Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình khoa học quản lý đại cương

Được đăng lên bởi Phan Thành
Số trang: 187 trang   |   Lượt xem: 1391 lần   |   Lượt tải: 25 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
----------------------- o0o -----------------------

BÀI GIẢNG
KHOA HỌC QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG

Hà Nội, 6/2009

1ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
----------------------- o0o -----------------------

BÀI GIẢNG
KHOA HỌC QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG

Hà Nội, 6/2009

2LỜI MỞ ĐẦU
Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập cho sinh viên ngành Khoa học
quản lý, chúng tôi biên soạn Tập bài giảng Khoa học quản lý đại cương nhằm
cung cấp hệ thống tri thức cơ bản, có tính lý luận chung về quản lý.
Việc nắm vững các nguyên lý quản lý, quy luật quản lý, các phạm trù và các
khái niệm cơ bản của khoa học quản lý sẽ giúp cho sinh viên có những cơ sở lý
luận và phương pháp luận để nhận thức một cách đúng đắn các môn học trong khối
kiến thức cơ sở cũng như trong khối kiến thức chuyên ngành.
Đây là một môn học có tính khái quát hoá và trừu tượng hoá cao, đòi hỏi
sinh viên phải được trang bị kiến thức của những môn học cơ bản, đặc biệt là môn
Những nguyên lý chung của Chủ nghĩa Mác - Lênin.
Kết cấu của tập bài giảng được trình bày bởi các phần và các chương theo
logic sau:
Phần 1: Tổng quan về Khoa học quản lý
Chương 1. Quản lý và môi trường quản lý
Chương 2. Quản lý với tư cách là một khoa học
Phần 2: Nguyên tắc và phương pháp quản lý
Chương 3: Nguyên tắc quản lý
Chương 4: Phương pháp quản lý
Phần 3: Các chức năng của quy trình quản lý
Chương 5: Lập kế hoạch và ra quyết định quản lý
Chương 6: Chức năng tổ chức
Chương 7: Chức năng lãnh đạo
Chương 8: Chức năng kiểm tra
3Chương 9: Thông tin trong quản lý
Tiếp cận và nội dung của tập bài giảng này là có sự kế thừa của các tác giả
đi trước, nhưng cũng có những khác biệt đáng kể. Chúng tôi đã cố gắng đầu tư để
cho tập bài giảng có chất lượng và phù hợp với sinh viên ngành Khoa học quản lý.
Tuy nhiên, công trình này cũng không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Chúng tôi rất
mong được sự góp ý của các đồng nghiệp và của sinh viên để tiếp tục hoàn thiện
với chất lượng cao hơn.
Tác giả

4PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC QUẢN LÝ

Phần này gồm 2 chương:
Chương 1. Quản lý và môi trường quản lý
Chương 2. Quản lý với tư cách là một khoa học

CHƯƠNG 1: QUẢN LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ
Chương này làm rõ các nội dung cơ bản:
- Khái luận về quản lý
+ Tiếp cận và quan niệm khác nhau về quản lý
+ Bản chất của quản lý
+ Vai trò của quản lý
+ Phân loại quản lý
- Môi t...
http://www.ebook.edu.vn
1
ĐẠI HC QUC GIA NI
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC XÃ HI NHÂN VĂN
----------------------- o0o -----------------------
BÀI GING
KHOA HC QUN ĐẠI CƯƠNG
Ni, 6/2009
Giáo trình khoa học quản lý đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình khoa học quản lý đại cương - Người đăng: Phan Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
187 Vietnamese
Giáo trình khoa học quản lý đại cương 9 10 209