Ktl-icon-tai-lieu

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG MIỀN NAM VIỆT NAM

Được đăng lên bởi lamminhthu-qn-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I.

HOÀN CẢNH VIỆT NAM SAU THÁNG 7/1954:
Ngày 20/7/19454 Hiệp định Giơnevơ về vấn đề Đông Dương được kí kết. Hiệp
định là sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, song sự nghiệp cách
mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước chưa hoàn thành. Miền Bắc được
giải phóng, miền Nam vẫn còn dưới ách thống trị của thực dân Pháp và tay sai.
Đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền.
Ngày 10-10-1954 tên lính Pháp cuối cùng đã rút khỏi Hà Nội và ngày 16-51955, toàn bộ quân đội viễn chinh Pháp đã phải rút khỏi miền Bắc. Sau khi
giành được độc lập miền Bắc khẩn trương khôi phục kinh tế, hàn gắn vết
thương chiến tranh và thực hiện các nhiệm vụ của cách mạng dân tộc dân chủ
để từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc tiến hành các cải cách
ruộng đất, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
Đảng lần lượt thông qua các kế hoạch 5 năm và đạt được nhiều thành tựu lớn
+ Nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi dã diễn ra trên miền Bắc: Duyên hải,
Đại phong, Thành công, Ba nhất, Hai tốt…, đặc biệt là phong trào Mỗi người làm
việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt.
+ Công nghiệp: được ưu tiên xây dựng. Giá trị sản lượng ngành công nghiệp nặng
năm 1965 tăng 3 lần so với năm 1960;
+ Nông nghiệp: thực hiện chủ trương xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp
bậc cao, nhiều hợp tác xã đã đạt năng suất 5 tấn thóc/ha…
+ Thương nghiệp quốc doanh được ưu tiên phát triển, góp phần củng cố quan hệ
sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân.
+ Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hàng không được
củng cố. Việc đi lại trong nước và giao thông quốc tế thuận lợi hơn;

+ Hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học phát triển nhanh;
+ Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe được phát triển;
Ngày 5 – 8 – 1964, đế quốc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, nhưng
những kết quả đạt được là rất đáng tự hào, nhờ đó, miền Bắc đứng vững trong thử
thách của chiến tranh và hoàn thành nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến miền
Nam.
Ở miền Nam, đế quốc Mỹ ra sức thực hiện ý đồ đã vạch ra từ trước nhằm thay
thế Pháp độc chiếm miền Nam Việt Nam, tiến tới độc chiếm toàn Đông Dương.
Ngày 25-6-1954 Mỹ đã ép được Pháp đưa Ngô Đình Diệm (người của Mỹ) thay
Bửu Lộc (người của Pháp) lên làm Thủ tướng Chính phủ bù nhìn miền Nam
Việt Nam. Ngày 17/7/1955, theo chỉ thị của Mỹ, Diệm tuyên bố không hiệp
thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
Ngày 23-7-1954, ngoại trưởng Mỹ Đa lét (Dulles) tuyên bố: "Từ nay về sau,
vấn đ...
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. HOÀN CẢNH VIỆT NAM SAU THÁNG 7/1954:
Ngày 20/7/19454 Hiệp định Giơnevơ về vấn đề Đông Dương được kí kết. Hiệp
định là sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, song sự nghiệp cách
mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước chưa hoàn thành. Miền Bắc được
giải phóng, miền Nam vẫn còn dưới ách thống trị của thực dân Pháp và tay sai.
Đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền.
Ngày 10-10-1954 tên lính Pháp cuối cùng đã rút khỏi Hà Nội và ngày 16-5-
1955, toàn bộ quân đội viễn chinh Pháp đã phải rút khỏi miền Bắc. Sau khi
giành được độc lập miền Bắc khẩn trương khôi phục kinh tế, hàn gắn vết
thương chiến tranh và thực hiện các nhiệm vụ của cách mạng dân tộc dân chủ
để từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc tiến hành các cải cách
ruộng đất, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
Đảng lần lượt thông qua các kế hoạch 5 năm và đạt được nhiều thành tựu lớn
+ Nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi dã diễn ra trên miền Bắc: Duyên hải,
Đại phong, Thành công, Ba nhất, Hai tốt…, đặc biệt là phong trào Mỗi người làm
việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt.
+ Công nghiệp: được ưu tiên xây dựng. Giá trị sản lượng ngành công nghiệp nặng
năm 1965 tăng 3 lần so với năm 1960;
+ Nông nghiệp: thực hiện chủ trương xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp
bậc cao, nhiều hợp tác xã đã đạt năng suất 5 tấn thóc/ha…
+ Thương nghiệp quốc doanh được ưu tiên phát triển, góp phần củng cố quan hệ
sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân.
+ Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hàng không được
củng cố. Việc đi lại trong nước và giao thông quốc tế thuận lợi hơn;
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG MIỀN NAM VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG MIỀN NAM VIỆT NAM - Người đăng: lamminhthu-qn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG MIỀN NAM VIỆT NAM 9 10 297