Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối đảng cộng sản chương 5

Được đăng lên bởi ng-quockhanh29
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thuyết trình
Đường lối cách mạng
của đảng cộng sản Việt Nam
Nhóm 2 – K3KT1
Đại học Thành Tây

Chủ đề : Nêu rõ mục tiêu, quan
điểm của Đảng về hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa

Bố cục

Mục tiêu

Quan
điểm

Thực
trạng

1: Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh
tế thị trường định hướng XHCN
● Mục tiêu cơ bản của
hoàn thiện thể chế kinh
tế thị trường định
hướng XHCN ở nước ta
là:
● làm cho các thể chế
phù hợp với những
nguyên tắc cơ bản của
kinh tế thị trường
● thúc đẩy kinh tế thị
trường định hướng
XHCN phát triển nhanh,
hiệu quả, bền vững

● hội nhập kinh tế quốc tế thành công
● giữ vững định hướng XHCN
● Xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc
Việt Nam XHCN
Đó là những mục tiêu cần phải hoàn thiện
cơ bản vào năm 2020

Những năm trước mắt cần đạt
được mục tiêu:
- Một là : Từng bước xây dựng hệ thống
pháp luật , đảm bảo cho nền kinh tế thị
trường định hướng XHCN phát triển
thuận lợi.Phát huy vai trò chủ đạo của
kinh tế nhà nước đi đôi với phát triển
mạnh mẽ các thành phần kinh tế và các
loại hình doanh nghiệp.hình thành một
số tập đoàn kinh tế ,các tổng công ty đa
sở hữu, áp dụng mô hình quản trị hiện

● Hai là : đổi mới cơ bản mô hình tổ chức
và phương thức hoạt động của các đơn
vị sự nghiệp công.
● Ba là : phát triển đồng bộ, đa dạng các
loại thị trường cơ bản thống nhất trong
cả nước, từng bước liên thông với thị
trường khu vực và thế giới.

● Bốn là : giải quyết tốt hơn mối quan hệ
giũa phát triển kinh tế với phát triển
văn hóa, xã hội bảo đảm tiến bộ, công
bằng xã hội, bảo vệ môi trường.
● Năm là: nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý của nhà nước và phát huy vai
trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị xã hội và nhân dân trong quản
lý, phát triển kinh tế xã hội

2 : Quan điểm về hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường định
hướng XHCN

● nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận
dụng đúng đắn các quy luật khách
quan của kinh tế thị trường, thông lệ
quốc tế phù hợp với điều kiện của Việt
Nam,bảo đảm định hướng XHCN của
nền kinh tế.

- bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận
cấu thành của thể chế kinh tế, giữa thể
chế kinh tế với thể chế chính trị,xã hội;
giữa nhà nước thị trường và xã hội.Gắn
kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với
tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển
văn hóa và bảo vệ môi trường.

● Chủ động tích cực giải quyết các vấn đề lý
luận và thực tiễn quan trọng, bức xúc, đồng
thời phải có bước đi vững chắc, vừa làm vừa
tổng kết, rút kinh nghiệm.
● Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu
lực và hiệu quả quản...
Bài thuyết trình
Đường lối cách mạng
của đảng cộng sản Việt Nam
Nhóm 2 – K3KT1
Đại học Thành Tây
Đường lối đảng cộng sản chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối đảng cộng sản chương 5 - Người đăng: ng-quockhanh29
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đường lối đảng cộng sản chương 5 9 10 199