Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối Đảng Cộng Sản HCM

Được đăng lên bởi hienmv94
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THẢO LUẬN
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
NHÓM 3

1

MỤC LỤC

1. Công nghiệp hóa là gì? Tính tất yếu khách quan của CNH? Những đặc điểm cơ
bản của CNH trước đổi mới? Phân tích những điều chỉnh quan trọng trong
đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa gắn với thể chế kinh tế kế hoạch
hóa tập trung bao cấp (1960-tr 12/1986).
Tại sao Việt Nam lại lựa chọn mô hình CNH như vậy?
a) Công nghiệp hóa là gì?
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa VII chính thức đưa ra định nghĩa về Công
nghiệp hóa, hiện đại hóa như sau:
“Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản toàn di ện các hoạt
động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội, từ sử dụng sức lao động
thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương
tiện và phương pháp tiên tiến hiện đại, dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ
khoa học, công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao” .
b) Tính tất yếu khách quan của CNH
Phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa ra đời là nấc thang phát triển cao hơn
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tất yếu phải xây dựng cho mình một cơ sở vật
chất, kỹ thuật hiện đại hơn. Cho đến nay, hầu hết các nước tiến hành cách mạng gi ải
phóng dân tộc thắng lợi và chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đều có nền công
nghiệp chưa phát triển. Vì vậy, để có nền tảng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội tất
yếu phải thực hiện CNH.
Trong bộ Tư bản, C.Mác đã phân tích kỹ sự phát triển của cách mạng công nghi ệp và
cho thấy quy luật tất yếu phải thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp. Kế thừa quan
điểm cách mạng và khoa học của Mác, khi cách mạng tháng Mười Nga thành công,
V.I.Lênin đã đặc biệt nhấn mạnh vai trò của CNH và sự nghiệp CNH. V.I.Lênin đã khẳng
định: “Chủ nghĩa cộng sản là chính quyền Xô viết cộng với điện khí hóa toàn quốc …Chỉ
khi nào nước ta đã điện khí hóa, chỉ khi nào công nghiệp, nông nghiệp và vận tải đã
đứng vững trên cơ sở kỹ thuật của đại công nghiệp hiện đại, thì lúc đó, chúng ta mới có
thể đạt được thắng lợi hoàn toàn. Nhận thức rõ tính tất yếu phải thực hiện CNH trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, ngay từ những năm đầu xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhiệm vụ quan trọng nhất của
2

chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa miền
Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hóa
và khoa học tiên tiến. Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chúng t...
BÀI TH O LU N
MÔN Đ NG L I CÁCH M NG C AƯỜ
Đ NG C NG S N VI T NAM
NHÓM 3
1
Đường lối Đảng Cộng Sản HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối Đảng Cộng Sản HCM - Người đăng: hienmv94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đường lối Đảng Cộng Sản HCM 9 10 204