Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài “Tìm hiểu nhận thức về bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”

Được đăng lên bởi taitailieu1212
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1945 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề tài: “Tìm hiểu nhận thức về bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân ở xã
Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”
1.Lý do chọn đề tài:
Trong những năm vừa qua cùng với thay đổi nhanh chóng của đất nước
ta về tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Đời sống của người dân không
ngừng được cải thiện, mức sống của đại bộ phận người dân nước ta đang ngày
càng được nâng cao, điều đó có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống y tế nước
ta nói chung và bảo hiểm y tế (BHYT) nói riêng. Bảo hiểm y tế là một chính
sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, là một trong những loại hình bảo hiểm
xã hội (BHXH) mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, góp
phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe nhân dân. Hơn nữa, đối với người lao động, BHYT còn liên
quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ khi không may phải điều trị
tại bệnh viện. Trong những năm qua thì Nhà nước ta đã ban hành và sửa đổi
nhiều chính sách quan trọng về hệ thống BHYT, từ đó đã tạo cơ sở pháp lí cần
thiết cho sự phát triển của ngành BHYT.
BHYT tự nguyện là một hợp phần của hệ thống an sinh xã hội. Một
trong những nguyên tắc cơ bản của an sinh xã hội là đảm bảo tính bền vữngvề
mặt tài chính. Trong những năm qua, nếu như BHYTTN học sinh, sinh viên
ngày càng phát triển thì việc thực hiện BHYTTN nhân dân còn gặp nhiều khó
khăn trong tổ chức thực hiện, trong việc cân đối quỹ do số lượng người tham gia
ít, do mức đóng thấp.
Bảo hiểm y tế ở xã Mỹ Xương cũng là một bộ phận quan trọng nằm
trong hệ thống Bảo hiểm y tế Việt Nam. Trong thời gian qua BHYT của xã
không ngừng đạt được những kết quả đang mừng nhưng bên cạnh đó còn tồn tại
không ít hạn chế. Từ thực tế trên cùng nên tôi đã chọn đề tài : “Tìm hiều nhận
thức về bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân tại xã Mỹ Xương, huyện Cao
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”. Đề cho người dân ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh
nắm bắt được vỉ trí, vai trò ý nghĩa của bảo hiểm y tế nhằm góp phần xây dựng

1
GVHD:Ths.Trần Kim Ngọc

NTH: Trần Thiết Vinh

Đề tài: “Tìm hiểu nhận thức về bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân ở xã
Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”
và phát triển về chăm sóc sức khỏe của Đảng, Nhà nước đối với toàn dân ngày
càng tốt hơn.
2.Tổng quan vấn đề nghiên cứu:
Nghiên cứu Bảo hiểm y tế tự nguyện là một trong những vấn đề rất quan
trọng, phức tạp và nhạy cảm triển khai chính sách BHYT trong thực tiễn đạt
được hiệu quả cao. Chính vì thế nó luôn được Đảng và Nhà Nước ta đặc biệt
quan tâm. Đặc ...
Đề tài: “Tìm hiểu nhận thức về bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân ở xã
Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”
1.Lý do chọn đề tài:
Trong những năm vừa qua cùng với thay đổi nhanh chóng của đất nước
ta về tất cả các mặt kinh tế, chính trị, hội. Đời sống của người dân không
ngừng được cải thiện, mức sống của đại bộ phận người dân nước ta đang ngày
càng được nâng cao, điều đó sự đóng góp không nhỏ của hệ thống y tế nước
ta nói chung bảo hiểm y tế (BHYT) nói riêng. Bảo hiểm y tế một chính
sách hội lớn của Đảng Nhà nước, một trong những loại hình bảo hiểm
hội (BHXH) mang ý nghĩa nhân đạo, tính chia scộng đồng sâu sắc, góp
phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng hội trong bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe nhân dân. Hơn nữa, đối với người lao động, BHYT còn liên
quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ khi không may phải điều tr
tại bệnh viện. Trong những năm qua thì Nhà nước ta đã ban hành sửa đổi
nhiều chính sách quan trọng về hệ thống BHYT, từ đó đã tạo sở pháp cần
thiết cho sự phát triển của ngành BHYT.
BHYT tự nguyện một hợp phần của hệ thống an sinh xã hội. Một
trong những nguyên tắc bản của an sinh hội đảm bảo tính bền vữngvề
mặt tài chính. Trong những năm qua, nếu như BHYTTN học sinh, sinh viên
ngày càng phát triển thì việc thực hiện BHYTTN nhân dân còn gặp nhiều khó
khăn trong tổ chức thực hiện, trong việc cân đối quỹ do số lượng người tham gia
ít, do mức đóng thấp.
Bảo hiểm y tế Mỹ Xương cũng một bộ phận quan trọng nằm
trong hệ thống Bảo hiểm y tế Việt Nam. Trong thời gian qua BHYT của
không ngừng đạt được những kết quả đang mừng nhưng bên cạnh đó còn tồn tại
không ít hạn chế. Từ thực tế trên cùng nên tôi đã chọn đề tài : “Tìm hiều nhận
thức về bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân tại Mỹ Xương, huyện Cao
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”. Đề cho người dân Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh
nắm bắt được vỉ trí, vai trò ý nghĩa của bảo hiểm y tế nhằm góp phần xây dựng
1
GVHD:Ths.Trần Kim Ngọc NTH: Trần Thiết Vinh
Đề tài “Tìm hiểu nhận thức về bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài “Tìm hiểu nhận thức về bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” - Người đăng: taitailieu1212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề tài “Tìm hiểu nhận thức về bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” 9 10 833