Ktl-icon-tai-lieu

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Trang Đoàn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG ÔN THI:
1. Phần trắc nghiệm: môn Đường lối tập trung vào các chương 4,5,6.
2. Phần tự luận Môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
1 + Khái quát quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa
từ Đại hội VI đến Đại hội XI.
+ Khái niệm, mục tiêu và những quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
2 + Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới nhất là tại
ĐH IX. Sự thay đổi sâu sắc nhận thức về KT thị trường
+ Các khái niệm KT thị trường, KT thị trường định hướng XHCN; Đặc điểm của
KT thị trường; Thể chế KT thị trường, thể chế KT thị trường định hướng XHCN v.v
(SV phân biệt được các khái niệm)...Nội dung định hướng XHCN của nền KT thị
trường mà nước ta đang xây dựng.
+ Mục tiêu, quan điểm cơ bản hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng
XHCN của Đảng
3 + Những nhận thức mới của Đảng trong quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ
thống chính trị.
+ Mục tiêu, quan điểm của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi
mới.
4 + Quan điểm chỉ đạo và chủ trương của Đảng đối với quá trình xây dựng, phát
triển nền văn hóa. Liên hệ với Chương trình rèn luyện 3 nội dung đạo đức sinh viên
của trường ĐH Tôn Đức Thắng.

...
NỘI DUNG ÔN THI:
1. Phần trắc nghiệm: môn Đường lối tập trung vào các chương 4,5,6.
2. Phần tự luận Môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
1 + Khái quát quá trình đổi mới duy của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa
từ Đại hội VI đến Đại hội XI.
+ Khái niệm, mục tiêu và những quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
2 + S hình thành duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới nhất tại
ĐH IX. Sự thay đổi sâu sắc nhận thức về KT thị trường
+ Các khái niệm KT thị trường, KT thị trường định hướng XHCN; Đặc điểm của
KT thị trường; Thể chế KT thị trường, thể chế KT thị trường định hướng XHCN v.v
(SV phân biệt được các khái niệm)...Nội dung định hướng XHCN của nền KT thị
trường mà nước ta đang xây dựng.
+ Mục tiêu, quan điểm bản hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng
XHCN của Đảng
3 + Những nhận thức mới của Đảng trong quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ
thống chính trị.
+ Mục tiêu, quan điểm của Đảng vềy dựng hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi
mới.
4 + Quan điểm chỉ đạo chủ trương của Đảng đối với quá trình xây dựng, phát
triển nền văn hóa. Liên hệ với Chương trình rèn luyện 3 nội dung đạo đức sinh viên
của trường ĐH Tôn Đức Thắng.
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Người đăng: Trang Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 9 10 671