Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Nhập môn Xã hội học

Được đăng lên bởi anna nguyen
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 9011 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT

GIAÙO TRÌNH

NHAÄP MOÂN XAÕ HOÄI HOÏC

LEÂ MINH CHIEÁN

Khoa Lòch Söû

Nhaäp moân xaõ hoäi hoïc

-2-

MUÏC LUÏC

PHAÀN I: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ VEÀ CÔ BAÛN CUÛA XAÕ HOÄI HOÏC ................................. 5
CHÖÔNG I: ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ CHÖÙC NAÊNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA XAÕ HOÄI HOÏC
...................................................................................................................................... 5
Khaùi quaùt hình thaønh vaø söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi hoïc........................................... 5
I. Ñoái töôïng nghieân cöùu vaø cô caáu cuûa xaõ hoäi hoïc ................................................ 8
1.Thuaät ngöõ Xaõ hoäi hoïc laø gì ? ........................................................................... 8
2. Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa xaõ hoäi hoïc ............................................................ 8
3. Cô caáu cuûa moân xaõ hoäi hoïc. ........................................................................... 9
II. Nhöõng nguyeân lyù xaây döïng tri thöùc xaõ hoäi hoïc khoa hoïc vaø chöùc naêng cuûa xaõ
hoäi hoïc ................................................................................................................... 10
1. Caùc nguyeân lyù xaây döïng tri thöùc xaõ hoäi hoïc ................................................ 10
2. Chöùc naêng cuûa xaõ hoäi hoïc ............................................................................ 10
CHÖÔNG II: MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN TRONG NGHIEÂN CÖÙU XAÕ HOÄI
HOÏC ........................................................................................................................... 12
I. Khaùi nieäm cô caáu xaõ hoäi ................................................................................... 12
1.Quan ñieåm cuûa xaõ hoäi hoïc veà cô caáu xaõ hoäi ................................................ 12
2. YÙ nghóa cuûa vieäc nghieân cöùu cô caáu xaõ hoäi ................................................. 13
II.Nhoùm xaõ hoäi ...................................................................................................... 13
III.Vò theá xaõ hoäi ..................................................................................................... 14
IV. Vai troø .............................................................................................................. 15
V. Thieát cheá xaõ hoäi ............................................................................................... 15
VI. Phaân taàng xaõ hoäi ......
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F 7 G
GIAÙO TRÌNH
NHAÄP MOÂN XAÕ HOÄI HOÏC
LEÂ MINH CHIEÁN
Khoa Lòch Söû
Giáo trình Nhập môn Xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Nhập môn Xã hội học - Người đăng: anna nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Giáo trình Nhập môn Xã hội học 9 10 744