Ktl-icon-tai-lieu

Giao trình đường lối cạch mạng của Đảng CSVN - Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

Được đăng lên bởi thanhtq1
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2961 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Kết cấu chuyên đề
Trước đổi mới
Lý luận chung

Nội
dung
Đổi mới

I. LÝ LUẬN CHUNG

Khái
niệm

Đặc
điểm

Các mô
hình

Ưu,
nhược

1. Khái niệm
KT
hàng hóa

KTTT

là loại hình
kinh tế tạo
ra sản phẩm
nhằm để
trao đổi kinh
doanh trên
thị trường

là kinh tế
hàng hóa
trong đó sản
xuất chỉ
hoàn toàn
theo yêu cầu
của thị
trường

KTTT
đ.hướng
XHCN

Là “một kiểu tổ
chức kinh tế vừa
tuân theo quy luật
của KTTT vừa dựa
trên cơ sở và chịu sự
dẫn dắt chi phối bởi
các nguyên tắc và
bản
chất
của
CNXH”

2. Đặc điểm của kinh tế thị trường
1

Các chủ thể
KT có tính
độc lập,
nghĩa là có
quyền tự
chủ trong
sản xuất,
kinh doanh,
lỗ, lãi tự
chịu.

2

3

Giá cả cơ
bản do
cung-cầu
điều tiết, hệ
thống thị
trường phát
triển đồng
bộ và hoàn
hảo.

Nền KT có
tính mở cao
và vận hành
theo quy
luật vốn có
của KTTT
như quy
luật giá trị,
cung-cầu,
cạnh tranh.

4

Có hệ
thống pháp
quy kiện
toàn và sự
quản lý vĩ
mô của
Nhà nước.

3. Các mô hình kinh tế thị trường
KTTT xã hội
2

KTTT tự do

1

3

KTTT nhà
nước phát
triển

Các
mô hình
Mô hình KT
ở các nước
đang phát
triển

5

4

Các nền KT
chuyển đổi

KT thị
trường
tự do

Cơ sở

Tích cực

Lợi ích

H. Chế

Mô hình này có cơ sở xuất phát là tư tưởng
Thường hay trục trặc, rủi ro, mất cân đối, thiếu
“Bàn tay vô hình” của A.Smith: các quan hệ kinh tế
yếu
bảo
vệ
lợi
ích
của
giới
chủ
mà
ít
quan
đồngChủ
bộ
giữa
các
lực
lượng
hay
các
yếu
tố
thị
kíchcác
thích
tư luật
nhânKTTT,
đầu tưsựvàcan
các
chịuRất
sự linh
chi hoạt,
phối của
quy
tâm
tới
lợi
ích
của
người
lao
động
làm
thuê
và
lợi
trường.
lĩnh vực
thiệp
của kinh
nhà tế.
nước vào nền KT rất hạn chế, nhà
ích công
nước chỉ làm những việc mà tư nhân không thể làm
Tiêu biểu là thị trường các nước: Mỹ, Anh,
được.
Australia

 Ưu điểm

4. Ưu, nhược điểm

11

Dưới to
Click
cơadd
chếTitle
thị trường kinh tế phát triển năng
động, có hiệu quả

22

Click to add Title
Đáp ứng nhanh nhạy các nhu cầu của xã hội

13

Click
to add
Title
Kích thích
đổi
mới kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất

24

Thực to
Click
hiện
add
phân
Titlephối các nguồn lực kinh tế một
cách tối ưu

15

Điều tiết
Click
to add
thị trường
Title mền dẻo, linh hoạt; có khả
năng thích nghi cao trước điều kiện KT biến đổi

 Nhược điểm
1

Khi xuất hiện cạnh tranh không hoàn hảo (độc quyền) thì
không có sức ép cạnh tranh cho đổi mới kỹ thuật

2

Mục đích là lợi nhuận tối đa nên có thể lạm dụng tài
nguyên của xã hội, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả
KT-XH không được đảm bảo

3

Phân phối thu nhập không công bằng; phân hóa giàu
nghèo, sự phân cực về của ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao trình đường lối cạch mạng của Đảng CSVN - Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN - Người đăng: thanhtq1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Giao trình đường lối cạch mạng của Đảng CSVN - Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN 9 10 312