Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp bất bình đẳng ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Minh Thuy
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIẢI PHÁP BẤT BÌNH ĐẲNG Ở VIỆT NAM
Nhà nước cần phải điều chỉnh mô hình tăng trưởng kinh tế có lợi cho người nghèo
để từ đó có thể tăng thu nhập của người nghèo lớn hơn tốc độ tăng trưởng trung bình của
nền kinh tế. Để đạt được mục đích đó thì một số biện pháp cần được áp dụng đó là:
1.

Thay đổi việc phân bổ theo chức năng

Chuyển thu nhập nhiều hơn cho lao động và ít hơn cho tư bản.
a) Áp dụng các loại thuế lũy tiến

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương,
tiền công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22
Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Thuế lũy tiến là cách đánh thuế thường được áp dụng đối với thuế thu nhập cao
(thuế thu nhập cá nhân), là cách đánh thuế trên từng phần của thu nhập.
Ví dụ một tháng bạn kiếm được 25 triệu, thì bạn phải đóng thuế thu nhập và được
tính như sau:
từ 0-5 triệu mức thuế suất là 5% tức là 5trx5%=250.000
từ 5-10 triệu mức thuế suất là 10% tức là (10-5)x10%=500.000 đồng
từ 10-18 triệu mức thuế suất là 15% tức là (18-10)x15%=1200000 đồng
từ 18-32 triệu mức thuế suất là 20% tức là (25-18)x20%=1400000 đồng.
Tổng số thuế của bạn là 250000+500000+1200000+1400000= 3350000 đồng
(Biểu thuế trên được tính theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007)
b)

Quan tâm và đẩy mạnh đến mức lương tối thiểu của lao động

Theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày
01/05/2012 là 1.050.000 đồng/ tháng.
2.

Nâng cao vị trí, vai trò của công đoàn Việt Nam.

Hiện nay, công đoàn Việt Nam chưa thực sự làm tốt được chức năng và vai trò bảo
vệ quyền lợi người lao động của mình. Vì vậy, cán bộ công đoàn cần được nâng
cao năng lực, trình độ để có thể am hiểu luật pháp nhưng phải biết đối thoại với
người lao động. Nếu người cán bộ công đoàn cơ sở biết vận dụng tốt luật pháp, có

uy tín, được đoàn viên tín nhiệm thì họ không những bao vệ cho được người lao
động mà bảo vệ có hiệu quả quyền lợi của người làm cán bộ công đoàn cơ sở.
3.

Thay đổi giá cả các nhân tố sản xuất tương ứng.

Công nhân làm việc trong các ngành sản xuất truyền thống có thu nhập thấp và
các luật định liên quan đến mức lương tối thiểu lại ít được đẩy mạnh. Vì vậy, chi
phí tư bản xác định theo thị trường (thường là cao hơn) có thể khuyến khích các
công ty thuê nhân công thay vì mua tư bản.
4. Nâng cao chất lượng của các dịch vụ công vì điều này trực tiếp tác động đến

những người nghèo.
Giáo dục cơ sở và chăm sóc sức khỏe cần phải được cung cấp ở mọi nơi với chi phí
phù hợp. Nước sạch và các dịc...
GIẢI PHÁP BẤT BÌNH ĐẲNG Ở VIỆT NAM
Nhà nước cần phải điều chỉnh hình tăng trưởng kinh tế lợi cho người nghèo
để từ đó thể tăng thu nhập của người nghèo lớn hơn tốc độ tăng trưởng trung bình của
nền kinh tế. Để đạt được mục đích đó thì một số biện pháp cần được áp dụng đó là:
1. Thay đổi việc phân bổ theo chức năng
Chuyển thu nhập nhiều hơn cho lao động và ít hơn cho tư bản.
a) Áp dụng các loại thuế lũy tiến
Thuế suất thuế thu nhập nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương,
tiền công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22
Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Thuế lũy tiến là cách đánh thuế thường được áp dụng đối với thuế thu nhập cao
(thuế thu nhập cá nhân), là cách đánh thuế trên từng phần của thu nhập.
Ví dụ một tháng bạn kiếm được 25 triệu, thì bạn phải đóng thuế thu nhập và được
tính như sau:
từ 0-5 triệu mức thuế suất là 5% tức là 5trx5%=250.000
từ 5-10 triệu mức thuế suất là 10% tức là (10-5)x10%=500.000 đồng
từ 10-18 triệu mức thuế suất là 15% tức là (18-10)x15%=1200000 đồng
từ 18-32 triệu mức thuế suất là 20% tức là (25-18)x20%=1400000 đồng.
Tổng số thuế của bạn là 250000+500000+1200000+1400000= 3350000 đồng
(Biểu thuế trên được tính theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007)
b) Quan tâm và đẩy mạnh đến mức lương tối thiểu của lao động
Theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày
01/05/2012 là 1.050.000 đồng/ tháng.
2. Nâng cao vị trí, vai trò của công đoàn Việt Nam.
Hiện nay, công đoàn Việt Nam chưa thực sự làm tốt được chức năng và vai trò bảo
vệ quyền lợi người lao động của mình. Vì vậy, cán bộ công đoàn cần được nâng
cao năng lực, trình độ để có thể am hiểu luật pháp nhưng phải biết đối thoại với
người lao động. Nếu người cán bộ công đoàn cơ sở biết vận dụng tốt luật pháp, có
Giải pháp bất bình đẳng ở Việt Nam - Trang 2
Giải pháp bất bình đẳng ở Việt Nam - Người đăng: Minh Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giải pháp bất bình đẳng ở Việt Nam 9 10 30