Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Sinh lý Người và Động vật

Được đăng lên bởi haiav1994
Số trang: 391 trang   |   Lượt xem: 15108 lần   |   Lượt tải: 49 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA SINH-KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

GIÁO TRÌNH

SINH LÝ NGƢỜI VÀ
ĐỘNG VẬT

Ngƣời biên soạn: Nguyễn Điểm

Quy Nhơn 2009

MỤC LỤC
Chƣơng 0. Chƣơng mở đầu….................................................………………...4
0.1. Vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu...................…………..….4
0.2. Tầm quan trọng của sinh lý học....................................……………....6
0.3.

Lịch sử phát triển của sinh lý học..................................……………..7

Chƣơng 1. Sinh lý máu................................................................……………...10
1.1.

Chức năng của máu.........................................................……………10

1.2.

Thành phần và tính chất vật lý của máu........................……………..11

1.3.

Huyết tương...................................................................……………..12

1.4.

Hồng cầu - Sự phân định nhóm máu và phương pháp
truyền máu..................................................................………. 16

1.5.

Bạch cầu và sự miễn dịch............................................……………... 23

1.6.

Tiểu cầu và sự động máu............................................…………….... 41

1.7.

Điều hòa máu trong cơ thể..........................................…………….. .44

Chƣơng 2. Sinh lý tuần hoàn máu ..........................................………………..46
2.1.

Ý nghĩa của sự tuần hoàn máu – Sơ đồ tuần hoàn máu...........…...... 46

2.2.

Sinh lý của tim........................................................….….……….... .48

2.3.

Sinh lý tuần hoàn máu.......................................…………….….........54

2.4.

Điều hòa hoạt động tim mạch...................................………….….....57

Chƣơng 3. Sinh lý hô hấp……............................................………......…........60
3.1.

Khái niệm chung..............................................…….…………........69

3.2.

Các dạng hô hấp chính ở động vật.................…...…………............61

3.3.

Cơ chế hô hấp ở người và thú.......................…….…………..........65

3.4.

Điều hòa hô hấp..............................................…….………….........78

3.5.

Hô hấp trong vận động.....................................……….……….........81

Chƣơng 4. Sinh lý tiêu hóa............................................………………….........83
4.1. Khái niệm chung về thức ăn và các hình thức tiêu hóa.…………… ...83
4.2. Các giai đoạn tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa......……………… .85
4.3. Sự hấp thu các chất ...............................................…………………..101

1

4.4. Ảnh hưởng c...
TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA SINH-KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
GIÁO TRÌNH
SINH LÝ NGƢỜI VÀ
ĐỘNG VẬT
Ngƣời biên soạn: Nguyễn Điểm
Quy Nhơn 2009
Giáo trình Sinh lý Người và Động vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Sinh lý Người và Động vật - Người đăng: haiav1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
391 Vietnamese
Giáo trình Sinh lý Người và Động vật 9 10 588