Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi huongdaosinhyds
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam − D2012

ÔN TẬP
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
Chương I. Sự ra đời của Đảng CS và cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng.
Vấn đề 1. Từ khi Pháp xâm lược Việt Nam thì chúng đã dùng những chính sách khai thác thuộc
địa như thế nào?
Trả lời:
• Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Sau khi dập tắt được phong trào đấu
tranh của nhân dân ta, thực dân Pháp từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam.
• Năm 1884, triều đình Huế và Pháp kí Hiệp ước Patơnốt tại Huế. Hiệp ước này mang ý nghĩa 1
bản khai tử đối với chủ quyền đối ngoại của vua nước Nam.
• Năm 1887, Pháp chính thức thôn tính xong nước ta. Chúng tiến hành khác thác thuộc địa lần
1(1897 − 1914) và lần 2 (sau thế chiến thứ nhất). Chính sách của 2 lần khai thác thuộc địa đều là:
Độc quyền kinh tế, chuyên chế về chính trị, ngu dân về văn hóa.
− Về chính trị: thực dân Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực đối nội và đối
ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam ra thành ba xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ
và Nam Kỳ, thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng, đồng thời chúng còn Vấn đề kết với giai
cấp địa chủ trong việc bóc lột kinh tế và áp bức chính trị đối với nhân dân Việt Nam.
− Về kinh tế: Thực dân Pháp tiến hành cướp ruộng đất để lập đồn điền; đầu tư khai thác tài nguyên;
xây dựng một số cơ sở công nghiệp; xây dựng hệ thống đường giao thông, bến cảng phuc vụ cho lợi
ích của chúng. ⇒ Chuyển biến nền kinh tế Việt Nam, nhưng đồng thời bị lệ thuộc vào Pháp và kìm
hãm trong vòng lạc hậu.
− Về văn hóa: Thực dân Pháp thự hiện chính sách văn hóa, giáo dục thực dân; dung túng, duy trì
các hủ tục lạc hậu..., 95% dân số mù chữ, ma túy, dại dâm để tha hóa tầng lớp thanh niên.
⇒ Hồ Chí Minh: " Chúng tôi không những áp bức bóc lột một cách nhục nhã mà còn bị hành hạ
và đầu độc một cách thê thảm... bằng thuốc phiện, bằng rượu... chúng tôi phải sống trong cảnh ngu
dốt, tối tăm vù chúng tôi không có tự do."
Vấn đề 2. Với chính sách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp đã dẫn đến phân hóa giai cấp và
mâu thuẩn xã hội Việt Nam như thế nào?
Trả lời:
Dưới tác động của chính sách cai trị và chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục thực dân, xã hội
Việt Nam diễn ra quá trình phân hóa sâu sắc, từ 2 giai cấp đã phân hóa thành 5 giai cấp.
* Tầng lớp phong kiến phân hóa:
− Giai cấp địa chủ: Giai cấp địa chủ Vấn đề kết với thực dân Pháp tăng cường bóc lột, áp bức nông
dân. Tuy nhiên vẫn có sự phân hóa, một bộ phận vẫn có lòng yê...
Ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam D2012
ÔN TẬP
ĐƯỜNG LỐI CH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
Chương I. Sự ra đời của Đảng CS và cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng.
Vấn đề 1. Từ khi Pháp xâm lược Việt Nam thì chúng đã dùng những chính sách khai thác thuộc
địa như thế nào?
Tr lời:
Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Sau khi dập tắt được phong trào đấu
tranh của nhân dân ta, thực dân Pháp từng bước thiết lập b máy thống trị Việt Nam.
Năm 1884, triều đình Huế và Pháp Hiệp ước Patơnốt tại Huế. Hiệp ước này mang ý nghĩa 1
bản khai tử đối với chủ quyền đối ngoại của vua nước Nam.
Năm 1887, Pháp chính thức thôn tính xong nước ta. Chúng tiến hành khác thác thuộc địa lần
1(1897 1914) và lần 2 (sau thế chiến thứ nhất). Chính sách của 2 lần khai thác thuộc địa đều là:
Độc quyền kinh tế, chuyên chế về chính trị, ngu dân về văn a.
V chính trị: thực dân Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân, tước b quyền lực đối nội và đối
ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam ra thành ba xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ
và Nam Kỳ, thực hiện mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng, đồng thời chúng còn Vấn đề kết với giai
cấp địa ch trong việc bóc lột kinh tế và áp bức chính trị đối với nhân dân Việt Nam.
V kinh tế: Thực dân Pháp tiến hành cướp ruộng đất để lập đồn điền; đầu khai thác tài nguyên;
y dựng một số sở công nghiệp; xây dựng hệ thống đường giao thông, bến cảng phuc vụ cho lợi
ích của chúng. Chuyển biến nền kinh tế Việt Nam, nhưng đồng thời bị lệ thuộc vào Pháp và kìm
hãm trong vòng lạc hậu.
V văn hóa: Thực dân Pháp thự hiện chính sách văn hóa, giáo dục thực dân; dung túng, duy trì
các hủ tục lạc hậu..., 95% dân số chữ, ma túy, dại dâm để tha hóa tầng lớp thanh niên.
Hồ Chí Minh: " Chúng tôi không những áp bức c lột một cách nhục nhã còn bị hành hạ
và đầu độc một cách thê thảm... bằng thuốc phiện, bằng rượu... chúng tôi phải sống trong cảnh ngu
dốt, tối tăm chúng tôi không tự do."
Vấn đề 2. Với chính sách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp đã dẫn đến phân hóa giai cấp và
mâu thuẩn hội Việt Nam như thế nào?
Tr lời:
Dưới tác động của chính sách cai trị và chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục thực dân, hội
Việt Nam diễn ra quá trình phân hóa sâu sắc, từ 2 giai cấp đã phân hóa thành 5 giai cấp.
* Tầng lớp phong kiến phân a:
Giai cấp địa chủ: Giai cấp địa ch Vấn đề kết với thực dân Pháp tăng cường bóc lột, áp bức nông
dân. Tuy nhiên vẫn sự phân hóa, một b phận vẫn lòng yêu nước, căm ghét chế độ thực n
và tham gia chống Pháp.
Giai cấp nông dân: lực lượng đông đảo nhất trong hội Việt Nam, bị thực dân và phong kiến
áp bức, bóc lột nặng nề. Với tình cành khốn khổ, bần cùng của giai cấp nông dân Việt Nam đã làm
tăng thêm lòng căm thù đế quốc và phong kiến tay sai, làm tăng thêm ý chí cách mạng.
* Sự xuất hiện của các tầng lớp mới.
Giai cấp công nhân Việt Nam: Ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp, đa số
công nhân Việt Nam trực tiếp xuất thân từ giai cấp nông dân, nạn nhân của chính sách chiếm
Copyright
c
http://thuvienyduoc.tinpee.com Page 1
Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Người đăng: huongdaosinhyds
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 9 10 358