Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Địa lý lớp 9

Được đăng lên bởi hanhi15012001
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 945 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THCS Cam Thủy Giáo án địa lý 9
Ngày dạy:
Ngày soạn:
TiÕt 1 – Bµi 1: Céng ®ång c¸c d©n téc viÖt nam
I - Môc ®Ých yªu cÇu
1. KiÕn thøc:
- Gióp häc sinh biÕt ®îc níc ta 54 d©n téc. Trong ®ã d©n téc Kinh chiÕm
lîng lín nhÊt, c¸c d©n téc lu«n ®oµn kÕt trong qu¸ tr×nh x©y dùng b¶o
quèc.
- Tr×nh bµy ®îc ®Æc ®iÓm ph©n bè c¸c d©n téc ë níc ta
2. KÜ n¨ng:
- RÌn kü n¨ng x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å mét sè d©n téc Ýt ngêi, c¸c vïng ph©n bè
chÝnh trong l·nh thæ
3. Th¸i ®é:
- GD tinh thÇn t«n träng, ®oµn kÕt c¸c d©n téc.
II - ChuÈn bÞ
- B¶n ®å d©n c ViÖt Nam
- Bé tranh ¶nh c¸c d©n téc ViÖt Nam
III - TiÕn tr×nh lªn líp
1 - æn ®Þnh tæ chøc
2 - KiÓm tra bµi cò:
KiÓm tra bµi tËp b¶n ®å, ®å dïng häc tËp: thíc kÎ, com pa
3 - Bµi míi
a. Vµo bµi: Giíi thiÖu s¬ qua vÒ CT §Þa lÝ kinh tÕ – x· héi ViÖt Nam gåm 4
phÇn: §Þa lÝ d©n c, ®Þa lÝ kinh tÕ, sù ph©n ho¸ l·nh thæ vµ ®Þa lÝ ®Þa ph¬ng.
Bµi häc ®Çu tiªn cña m«n ®Þa líp 9 h«m nay, chóng ta cïng t×m hiÓu: Níc
ta cã bao nhiªu d©n téc; d©n téc nµo gi÷ vai trß c ®¹o trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
®Êt níc, ®Þa bµn c tró cña c¸c d©n téc ViÖt Nam ®îc ph©n bè nh thÕ nµo trªn ®Êt n-
íc ta.
b. Néi dung:
Ho¹t ®ngcủa GV và HS
Néi dung chÝnh
Ho¹t ®éng 1: Nhãm/ cÆp
GV treo bé tranh ¶nh c¸c d©n téc ViÖt Nam
? Theo hiÓu biÕt cña em th× hiªn nay ë níc ta
bao nhiªu d©n téc? H·y tªn mét d©n
téc kh¸c mµ em biÕt?
? Quan s¸t biÓu ®å 1.1 h·y nhËn xÐt
gi÷a c¸c d©n téc?
(Trªn l·nh thæ níc ta hiÖn nay 54 d©n téc
kh¸c nhau cïng sinh sèng g¾n bã. Mçi d©n
téc nh÷ng nÐt v¨n ho¸ riªng t¹o nªn ®a
d¹ng trong b¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt Nam. D©n
téc Kinh chiÕm 86.2% d©n sè, lµ d©n téc cã
®«ng nhÊt. C¸c d©n téc kh¸c chØ chiÕm
13.8%)
? §Æc ®iÓm cña d©n téc kinh vµ d©n téc Ýt ng-
êi qua ng«n ng÷, trang phôc phong tôc tËp
qu¸n, kinh nghiÖm s¶n xuÊt?
- tªn mét s¶n phÈm thñ c«ng næi tiÕng
cña c¸c d©n téc Ýt ngêi mµ em biÕt?
+DÖt thæ cÈm, thªu thïa cña ngêi Tµy, ngêi
Th¸i.
+Lµm gèm trång b«ng dÖt v¶i:Ch¨m
+ Kh¶m b¹c: Kh¬me
I/ C¸c d©n téc ë ViÖt Nam
- Níc ta54 d©n téc, d©n téc ViÖt
(Kinh) ®«ng nhÊt, chiÕm 86.2 %
d©n sè.
- Mçi d©n téc nÐt v¨n ho¸ riªng,
thÓ hiÖn trong trang phôc, ng«n
ng÷, phong tôc tËp qu¸n.
Giáo viên: Ngô Thị Ngọc
1
Giáo án Địa lý lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Địa lý lớp 9 - Người đăng: hanhi15012001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Giáo án Địa lý lớp 9 9 10 765