Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối cách mạng của Đảng

Được đăng lên bởi doilangtu000
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Huỳnh Tấn Đức

Quá Trình Nhận Thức Và Chủ Trương Giải Quyết
Các Vấn Đề Xã Hội
2) Trong thời kì đổi mới
Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các xã hội
Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội
Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội
Đánh giá sự thực hiện của đường lối

a)
b)
c)
d)

Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các xã hội

Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội

Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội

Khuyến khích dân làm giàu, xoá đói giảm nghèo
Bảo đảm các cung ứng dịch vụ thiết yếu, tạo việc làm và thu nhập, chắm sóc sức khoẻ cộng đồng
Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả
Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khoẻ và cải thiện nòi giống
Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình
Chú ttrong các chính sách ưu đãi xã hội
Đổi mới cơ chế quản kí và phướng thức cung ứng các dịch vụ công cộng

Đánh giá sự thực hiện của đường lối

Hạn chế
+

Nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết

+

Tiêu cực trong xã hội còn rất nhiều

+

Môi trường sinh thái và xã hội bị ô nhiễm

+

Phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng

-Nguyên nhân
+ Tăng trưởng kinh tế vẫn tách rời mục tiêu xã hội. Nguồn lực cho việc giải quyết vấn đề xã hội chưa
đáp ứng được nhu cầu
+ Quản lí xã hội còn nhiều yếu kém, không theo kịp sự phát triển xã hội

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối cách mạng của Đảng - Người đăng: doilangtu000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đường lối cách mạng của Đảng 9 10 603