Ktl-icon-tai-lieu

ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ

Được đăng lên bởi vietb1309233
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1335 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954­1975) 
1. Đường lối trong giai đoạn 1954­1964 
a) Bối cảnh lịch sử cách mạng Việt Nam sau tháng 7­ 1954 
­ Thuận lợi: Hệ thống xã hội chủ nghĩa tiếp tục lớn mạnh cả về kinh tế, quân sự, khoa học­ kỹ 
thuật; miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, làm căn cứ địa chung cho cả nước; thế và lực của 
cách mạng đã lớn mạnh hơn sau chín năm kháng chiến. 
­ Khó khăn: Đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh. 
b) Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa đường lối 
? Quá trình hình thành và nội dung đường lối 
Yêu cầu bức thiết đặt ra cho Đảng ta sau tháng 7­1954 là phải vạch ra được đường 
lối đúng đắn, vừa phù hợp với tình hình từng miền, tình hình đất nước, vừa phù hợp với xu thế 
chung của thời đại. 
Tháng 9­1954, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về tình hình mới, nhiệm vụ mới và chính sách mới của 
Đảng. Nghị quyết đã chỉ ra những đặc điểm chủ yếu của tình hình 
trong lúc cách mạng Việt Nam bước vào một giai đoạn mới là: từ chiến tranh chuyển sang hoà 
bình; nước nhà tạm chia làm hai miền; từ nông thôn chuyển vào thành thì; từ phân tán chuyển 
đến tập trung. 
Tại Hội nghị lần thứ bảy (tháng 3­1955) và lần thứ tám (tháng 8­1955) Trung ương Đảng nhận 
định: Muốn chống đế quốc Mỹ và tay sai, củng cố hoà bình, thực hiện 
thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ, điều cốt lõi là phải ra sức củng cố miền Bắc, đồng 
thời giữ vững miền Nam và đẩy mạnh cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam. 
Tháng 12­1957, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, đường lối tiến hành đồng 
thời hai chiến lược cách mạng được xác định: “Mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng của toàn Đảng, 
toàn dân ta hiện nay là: Củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục 
đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ bằng phương Pháp hoà 
bình”. 
Tháng 1­1959, Hội nghị Trung ương lần thứ 15 họp bàn về cách mạng miền Nam. 
Sau nhiều lần họp và thảo luận, Ban Chấp hành Trung ương đã ra nghị quyết về cách 
mạng miền Nam. Trung ương Đảng nhận định: “ Hiện nay, cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh 
đạo bao gồm hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Hai nhiệm vụ chiến lược đó tuy tính chất khác nhau, 
nhưng quan hệ hữu cơ với nhau… nhằm phương hướng chung là giữ vững hoà bình, thực hiện 
thống nhất nước nhà, tạo điều kiện thuận lợi để đưa cả nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã 
hội”. 
Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là “giải...
Đ NG L I KHÁNG CHI N CH NG M , TH NG NH T Đ T N C (1954-1975)ƯỜ ƯỚ
1. Đ ng l i trong giai đo n 1954-1964ườ
a) B i c nh l ch s cách m ng Vi t Nam sau tháng 7- 1954
- Thu n l i: H th ng xã h i ch nghĩa ti p t c l n m nh c v kinh t , quân s , khoa h c- k ế ế
thu t; mi n B c đ c hoàn toàn gi i phóng, làm căn c đ a chung cho c n c; th và l c c a ượ ướ ế
cách m ng đã l n m nh h n sau chín năm kháng chi n. ơ ế
- Khó khăn: Đ qu c M có ti m l c kinh t , quân s hùng m nh.ế ế
b) Quá trình hình thành, n i dung và ý nghĩa đ ng l i ườ
? Quá trình hình thành và n i dung đ ng l i ườ
Yêu c u b c thi t đ t ra cho Đ ng ta sau tháng 7-1954 là ph i v ch ra đ c đ ng ế ượ ườ
l i đúng đ n, v a phù h p v i tình hình t ng mi n, tình hình đ t n c, v a phù h p v i xu th ướ ế
chung c a th i đ i.
Tháng 9-1954, B Chính tr ra Ngh quy t v tình hình m i, nhi m v m i và chính sách m i c a ế
Đ ng. Ngh quy t đã ch ra nh ng đ c đi m ch y u c a tình hình ế ế
trong lúc cách m ng Vi t Nam b c vào m t giai đo n m i là: t chi n tranh chuy n sang hoà ướ ế
bình; n c nhà t m chia làm hai mi n; t nông thôn chuy n vào thành thì; t phân tán chuy n ướ
đ n t p trung.ế
T i H i ngh l n th b y (tháng 3-1955) và l n th tám (tháng 8-1955) Trung ng Đ ng nh n ươ
đ nh: Mu n ch ng đ qu c M và tay sai, c ng c hoà bình, th c hi n ế
th ng nh t, hoàn thành đ c l p và dân ch , đi u c t lõi là ph i ra s c c ng c mi n B c, đ ng
th i gi v ng mi n Nam và đ y m nh cu c đ u tranh c a nhân dân mi n Nam.
Tháng 12-1957, t i H i ngh Trung ng l n th 13, đ ng l i ti n hành đ ng ươ ườ ế
th i hai chi n l c cách m ng đ c xác đ nh: “M c tiêu và nhi m v cách m ng c a toàn Đ ng, ế ượ ượ
toàn dân ta hi n nay là: C ng c mi n B c, đ a mi n B c ti n d n lên ch nghĩa xã h i. Ti p t c ư ế ế
đ u tranh th c hi n th ng nh t n c nhà trên c s đ c l p và dân ch b ng ph ng Pháp hoà ướ ơ ươ
bình”.
Tháng 1-1959, H i ngh Trung ng l n th 15 h p bàn v cách m ng mi n Nam. ươ
Sau nhi u l n h p và th o lu n, Ban Ch p hành Trung ng đã ra ngh quy t v cách ươ ế
m ng mi n Nam. Trung ng Đ ng nh n đ nh: “ Hi n nay, cách m ng Vi t Nam do Đ ng ta lãnh ươ
đ o bao g m hai nhi m v chi n l c: Cách m ng xã h i ch nghĩa mi n B c và cách m ng ế ượ
dân t c dân ch nhân dân mi n Nam. Hai nhi m v chi n l c đó tuy tính ch t khác nhau, ế ượ
nh ng quan h h u c v i nhau… nh m ph ng h ng chung là gi v ng hoà bình, th c hi n ư ơ ươ ướ
th ng nh t n c nhà, t o đi u ki n thu n l i đ đ a c n c Vi t Nam ti n lên ch nghĩa xã ướ ư ướ ế
h i”.
Nhi m v c b n c a cách m ng Vi t Nam mi n Nam là “gi i phóng mi n Nam ơ
kh i ách th ng tr c a đ qu c và phong ki n, th c hi n đ c l p dân t c và ng i cày có ru ng, ế ế ườ
hoàn thành cách m ng dân t c dân ch mi n Nam”.
“Con đ ng phát tri n c a cách m ng Vi t Nam mi n Nam là kh i nghĩa giànhườ
chính quy n v tay nhân dân”. Đó là con đ ng “l y s c m nh c a qu n chúng, d a vào l c ườ
l ng chính tr c a qu n chúng là ch y u, k t h p v i l c l ng vũ trang đ đánh đ quy n ượ ế ế ượ
th ng tr c a đ qu c và phong ki n, d ng lên chính quy n cách m ng c a nhân dân”. ế ế
Ngh quy t H i ngh l n th 15 có ý nghĩa l ch s to l n, ch ng nh ng đã m ế
đ ng cho cách m ng mi n Nam ti n lên mà còn th hi n rõ b n lĩnh đ c l p t ch , sáng t o ườ ế
ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ - Người đăng: vietb1309233
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ 9 10 48