Ktl-icon-tai-lieu

Đối thoại, thỏa ước và thương lượng tập thể

Được đăng lên bởi Thủy Lê
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 991 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
I. Đối thoại trong doanh nghiệp………………………………………………2
1. Quy định của pháp luật và đánh giá quy định của pháp luật……………..2
2. Đánh giá các quy định pháp luật hiện hành……………………………….4
3. Thực tiễn thi hành pháp luật và đánh giá từ thực tiễn……………………5
4. Kiến nghị……………………………………………………………………6
II. Thương lượng tập thể………………………………………………………7
1. Quy định của pháp luật hiện hành và đánh giá các quy định của pháp luậ
hiện hành về thương lượng tập thể……………………………………………7
2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về thương lượng tập thể………..…………9
3. Một số kiến nghị……………………………………………………………11
III. Ký thỏa ước tập thể tại doanh nghiệp………………………..………13
1. Quy định của pháp luật về ký thỏa ước tập thể tại doanh nghiệp và đánh
giá……………………………………………………………………………..13
2. Thực tiễn thực thi pháp luật về ký thỏa ước tập thể và đánh giá………..17
3. Một số kiến nghị về ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp…19

1

I. Đối thoại trong doanh nghiệp
1. Quy định của pháp luật và đánh giá quy định của pháp luật
Đối thoại trong doanh nghiệp là nội dung hoàn toàn mới lần đầu tiên được
quy định trong BLLĐ 2012 (từ Điều 63 đến Điều 65) và Nghị định số 60/2013
quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Khoản 2, Điều 3 Nghị định 60 quy định: “Đối thoại tại nơi làm việc là việc
trao đổi trực tiếp giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc đại diện
tập thể lao động với người sử dụng lao động nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường
sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để bảo đảm việc
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.”
Điều 63 BLLĐ 2012 quy định mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm
việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao
động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc. Đối
thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa
người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động
với người sử dụng lao động, bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Nội dung đối thoại tại nơi làm việc được quy định tại Điều 64, BLLĐ 2012
như sau:
- Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.
- Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy,
quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc.
- Điều kiện làm việc.
- Yêu cầu của người lao động, tập thể lao động đối với người sử dụng lao
động.
- Yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động, tập thể lao...
MỤC LỤC
I. Đối thoại trong doanh nghiệp………………………………………………2
1. Quy định của pháp luật và đánh giá quy định của pháp luật……………..2
2. Đánh giá các quy định pháp luật hiện hành……………………………….4
3. Thực tiễn thi hành pháp luật và đánh giá từ thực tiễn…………………5
4. Kiến nghị……………………………………………………………………6
II. Thương lượng tập thể………………………………………………………7
1. Quy định của pháp luật hiện hành đánh giá các quy định của pháp luậ
hiện hành về thương lượng tập thể……………………………………………7
2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về thương lượng tập thể……..…………9
3. Một số kiến nghị……………………………………………………………11
III. Ký thỏa ước tập thể tại doanh nghiệp………………………..………13
1. Quy định của pháp luật về ký thỏa ước tập thể tại doanh nghiệp và đánh
giá……………………………………………………………………………..13
2. Thực tiễn thực thi pháp luật về ký thỏa ước tập thể và đánh giá………..17
3. Một số kiến nghị về ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp…19
1
Đối thoại, thỏa ước và thương lượng tập thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đối thoại, thỏa ước và thương lượng tập thể - Người đăng: Thủy Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đối thoại, thỏa ước và thương lượng tập thể 9 10 691