Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG hóa

Được đăng lên bởi buikhoa79
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 9
Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao?
a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H2 ;
b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl3 + 3H2
c) Cu + 2 HCl  CuCl2 + H2  ;
d) CH4 + 2 O2  SO2  + 2 H2O
2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô:
a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
a)
b)
c)
d)

3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:
C4H9OH + O2  CO2  + H2O ;
CnH2n - 2
+ ?
 CO2  + H2O
KMnO4 + ?
 KCl + MnCl2 + Cl2  + H2O
Al +
H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + SO2  + H2O

Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric.
(gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi).
Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm3 khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm3 khÝ CO2 vµ 7,2g h¬i níc.
a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.
b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A.
Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400 0C. Sau ph¶n øng
thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n.
a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.
c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.
====================== HÕt =======================

§¸p ¸n §Ò thi chän HSG dù thi cÊp huyÖn
M«n: Ho¸ häc – líp 8.

Trêng THCS Phï l·ng
N¨m häc 2007 – 2008
*** 0O0 ***
§Ò chÝnh thøc

Thêi gian lµm bµi: 60 phót

Ngµy thi: 20 th¸ng 03 n¨m 2008

* Chó ý: §iÓm cã thÓ chia nhá chÝnh x¸c ®Õn 0,125- 0,25- 0,5 - …
Bµi
ý
§¸p ¸n

1(3®) 1(1®)

2(1®)

3(1®)

2(1®)

3(3®)

Thang ®iÓm

a) §óng, v× ®óng tÝnh chÊt
b) Sai, v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n phÈm
c) Sai, v× kh«ng cã P¦ x¶y ra
d) Sai, v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL

0,125 + 0125
0,125 + 0125
0,125 + 0125
0,125 + 0125

a) §. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4

0,25 + 0,25

d) §. VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH
FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2

0,25 + 0,25

a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O
b) 2 CnH2n - 2 + (3n – 1) O 2  2n CO2  + 2(n-1) H2O
c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8 H2O
d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2  + 6 H2O

0,25
0,25
0,25
0,25

nSO3 = 16: 80 = 0,2 mol; nO= 0,2 .3 = 0,6 mol.
Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2
=> 2 mol O ---------------------------- 1 mol O2
VË...
Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao?
a) 2 Al + 6 HCl 2 AlCl
3
+ 3H
2
;
b) 2 Fe + 6 HCl 2 FeCl
3
+ 3H
2
c) Cu + 2 HCl CuCl
2
+ H
2
;
d) CH
4
+ 2 O
2
SO
2
+ 2 H
2
O
2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô:
a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:
a) C
4
H
9
OH + O
2
CO
2
+ H
2
O ;
b) C
n
H
2n - 2
+ ? CO
2
+ H
2
O
c) KMnO
4
+ ? KCl + MnCl
2
+ Cl
2
+ H
2
O
d) Al + H
2
SO
4
(®Æc, nãng) Al
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O
Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric.
(gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi).
Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm
3
khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm
3
khÝ CO
2
vµ 7,2g h¬i níc.
a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.
b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A.
Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400
0
C. Sau ph¶n øng
thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n.
a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.
c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.
====================== HÕt =======================
Đề 9
Đề thi HSG hóa - Trang 2
Đề thi HSG hóa - Người đăng: buikhoa79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi HSG hóa 9 10 498