Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 10

Được đăng lên bởi Uyên Ngọoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
onthionline.net-ôn thi trực tuyến
I- TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Hãy chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1:Được tin vua Thanh đưa 29 vạn quân xâm lược nước ta, chỉ trong bao nhiêu ngày vua Quang
Trung đã thần tốc tiến quân ra Bắc?
A. 4 ngày
B. 5 ngày
C. 6 ngày
D. 7ngày
Câu 2: Từ năm 1786 đến năm 1788, phong trào Tây Sơn tiếp tục tiến đánh vùng nào để làm chủ đất
nước?
A. Gia Định
B. Đàng Trong
C. Đàng Ngoài
D. Rạch Gầm –Xoài Mút
Câu 3: Thời kì nhà Mạc đã tổ chức được 22 kì thi chọn được bao nhiêu tiến sĩ?
A. 501
B. 105
C. 485
D. 548
Câu 4: Chữ Nôm được dùng trong công việc hành chính, thi cử, đó là chính sách giáo dục ở triều đại:
A. Lê Sơ
B. Tây Sơn
C. Lý
D. Trần
Câu 5: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?
A. Cộng hòa tư sản
B. Quân chủ lập hiến
C. Quân chủ chuyên chế
D. Quân chủ lập hiến đan xen với Quân chủ chuyên chế.
Câu 6: Ngày 21/1/1793 nước Pháp diễn ra sự kiện gì ?
A. Quần chúng nhân dân tấn công ngục Ba-ti.
B. Xử tử vua Sác –lơ- I
C. Xử tử vua Lu-i XVI
D. Quần chúng nhân dân lật đổ phái Gi- rông –đanh.
Câu 7: “ Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu”, đó là khẩu hiệu đấu tranh của công nhân
nước nào? A. Anh
B. Pháp.
C. Đức
D. Mĩ
Câu 8: Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?
A. Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân.
B. Chưa đề ra phương pháp đấu tranh cho giai cấp công nhân.
C. Chưa thấy được bản chất của giai cấp tư sản.
D. Chưa vạch ra con đường đúng để thủ tiêu việc bóc lột, xây dựng xã hội mới.
Câu 9: Cuộc gặp gỡ đã mở đầu tình bạn cảm động của Mác và Ăng –ghen vào thời gian nào? Ở đâu?
A. Vào năm 1844. Tại Luân Đôn( Anh).
B. Vào năm 1844. Tại Pari( Pháp).
C. Vào năm 1845. Tại Pari( Pháp).
D. Vào năm 1844. Tại Brúc –xen( Bỉ)
Câu 10: Trong các cuộc đấu tranh dưới đây của công nhân, cuộc đấu tranh nào tồn tại với thời gian lâu
nhất?
A. Khởi nghĩa Li- ông ở Pháp.
B. Phong trào Hiến chương ở Anh.
C. Khởi nghĩa Sơ –lê-din ở Đức
D. Khởi nghia Li- ông ở Pháp và Khởi Sơ –lê-din ở Đức.
Câu 11:Tác phẩm “Tình cảnh giai cấp công nhân “ở Anh được Ăng- ghen viết vào năm nào?
A. Năm 1840
B. Năm 1842
C. Năm 1843
D. 1844
Câu 12: Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản quốc tế là:
A. “ Đồng minh những người cộng sản”
B. “Đồng minh những người chính nghĩa”
C. Quốc tế thứ nhất
D. Quốc tế thứ hai
II- TỰ LUẬN ( 7 điểm):
Câu 1(2,0 điểm): Sự hưng khởi của các đô thị ở nước ta trong các thế kỉ XVI –XVIII được biểu hiện ra sao?
Câu 2(2,0điểm): Lí giải ngắn gọn tại sao nói nghĩa quân Tây Sơn đã hoàn thành xuất sắc...
onthionline.net-ôn thi tr c tuy n ế
I- TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Hãy chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1:Được tin vua Thanh đưa 29 vạn quân xâm lược nước ta, chỉ trong bao nhiêu ngày vua Quang
Trung đã thần tốc tiến quân ra Bắc?
A. 4 ngày B. 5 ngày C. 6 ngày D. 7ngày
Câu 2: Từ năm 1786 đến năm 1788, phong trào Tây Sơn tiếp tục tiến đánh vùng nào để làm chủ đất
nước?
A. Gia Định B. Đàng Trong C. Đàng Ngoài D. Rạch Gầm –Xoài Mút
Câu 3: Thời kì nhà Mạc đã tổ chức được 22 kì thi chọn được bao nhiêu tiến sĩ?
A. 501 B. 105 C. 485 D. 548
Câu 4: Chữ Nôm được dùng trong công việc hành chính, thi cử, đó là chính sách giáo dục ở triều đại:
A. Lê Sơ B. Tây Sơn C. Lý D. Trần
Câu 5: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?
A. Cộng hòa tư sản B. Quân chủ lập hiến
C. Quân chủ chuyên chế D. Quân chủ lập hiến đan xen với Quân chủ chuyên chế.
Câu 6: Ngày 21/1/1793 nước Pháp diễn ra sự kiện gì ?
A. Quần chúng nhân dân tấn công ngục Ba-ti. B. Xử tử vua Sác –lơ- I
C. Xử tử vua Lu-i XVI D. Quần chúng nhân dân lật đổ phái Gi- rông –đanh.
Câu 7: “ Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu”, đó là khẩu hiệu đấu tranh của công nhân
nước nào? A. Anh B. Pháp. C. Đức D. Mĩ
Câu 8: Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?
A. Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân.
B. Chưa đề ra phương pháp đấu tranh cho giai cấp công nhân.
C. Chưa thấy được bản chất của giai cấp tư sản.
D. Chưa vạch ra con đường đúng để thủ tiêu việc bóc lột, xây dựng xã hội mới.
Câu 9: Cuộc gặp gỡ đã mở đầu tình bạn cảm động của Mác và Ăng –ghen vào thời gian nào? Ở đâu?
A. Vào năm 1844. Tại Luân Đôn( Anh). B. Vào năm 1844. Tại Pari( Pháp).
C. Vào năm 1845. Tại Pari( Pháp). D. Vào năm 1844. Tại Brúc –xen( Bỉ)
Câu 10: Trong các cuộc đấu tranh dưới đây của công nhân, cuộc đấu tranh nào tồn tại với thời gian lâu
nhất?
A. Khởi nghĩa Li- ông ở Pháp. B. Phong trào Hiến chương ở Anh.
C. Khởi nghĩa Sơ –lê-din ở Đức D. Khởi nghia Li- ông ở Pháp và Khởi Sơ –lê-din ở Đức.
Câu 11:Tác phẩm “Tình cảnh giai cấp công nhân “ở Anh được Ăng- ghen viết vào năm nào?
A. Năm 1840 B. Năm 1842 C. Năm 1843 D. 1844
Câu 12: Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản quốc tế là:
A. “ Đồng minh những người cộng sản” B. “Đồng minh những người chính nghĩa”
C. Quốc tế thứ nhất D. Quốc tế thứ hai
II- TỰ LUẬN ( 7 điểm):
Câu 1(2,0 điểm): Sự hưng khởi của các đô thị ở nước ta trong các thế kỉ XVI –XVIII được biểu hiện ra sao?
Câu 2(2,0điểm): Lí giải ngắn gọn tại sao nói nghĩa quân Tây Sơn đã hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ thống
nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc ?
Câu 3(3,0 điểm): Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa của "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản " do Mác và Ăng-
ghen soạn thảo. BÀI LÀM:
TRƯỜNG THPT VÕ LAI
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRAVIẾT –NĂM HỌC 2010-2011
Môn: Lịch sử 10 Thời gian làm bài:45phút
I- Phần trắc nghiệm khách quan:.
MÃ ĐỀ 1001:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 10 - Trang 2
Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 10 - Người đăng: Uyên Ngọoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 10 9 10 7