Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra cuối kỳ môn khoa học lớp 5

Được đăng lên bởi diuhien203
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1996 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN : KHOA HỌC LỚP 5
Năm học : 2012 – 2013
I/ Trắc nghiệm :
Khoanh tròn trước ý đúng nhất :
Câu 1 : Tại sao khi hươu con mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập
chạy?
A. Để kiếm ăn.
B. Để đùa giỡn.
C. Để chạy trốn kẻ thù.
D. Cả 3 ý trên đều sai.
Câu 2 : Khi nào hổ con có thể sống độc lập ?
A. Từ một năm đến hai năm rưỡi tuổi.
B. Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi .
C. Từ hai năm đến ba năm rưỡi tuổi.
D. Từ ba năm đến bốn năm tuổi.
Câu 3 : Đa số loài vật được chia thành mấy giống?
A. Hai giống .
B. Ba giống.
C. Bốn giống.
D. Năm giống.
Câu 4 : Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?
A. Làm nương rẫy .
B. Lấy củi, đốt than, lấy gỗ làm nhà, đóng đồ dùng .
C. Lấy đất làm nhà, làm đường .
D. Tất cả các ý trên.
Câu 5 : Tài nguyên trên trái đất là :
A.Vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.
B.Không được khai thác vì hiện nay tài nguyên đã hết.
C.Có hạn chế nên con người cần khai thác hợp lý để sử dụng chúng cho lợi ích của
bản thân và cộng đồng.
D.Tất cả các ý trên.
Câu 6 : Trong quá trình phát triển từ trứng thành bướm của loài bướm cải, giai đoạn
nào gây thiệt hại lớn nhất cho ngành nông nghiệp?
A. Trứng
B. Sâu
C. Nhộng
D.Bướm.
Câu 7 : Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là
nguồn năng lượng sạch ?
A. Mặt trời.
B. Gió.

C. Nước chảy.
D. Than đá, xăng dầu, khí đốt.
Câu 8 : Các nhà máy thuỷ điện hoạt động được là nhờ:
A. Năng lượng điện.
B. Năng lượng gió.
C. Năng lượng nước chảy.
D.Năng lượng mặt trời.
Câu 9 : Điền các từ : (a)sự thụ tinh, (b)hợp tử, (c)noãn, (d)nhuỵ, (e)hạt phấn, (f)ống
phấn vào chỗ chấm sao cho phù hợp.
Sau khi thụ phấn, từ .......(1)........ mọc ra ......(2)........ Ống phấn đâm qua đầu ....(3).....,
mọc dài ra đến ....(4)...... Tại noãn, tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái
tạo thành ......(5)....... Hiện tượng đó gọi là ......(6).........
Câu 10 : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
A. Hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị gọi là sự thụ phấn.
B. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của
noãn gọi là sự thụ tinh.
C. Hợp tử phát triển thành phôi.
D. Bầu nhị phát triển thành quả chứa hạt
E. Noãn phát triển thành quả chứa phôi
II/ Tự luận :
Câu 1: Chúng ta phải làm gì để tránh lãng phí điện ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………...


 ! "
#$%&'()

*+   !"#$%&
'
()*+,-)
.)*+/0)
1)*+23/)
4)1567)
*+ 8+29:%&'
();9-,-0 )
.);9-0,- )
1);-,<-0 )
4);<-,<2- )
*+"*2:=%>2'
()?2)
.).2)
1).22)
4)@-2)
*+,1ABC=&B;+:D'
()EF)
.)EG!2!:C:!8H$/)
1)E:!:A)
4)B6)
*+66B:
()IJ%!AK=LM$NB)
.)J>B=DL6#,)
1)18,6AOB>&:+M$N:>PG
<Q=9H)
4)B6)
*+-RBD&B+;K<G:<!
QL:JL&'
()K
.)SQ
1)@9
4).)
*+.BH-:>$Q!H-:>J&:
H-:>'
()TUA)
.)V8)
Đề kiểm tra cuối kỳ môn khoa học lớp 5 - Trang 2
Đề kiểm tra cuối kỳ môn khoa học lớp 5 - Người đăng: diuhien203
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra cuối kỳ môn khoa học lớp 5 9 10 523