chỉ có thể tự giải phóng bằng cách giải
phóng toàn xã hội khỏi chế độ TBCN và trong cuộc cách mạng ấy, họ không mất gì ngoài xiềng xích và
được cả thế giới về mình.
- Giai cấp công nhân cũng là giai cấp tiên phong cách mạng nhất bởi vì trong môi trường làm việc
của họ - nền SX công nghiệp - luôn phát triển và có những đổi mới, những cuộc cách mạng KHKT không
ngừng, chính cuộc cách mạng mà giai cấp công nhân tham gia đòi hỏi họ phải có sự tiên phong
- Địa vị KT-XH khách quan còn tạo cho giai cấp công nhân khả năng đoàn kết thống nhất giai cấp,
khả năng đạt tới sự giác ngộ về địa vị lịch sử của mình và khả năng hành động chính trị để từng bước đạt
mục tiêu cách mạng. Bên cạnh đó, giai cấp công nhân không chỉ là giai cấp đối lập về lợi ích trực tiếp với
giai cấp tư sản mà còn là giai cấp đại biểu cho lợi ích của toàn bộ các giai cấp khác và tầng lớp lao động
trong xã hội, hiểu được tâm tư nguyên vọng của họ, có khả năng lôi cuốn đoàn kết các giai cấp, tầng lớp
lao động khác lại theo mình làm cách mạng xã hội. Do tính tiên...
Học viên: Phan Thụy Mộng Thu.
Lớp: H.452
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN,
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
PHẦN: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
Câu 1 : Phân ch những điều kiện khách quan chủ quan của sứ mệnh lịch sử
giai cấp công nhân? Liên hệ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay?
* Giai cấp công nhân là gì?
GCCN những người lao động được hình thành phát triển gắn liền với nền SX công nghiệp
ngày càng hiện đại với trình độ XHH, quốc tế hóa ngày càng cao; lực lượng đại biểu cho PTSX tiên
tiến của LLSX phát triển cao, quyết định nhất đối với sự tồn tại phát triển của hội trong thới đại
ngày nay; đó giai cấp duy nhất sứ mệnh lịch sử lãnh đạo tổ chức quá trình cách mạng để XD thành
công CNXH, CNCS
* Đặc điểm của GCCN:
- Nền SX công nghiệp luôn luôn phát triển về mặt kỹ thuật, công nghệ, vậy đòi hỏi trình độ
của người công nhân phải luôn luôn được nâng lên, đổi mới phát triển gắn liền với trình độ phát triển
KH-KT và công nghệ. Do đó giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, đại diện cho lực lượng sản xuất
hiện đại nhất.
- GC bản chất ch mạng triệt để nhất - người sản xuất ra những của sản phẩm thăng
cho xã hội nhưng lại là người bị giai cấp tư sản áp bức bóc lột nặng nề nhất, do đó họ là giai cấp trực tiếp
đối kháng với giai cấp sản , họ không con đường nào khác chống lại chế độ áp bức bóc lột
TBCN. Điều kiện sinh hoạt khách quan của họ quy định rằng họ chỉ thể tự giải phóng bằng cách giải
phóng toàn hội khỏi chế độ TBCN trong cuộc cách mạng ấy, họ không mất ngoài xiềng xích
được cả thế giới về mình.
- Giai cấp công nhân cũng giai cấp tiên phong cách mạng nhất bởi trong môi trường làm việc
của họ - nền SX công nghiệp - luôn phát triển và có những đổi mới, những cuộc cách mạng KHKT không
ngừng, chính cuộc cách mạng mà giai cấp công nhân tham gia đòi hỏi họ phải có sự tiên phong
- Địa vị KT-XH khách quan còn tạo cho giai cấp công nhân khả năng đoàn kết thống nhất giai cấp,
khả năng đạt tới sự giác ngộ về địa vị lịch sử của mình và khả năng hành động chính trị để từng bước đạt
mục tiêu cách mạng. Bên cạnh đó, giai cấp công nhân không chỉ là giai cấp đối lập về lợi ích trực tiếp với
giai cấp sản còn giai cấp đại biểu cho lợi ích của toàn bộ các giai cấp khác tầng lớp lao động
trong hội, hiểu được tâm nguyên vọng của họ, khả năng lôi cuốn đoàn kết các giai cấp, tầng lớp
lao động khác lại theo mình làm cách mạng hội. Do tính tiên phong trong cách mạng, giai cấp công
nhân luôn là người đi đầu và trở thành lãnh tụ tự nhiên của các giai cấp, tầng lớp lao động khác, của toàn
thể nhân dân lao động, của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống CNTB, chống giai cấp tư sản và xây dựng
xã hội mới, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Giai cấp công nhân có bản chất quốc tế, xuất phát từ mối quan hệ trong nền SX công nghiệp và từ
mục đích xây dựng hội Cộng sản chủ nghĩa trên toàn thế giới. Giai cấp tư sản các nước hiện nay ngày
càng liên minh lại với nhau để tồn tại và duy trì sự thống trị. Do đó, để chống lại kẻ thù chung là giai cấp
sản, giai cấp công nhân mỗiớc ngoài việc phải thực hiện sứ mệnh lịch sử trong khuôn khổ dân tộc
mình còn phải đoàn kết toàn thể giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên quyquốc tế mới có
thể chiến thắng được
- Giai cấp công nhân còn lạ giai cấp tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao, do được rèn
luyện trong nền SX công nghiệp.
* Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân: là xóa bỏ CNTB, tiền bản, xây dựng
CNXH, CN cộng sản.
VD: đầu TK 20, năm 1917, Nga là nước xóa bỏ TB đầu tiên. Cuối TK 20, TB trở lại.
1
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: Pé Ốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 961