Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 5)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 737 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Kinh tế
ĐHQG TP.HCM

Kinh tế lượng

©2007

CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN MÔ HÌNH VÀ
VẤN ĐỀ KIỂM ĐỊNH
Trên thực tế, việc lập mô hình và ước lượng không phải là một vấn đề đơn giản. Chẳng hạn
như trong ví dụ 4.2 về nhu cầu đầu tư ở Mỹ (1968 – 82). Cho dù lý thuyết kinh tế vĩ mô đã
gợi ý rằng, cầu về đầu tư chịu ảnh hưởng bởi hai yếu tố chính là GNP và lãi suất. Tuy
nhiên, việc Ngân hàng trung ương Mỹ sử dụng chính sách tiền tệ chặt trong thời kỳ đó đã
đòi hỏi ta phải đưa thêm biến xu thế vào mô hình để giải thích cho cầu về đầu tư. Việc thêm
hoặc bớt biến giải thích như vậy làm nẩy sinh một loạt các câu hỏi: Liệu ta nên thêm hoặc
bớt những biến nào trong phương trình hồi quy? Chẳng hạn, liệu việc chỉ đưa thêm biến xu
thế vào mô hình như vậy là đã đủ chưa? Hay cần phải đưa thêm nhiều biến giải thích khác
nữa, như tỷ lệ lạm phát, số lượng quân nhân giải ngũ, vân vân? Trong rất nhiều sự lựa chọn
như vậy, mô hình nào là tốt nhất? Và dựa trên tiêu chuẩn đánh giá nào? Ngược lại, nếu giả
sử ta áp dụng một cách máy móc lý thuyết ghi trong sách giáo khoa, và bỏ quên, không đưa
biến xu thế vào mô hình, thì hậu quả gì sẽ xẩy ra cho ước lượng và dự báo? Đó là những
câu hỏi chúng ta muốn trả lời trong chương này.

5.1 Phân tích kết quả hồi quy
Chúng ta hãy bắt đầu bằng ví dụ phân tích một kết quả hồi quy đưa ra trong Ramanathan
(1989):
Ví dụ 5.1: Một công ty bất động sản nghiên cứu giá các căn hộ cho những gia đình trẻ. Họ
lập mô hình hồi quy như sau:
PRICE = β 1 + β 2 SQFT + β 3 BEDRMS + β 4 BATHS + ε

(5.1)

Ở đó, PRICE là giá căn hộ tính theo nghìn dollars; bên cạnh diện tích sử dụng SQFT, (tính
theo đơn vị tương tự như mét vuông), giá căn hộ còn chịu ảnh hưởng bởi số lượng phòng
ngủ BEDRMS, và số nhà tắm BATHS. Vì đây đều là các đặc trưng về tính tốt của căn hộ, ta
kỳ vọng rằng các hệ số β 2 , β 3 , β 4 đều dương.
Một trong ích lợi cơ bản của phương pháp hồi quy đa biến là nó cho phép đánh giá tác
động riêng phần của từng yếu tố giải thích lên biến được giải thích. Chẳng hạn, nếu ta có
hai căn hộ giống hệt nhau về diện tích sử dụng (SQFT) và số nhà tắm (BATHS). Nhưng
^

chúng khác nhau về số phòng ngủ (BEDRMS). Khi đó, hệ số ước lượng β 3 sẽ cho phép
Lê Hồng Nhật
Trần Thiện Trúc Phượng

5-1

Khoa Kinh tế
ĐHQG TP.HCM

Kinh tế lượng

©2007

chúng ta đánh giá liệu giá căn hộ có thêm một phòng ngủ sẽ đắt hơn là bao nhiêu so với căn
hộ còn lại.
Để làm những so sánh đó, ta cần tiến hành ước lượng mô hình hồi quy (5.1). Dữ liệu điều
tra cho việc ước lượng được ghi ở bảng 5.1 dướ...
Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007
ĐHQG TP.HCM
Lê Hng Nht 5-1
CHƯƠNG 5: LA CHN MÔ HÌNH VÀ
VN ĐỀ KIM ĐỊNH
Trên thc tế, vic lp mô hình và ước lượng không phi là mt vn đề đơn gin. Chng hn
như trong ví d 4.2 v nhu cu đầu tư M (1968 – 82). Cho dù lý thuyết kinh tế vĩđã
gi ý rng, cu v đầu tư chu nh hưởng bi hai yếu t chính là GNP và lãi sut. Tuy
nhiên, vic Ngân hàng trung ương M s dng chính sách tin t cht trong thi k đó đã
đòi hi ta phi đưa thêm biến xu thế vào mô hình để gii thích cho cu v đầu tư. Vic thêm
hoc bt biến gii thích như vy làm ny sinh mt lot các câu hi: Liu ta nên thêm hoc
bt nhng biến nào trong phương trình hi quy? Chng hn, liu vic ch đưa thêm biến xu
thế vào mô hình như vy là đã đủ chưa? Hay cn phi đưa thêm nhiu biến gii thích khác
na, như t l lm phát, s lượng quân nhân gii ngũ, vân vân? Trong rt nhiu s la chn
như vy, mô hình nào là tt nht? Và da trên tiêu chun đánh giá nào? Ngược li, nếu gi
s ta áp dng mt cách máy móc lý thuyết ghi trong sách giáo khoa, và b quên, không đưa
biến xu thế vào mô hình, thì hu qu gì s xy ra cho ước lượng và d báo? Đó là nhng
câu hi chúng ta mun tr li trong chương này.
5.1 Phân tích kết qu hi quy
Chúng ta hãy bt đầu bng ví d phân tích mt kết qu hi quy đưa ra trong Ramanathan
(1989):
Ví d 5.1: Mt công ty bt động sn nghiên cu giá các căn h cho nhng gia đình tr. H
lp mô hình hi quy như sau:
ε
β
β
β
β
+
+
+
+= BATHSBEDRMSSQFTPRICE
4321
(5.1)
đó, PRICE là giá căn h tính theo nghìn dollars; bên cnh din tích s dng SQFT, (tính
theo đơn v tương t như mét vuông), giá căn h còn chu nh hưởng bi s lượng phòng
ng BEDRMS, và s nhà tm BATHS. Vì đây đều là các đặc trưng v tính tt ca căn h, ta
k vng rng các h s
432
,,
β
β
β
đều dương.
Mt trong ích li cơ bn ca phương pháp hi quy đa biến là nó cho phép đánh giá tác
động riêng phn ca tng yếu t gii thích lên biến được gii thích. Chng hn, nếu ta có
hai căn h ging ht nhau v din tích s dng (SQFT) và s nhà tm (BATHS). Nhưng
chúng khác nhau v s phòng ng (BEDRMS). Khi đó, h s ước lượng s cho phép
^
3
β
Trn Thin Trúc Phượng
Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 5) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 5) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 5) 9 10 604