Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Bùi Hồng Ngát
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 822 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Đề ôn số 23 – Đường lối CM của ĐCS Việt Nam
(có đáp án)
Câu 1: Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị là:
A. Quyền lực thuộc về một giai cấp cầm quyền
B. Cả 3 đáp án trên
C. Nền dân chủ XHCN, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân.
D. Quyền làm chủ của nhân dân
Câu 2: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng khẳng định quan
điểm về đoàn kết quốc tế:
A. Liên lạc với hệ thống các nước XHCN
B. Liên lạc mật thiết với các dân tộc yêu chuộng hòa bình
C. Liên lạc với các lực lượng dân chủ hòa bình trên thế giới
D. Liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới.
Câu 3: Thách thức lớn nhất của CM Việt Nam khi bước vào cuộc
kháng chiến chống Mỹ (1965-1975):
A. Cả 3 đáp án đều đúng
B. Kinh tế ở hậu phương miền Bắc còn nghèo nàn
C. Sự bất đồng giữa Liên Xô và Trung Quốc
D. Mỹ trực tiếp xâm lược miền Nam
Câu 4: Theo giáo trình Đường lối CM của ĐCS Việt Nam, cách mạng
Tháng Tám đã rút ra mấy bài học kinh nghiệm?
A. 4
B. 6
C. 5
D. 3
Câu 5: Đại hội VII của Đảng đề ra chủ trương đối ngoại là gì?
A. Hợp tác không phân biệt chế độ chính trị - xã hội khác nhau
B. Hợp tác trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình
C. Hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với các nước
D. Hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước. không phân
biệt chế độ chính trị - xã hội khác nhau trên cơ sở các nguyên tắc cùng
tồn tại hòa bình
Câu 6: Luận cương chính trị nêu nhiệm vụ chiến lược của cách mạng
Đông Dương”
A. Thực hành cách mạng ruộng đất
B. Đánh đổ phong kiến
C. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp

D. Đánh đổ phong kiến, thực hành cách mạng ruộng đất triệt để và
đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp làm cho Đông Dương hoàn toàn độc
lập.
Câu 7: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng khẳng định vài trò
lãnh đạo cách mạng của:
A. Giai cấp vô sản với đội tiên phong của mình là Đảng cộng sản
B. Giai cấp trí thức tiểu tư sản là lực lượng tiên phong
C. Giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng cộng sản
D. Giai cấp công nhân, nông dân
Câu 8: Đặc trưng của cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấo
không phải là?
A. Quan hệ hàng-tiền bị coi nhẹ
B. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính
C. Các cơ quan quản lý nhà nước can thiệp sâu vào hoạt động của các
doanh nghiệp
D. Bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, hiệu quả
Câu 9: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước:
A. Có sự lãnh đạo đúng đắn của ĐCS Việt Nam
B. Có miền Bắc là hậu phương vững chắc
C. Tình đoàn kết của 3 dân tộc Đông Dương
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 10: Nội dung nào không phải l...
Đề ôn số 23 – Đường lối CM của ĐCS Việt Nam
(có đáp án)
Câu 1: Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị là:
A. Quyền lực thuộc về một giai cấp cầm quyền
B. Cả 3 đáp án trên
C. Nền dân chủ XHCN, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân.
D. Quyền làm chủ của nhân dân
Câu 2: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng khẳng định quan
điểm về đoàn kết quốc tế:
A. Liên lạc với hệ thống các nước XHCN
B. Liên lạc mật thiết với các dân tộc yêu chuộng hòa bình
C. Liên lạc với các lực lượng dân chủ hòa bình trên thế giới
D. Liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới.
Câu 3: Thách thức lớn nhất của CM Việt Nam khi bước vào cuộc
kháng chiến chống Mỹ (1965-1975):
A. Cả 3 đáp án đều đúng
B. Kinh tế ở hậu phương miền Bắc còn nghèo nàn
C. Sự bất đồng giữa Liên Xô và Trung Quốc
D. Mỹ trực tiếp xâm lược miền Nam
Câu 4: Theo giáo trình Đường lối CM của ĐCS Việt Nam, cách mạng
Tháng Tám đã rút ra mấy bài học kinh nghiệm?
A. 4
B. 6
C. 5
D. 3
Câu 5: Đại hội VII của Đảng đề ra chủ trương đối ngoại là gì?
A. Hợp tác không phân biệt chế độ chính trị - xã hội khác nhau
B. Hợp tác trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình
C. Hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với các nước
D. Hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước. không phân
biệt chế độ chính trị - xã hội khác nhau trên cơ sở các nguyên tắc cùng
tồn tại hòa bình
Câu 6: Luận cương chính trị nêu nhiệm vụ chiến lược của cách mạng
Đông Dương”
A. Thực hành cách mạng ruộng đất
B. Đánh đổ phong kiến
C. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp
Đề thi đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: Bùi Hồng Ngát
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam 9 10 615