Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Việt Nam trong tổng thể Kinh tế Đông Nam Á

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài "Việt Nam trong tổng thể
Kinh tế Đông Nam Á"

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 4
PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH KINH TẾ CÁC NƯỚC ASAEN 5
A. ĐÔI NÉT VỀ HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ASEAN ......................................... 5
1. VỀ MỤC TIÊU ....................................................................................... 6
2. VỀ CƠ CẤU NỀN KINH TẾ: ................................................................. 6
3. VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ............................................................. 6
PHẦN 2: VIỆT NAM TRONG TỔNG THỂ KINH TẾ ĐÔNG NAM Á ............ 7
A. TỔNG QUÁT VỀ NỀN KINH TẾ ĐÔNG NAM Á ................................... 7
1. Tình hình về nền kinh tế Việt Nam hiện nay ........................................... 8
2. Tình hình xuất - nhập khẩu ................................................................... 10
B. BÁN PHÁ GIÁ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VIỆT NAM ........... 13
1. Các quy định của WTO về bán phá giá .................................................. 13
2. Tình hình về các vụ kiện bán phá giá đối với Việt Nam ........................ 13
3. Các giải pháp đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá của Việt Nam 14
C. VIỆT NAM TRONG KHU VỰC ASEAN ............................................... 16
1. Campuchia ............................................................................................ 16
2. Inđônêxia .............................................................................................. 18
3. Philippin ................................................................................................ 23
4. Thái lan ................................................................................................. 25
D. THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN .................................................................. 25
Những giải pháp để thúc đẩy những thuận lợi & giải quyết các khó khăn của
nền kinh tế Việt Nam hiện nay .................................................................. 25
1. Khó khăn ........................................................................................... 25
2. Thuận lợi ........................................................................................... 26
3. Giải pháp: .......................................................................................... 26
PHẦN 3: NHẬN XÉT CHUNG ........................................................................ 27
1 . KINH TẾ VIỆT...
Đề tài "Vit Nam trong tng th
Kinh tế Đông Nam Á"
Đề tài Việt Nam trong tổng thể Kinh tế Đông Nam Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Việt Nam trong tổng thể Kinh tế Đông Nam Á - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề tài Việt Nam trong tổng thể Kinh tế Đông Nam Á 9 10 901