Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương và đáp án tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Huy Khánh Phương
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương và đáp án tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.Vì sao nói sự ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu lịch sử?
* Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
HCM sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động.
+ Chính quyền nhà Nguyễn đã thi hành chính sách đối nội, đối ngoại bảo thủ, phản động,.. không mở ra khả năng cho
Việt Nam cơ hội tiếp xúc và bắt nhịp với sự phát triển của thế giới. Không phát huy được những thế mạnh của dân tộc và
đất nước, chống lại âm mưu xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây.
+ Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858) và Hiệp định Patơnốt (1884) được ký kết, xã hội Việt Nam trở thành xã
hội thuộc địa nửa phong kiến, thừa nhận nền bảo hộ của thực dân Pháp trên toàn cõi Việt Nam.
+ Cuối thế kỷ XIX, các cuộc khởi nghĩa vũ trang dưới khẩu hiệu “Cần vương” do các văn thân, sỹ phu lãnh đạo cuối
cùng cũng thất bại. Hệ tư tưởng phong kiến đã lỗi thời trước các nhiệm vụ lịch sử.
+ Các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm cho xã hội Việt Nam có sự phân hóa giai cấp-xã
hội sâu sắc. Tạo tiền đề bên trong cho phong trào đấu tranh giải phóng đân tộc đầu thế kỷ XX.
+ Đầu thế kỷ XX, các phong trào vũ trang kháng chiến chống Pháp rầm rộ, lan rộng ra cả nước nhưng đều thất bại (Chủ
trương cầu viện, dùng vũ trang khôi phục độc lập của Phan Bội Châu; Chủ trương “ỷ Pháp cầu tiến bộ” khai thông dân
trí, nâng cao dân trí,.. trên cơ sở đó mà dần dần tính chuyện giải phóng của Phân Chu Trinh; Khởi nghĩa nặng cốt cách
phong kiến của Hoàng Hoa Thám; Khởi nghĩa theo khuynh hướng tư sản của Nguyễn Thái Học). Phong trào cứu nước
của nhân dân ta muốn đi đến thắng lợi, phải đi theo con đường mới.
Sự xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu, đáp ứng nhu cầu lịch sử của cách mạng Việt Nam.
*Bối cảnh thời đại (quốc tế)
Trong khi con thuyền VN còn lênh đênh chưa rõ bờ bến phải đi tới, việc cứu nước như đêm tối “ko có đường ra” thì lịch
sử thế giới trong giai đoạn này cũng đang có những biến chuyển to lớn.
+ CNTB từ giai đoạn cạnh tranh tự do đã chuyển sang giai đoạn độc quyền, xác lập quyền thống trị của chúng trên phạm
vi toàn thế giới. CNĐQ đã trở thành kẻ thù chung của tất cả các dân tộc thuộc địa.
+Có một thực tế lịch sử là, trong quá trình xâm lược và thống trị của chủ nghĩa thực dân, tại các nước nhược tiểu ở châu
Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh, sự bóc lột phong kiến trước kia vẫn được duy trì và bao trùm lên nó là sự bóc lột tư
bản chủ ngh...
Đề cương và đáp án tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
 !"#$%&
'()*$%+,#)"-./0/1#"-.//
234* 32"35#6"
78#!5,#!9:;)<)=6*<>*<-?-*@
+,A">BC26D$>23>;E"3F?>;#!GH"=IJ2
 3<)=J#BJGKIJ>ALJ!
7FIJM;>BJG+,NOPOQ2+>$MA)NOORQG-S-"<B:+,B:
#$%>-"<TU56*IJM;>4V+,
7#)"-./0/<;#-K2WI3-X#+#Y12AZI;2@J<[>#:=#)
\W 6=+>-":]3;+2^$%
7;#-;#$IJM;>+,:B:+,>J >_B:
J#DL=5564> #*>J1#"-.//
7`1#"-.//<;>2W-;")M;>1<*35# 6=N
A1#2+<I\2W-?>^U>M(J#aAY.M;>1#"6Z-?IJ
<JIJ<4AI1I1#!+*>MJ#LaFKb);
>-"L;aFKc-#!3*,#!9L;dQMe#3
JIJ#)"DG<>*c3
fB# + !"#<;>e#1#$%;=+,
'()*=N8#)"Q
L-#!5,g44V66">*3<2+e#34)Y-Z$
%"3=!WH6"#!E3
7,L(T==I:#!E=8#!5<B;U>8#!5)$C4>=
2"3,`h:-i\# *;IJ#$
7"$%<8#;BJG2)$KIJ<=;3GE#J#
j<J#M2-#2[k<6>-"3-2lGI#!26\46
6*K(4=; >A6*3-<:B# +4; ><13>B:3<
?J2*
7LT# #?m?J;36*K#)"-./0/<1#"-n//:Il"
3;="323n;=L;,DGNopQ#;=2K=
!:YLen;IJJ#jZ<#;=2?*3,?:4# A;
25*>;IJ6$;>6e<3Dd=;=)"8#)<=*>IJ

7h#)"000GU>NooQM?J;3L(,2>*>;3
#$8#+U"23## #)-i\#,`h
L *;I#4 !<2+B# +-?n#1# !"#-;8#
;=+,<g !"#;="3
qMJI#AS#UK;_k4r4AE-s$"otu<
:G25A6*&
'AS#UK;_k4
K;_k4#)S#U"><8#!"$6* <A"3
8#2>A>;>#U<,>>1>>C4
K;_k4=;IJ6$;>6e2\4U><I,-s$vYK;_
k4)23Cwb;C3DG#)\<3KB:wZ
f2UI^2>;EK;_k4m4)E;CSv
Đề cương và đáp án tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương và đáp án tư tưởng HCM - Người đăng: Huy Khánh Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đề cương và đáp án tư tưởng HCM 9 10 280