Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi hainguyen-cao
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 7940 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHOA CẢNG HÀNG KHÔNG

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BÀI 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
(4 tiết + 1 tiết thảo luận)
I. Nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước:
1. Nguồn gốc của Nhà nước:
Để nhận thức đúng về bản chất nhà nước, chúng ta cần tìm hiểu về
nguồn gốc ra đời của nhà nước, những nguyên nhân hình thành nên
nhà nước. Có thể phân chia những quan điểm về nguồn gốc nhà nước
thành hai loại: học thuyết phi mác xít và học thuyết Mác – Lênin về
nguồn gốc nhà nước.
Một số học thuyết phi mácxít về nguồn gốc của Nhà nước:

1.1.

Trước khi học thuyết Mác – Lênin ra đời, một số học thuyết phi
mác xít đã xuất hiện như: Thuyết thần học,Thuyết gia trưởng, Thuyết
khế ước xã hội, Thuyết bạo lực, Thuyết tâm lý. Trong đó, Thuyết khế
ước xã hội về nguồn gốc nhà nước đánh dấu bước phát triển nhận thức
của con người về vấn đề này. Tuy nhiên, học thuyết này có hạn chế là
giải thích nguồn gốc nhà nước dựa trên chủ nghĩa duy tâm.
Mỗi học thuyết nhìn nhận nguồn gốc nhà nước theo quan điểm
riêng biệt, nhưng còn bị hạn chế về mặt lịch sử, nhận thức còn kém
hoặc bị chi phối bởi lợi ích giai cấp nhằm che đậy bản chất của nhà
nước, đều cho rằng: nhà nước là lực lượng ngoài xã hội để điều hòa
mâu thuẫn xã hội.
1.2.

Học thuyết Mác – Lênin về nguồn gốc của Nhà nước:
Nguyễn Thị Hà Linh

1

KHOA CẢNG HÀNG KHÔNG

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Học thuyết này cho rằng: nhà nước là lực lượng nảy sinh từ xã hội,
chỉ xuất hiện khi xã hội phát triển đến một trình độ nhất định và tiêu
vong khi những điều kiện cho sự tồn tại của nó mất đi.
Chế độ cộng sản nguyên thủy là hình thái kinh tế đầu tiên của xã
hội loài người. Trong giai đoạn này, xã hội chưa có giai cấp, chưa có
nhà nước hay pháp luật, nhưng nó chứa đựng những nguyên nhân dẫn
đến sự ra đời của nhà nước. Thời kỳ cuối của chế độ nguyên thủy, xã
hội loài người trải qua ba lần phân công lao động xã hội dẫn đến sự
tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy, cũng là những nguyên nhân
làm xuất hiện nhà nước.
Lần thứ nhất: Xuất hiện mầm mống của chế độ tư hữu khi nghề
chăn nuôi phát triển mạnh, tách hẳn ra khỏi trồng trọt và xuất hiện
tầng lớp nô lệ tham gia vào quá trình sản xuất. Xã hội phân chia giai
cấp chủ nô và nô lệ. Chế độ mẫu hệ dần dần chuyển sang chế độ phụ
hệ.
Lần thứ hai: Con người tìm ra kim loại, chế tạo công cụ lao động
bằng kim loại đã làm tăng năng suất lao động.
Lần thứ ba: Sự ra đời và phát triển của thương mại làm xuất hiện
đồng tiền và chế độ tư hữu ra đời. Trong xã hội hình thành giai cấp
thống trị và giai cấp bị trị.
Thị...
KHOA CẢNG HÀNG KHÔNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
BÀI 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
(4 tiết + 1 tiết thảo luận)
I. Nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước:
1. Nguồn gốc của Nhà nước:
Để nhận thức đúng về bản chất nhà nước, chúng ta cần tìm hiểu về
nguồn gốc ra đời của nhà nước, những nguyên nhân hình thành nên
nhà nước. thể phân chia những quan điểm về nguồn gốc nhà nước
thành hai loại: học thuyết phi mác xít học thuyết c Lênin về
nguồn gốc nhà nước.
1.1. Một số học thuyết phi mácxít về nguồn gốc của Nhà nước:
Trước khi học thuyết Mác Lênin ra đời, một số học thuyết phi
mác xít đã xuất hiện như: Thuyết thần học,Thuyết gia trưởng, Thuyết
khế ước hội, Thuyết bạo lực, Thuyết tâm lý. Trong đó, Thuyết khế
ước xã hội về nguồn gốc nhà nước đánh dấu bước phát triển nhận thức
của con người về vấn đề này. Tuy nhiên, học thuyết này hạn chế
giải thích nguồn gốc nhà nước dựa trên chủ nghĩa duy tâm.
Mỗi học thuyết nhìn nhận nguồn gốc nhà nước theo quan điểm
riêng biệt, nhưng còn bị hạn chế về mặt lịch sử, nhận thức còn kém
hoặc bị chi phối bởi lợi ích giai cấp nhằm che đậy bản chất của nhà
nước, đều cho rằng: nhà nước lực ợng ngoài hội để điều hòa
mâu thuẫn xã hội.
1.2. Học thuyết Mác – Lênin về nguồn gốc của Nhà nước:
Nguyễn Thị Hà Linh
1
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - Người đăng: hainguyen-cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 9 10 501