Ktl-icon-tai-lieu

Giá trị lí luận và giá trị thực tiễn của công tác xây dựng đảng trong giai đoạn 19451954

Được đăng lên bởi Anh Bà Bà
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 19451954...........................................................................................................................2
1.1. Hoàn cảnh lịch sử..........................................................................................2
1.1.1. Tình tình thế giới.......................................................................................2
1.1.2. Tình hình trong nước.................................................................................3
1.2. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng giai đoạn
1945- 1954..............................................................................................................5
CHƯƠNG 2 GIÁ TRỊ LÝ LUẬN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN 1945-1954.................7
2.1. Công tác xây dựng lý luận chính trị của Đảng...........................................7
2.1.1 Trong thời kì tiến hành bảo vệ chính quyền cách mạng...........................7
2.1.2. Hiến pháp năm 1946...............................................................................12
2.1.3. Hoạch định tổ chức lãnh đạo thực hiện đường lối cho cuộc chiến tranh
nhân dân............................................................................................................13
2.1.4. Đại Hội lần thứ II của Đảng....................................................................15
2.2. Công tác xây dựng cán bộ........................................................................17
CHƯƠNG 3. GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG 1945-1954......................................24
3.1. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947..........................................................24
3.2. Chiến dịch Biên Giới 1950..........................................................................24
3.3. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954.................................25
3.4. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954...............................................................26
3.5. Chế độ ruộng đất.........................................................................................27
KẾT LUẬN............................................................................................................30
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................31

1

CHƯƠNG 1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ HÌNH T...
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VÀ SỞ HÌNH THÀNH
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1945-
1954...........................................................................................................................2
1.1. Hoàn cảnh lịch sử..........................................................................................2
1.1.1. Tình tình thế giới.......................................................................................2
1.1.2. Tình hình trong nước.................................................................................3
1.2. sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng giai đoạn
1945- 1954..............................................................................................................5
CHƯƠNG 2 G TRỊ LÝ LUẬN CỦA TƯ ỞNG HỒ C MINH V
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN 1945-1954.................7
2.1. Công tác xây dựng lý luận chính trị của Đảng...........................................7
2.1.1 Trong thời kì tiến hành bảo vệ chính quyền cách mạng...........................7
2.1.2. Hiến pháp năm 1946...............................................................................12
2.1.3. Hoạch định tổ chức lãnh đạo thực hiện đường lối cho cuộc chiến tranh
nhân dân............................................................................................................13
2.1.4. Đại Hội lần thứ II của Đảng....................................................................15
2.2. Công tác xây dựng cán bộ........................................................................17
CHƯƠNG 3. GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CA TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG 1945-1954......................................24
3.1. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947..........................................................24
3.2. Chiến dịch Biên Giới 1950..........................................................................24
3.3. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954.................................25
3.4. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954...............................................................26
3.5. Chế độ ruộng đất.........................................................................................27
KẾT LUẬN............................................................................................................30
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................31
1
Giá trị lí luận và giá trị thực tiễn của công tác xây dựng đảng trong giai đoạn 19451954 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giá trị lí luận và giá trị thực tiễn của công tác xây dựng đảng trong giai đoạn 19451954 - Người đăng: Anh Bà Bà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Giá trị lí luận và giá trị thực tiễn của công tác xây dựng đảng trong giai đoạn 19451954 9 10 276