Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ

Được đăng lên bởi kellazie
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 855 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

KHOA XÃ HỘI HỌC&CÔNG TÁC XÃ HỘI

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----------------------

--------------------------

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học : XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ
1.2 Mã môn học : SOCI3207
1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng :

ĐẠI HỌC

1.4 Ngành / Chuyên ngành : XÃ HỘI HỌC
1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : KHOA XHH & CTXH
1.6 Số đơn vị học trình/ Số tín chỉ : 2
1.7 Yêu cầu đối với môn học :


Điều kiện tiên quyết: NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC, PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU XÃ HỘI



Các yêu cầu khác ( nếu có )

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên :
Sinh viên: Không đƣợc phép vắng mặt quá 2 buổi và phải tham gia làm bài tập nhóm
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
Xã hội học đô thị là một môn học chuyên ngành thuộc Xã hội học. Môn học này trang bị,
cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những lý thuyết tiếp cận đô thị, giải thích các
hiện tƣợng ở đô thị dƣới quan điểm xã hội học. Lối sống đô thị, cộng đồng đô thị, không
gian đô thị, nhà ở đô thị, văn hóa đô thị v.v… là những chủ để quan trọng của môn học.
Để phục vụ cho công tác quy hoạch đô thị, môn học còn giới thiệu phƣơng pháp quy
hoạch có sự tham gia của ngƣời dân.
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên cần nắm rõ:
-Định nghĩa về đô thị, các tiêu chí để xác định đô thị;
-Định nghĩa Xã hội học về đô thị;
-Các lý thuyết xã hội học đô thị;
-Vận dụng các lý thuyết để giải thích quá trình phát triển và hiện trạng của đô thị cũng
nhƣ tập trung vào những chủ để chính của xã hội học đô thị: lối sống đô thị, cộng đồng
đô thị, không gian đô thị, nhà ở đô thị, văn hóa đô thị và quy hoạch đô thị.
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
STT
1

CHƢƠNG
MỤC TIÊU
Chƣơng 1: Bài mở Sinh viên nắm vững:
đầu- Tổng quan về đô -Định nghĩa về đô thị
-Các tiêu chí để định
thị
nghĩa đô thị khác nhau
theo mỗi quốc gia

MỤC, TIỂU MỤC
1.Khái niệm đô thị
1.1. Định nghĩa đô thị
1.2. Tại sao đô thị xuất
hiện?
-Hai quá trình phát triển

-Các nhóm yếu tố cấu
thành đô thị, trong đó
nhóm yếu tố tổ chức xã
hội là đối tƣợng nghiên
cứu của XHH đô thị.
-Trong XHH đô thị,
định nghĩa về đô thị
của Max Weber và
Louis Wirth đƣợc xem
là những định nghĩa
chính trong các nghiên
cứu về đô thị.
-Mục tiêu nghiên cứu
của XHH đô thị sẽ đi
theo hai hƣớng:
(1) Nghiên cứu các đô
thị
(2)Nghiên cứu tính đô
thị
-XHH đô thị sẽ nghiên
cứu đời sống đô thị
dƣới những đặc điểm
của đô thị khác biệt so
với những vùng khác
(nông thôn)

2

song song của đô thị: Tích
tụ và phân tán
-Đô thị chính là một đ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ - Người đăng: kellazie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ 9 10 705