Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình triết học phương Tây hay

Được đăng lên bởi hegeltre
Số trang: 250 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI NHẬP MÔN
.
I. TÍNH QUY LUẬT TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG TRIẾT
HỌC
1. Triết học – tinh hoa tinh thần của thời đại
Thuật ngữ “triết học” mà chúng ta đang sử dụng hiện nay có ý nghĩa tương đương
với tiếng Hy Lạp “philosophia”1 (φιλοσοφία), sự hợp nhất của “yêu mến”, “yêu thích”,
“khát vọng” (φιλεω, hoặc φιλία) và “sự thông thái”, “sự mẫn tiệp” (σοφία). Thuật ngữ
“philosophia” đi sau thuật ngữ “philosophos” – triết gia khác với nhà thông thái, nhà bác
học: một đằng là khát vọng “vươn đến sự thông thái” (thần linh), đằng khác là nắm tóm,
thủ đắc sự thông thái; một đằng là khát vọng vươn đến chân lý, đằng khác là “đã” đạt được
chân lý. Phép ẩn dụ này cho ta một nhận định rất quan trọng: tri thức triết học mang tính
thời đại, và là tri thức mở, với ước muốn đem đến những lời đáp chung nhất, có tính hệ
thống về thế giới xung quanh và thế giới của chính con người, và là dạng tri thức lý luận
xưa nhất của nhân loại
Lịch sử tư tưởng triết học là sự phản ánh lịch sử hiện thực thông qua các phạm trù,
khái niệm đặc trưng của mình. Sự phản ánh đó thể hiện ở nhiều bình diện khác nhau.
Về mặt lịch sử, hình thức triết lý đầu tiên của con người thể hiện trong tư duy
huyền thoại, mà những lời đáp về thế giới được cô đọng trong những câu chuyện thần
thoại, sự đối thoại đầu tiên, đầy tính hoang tưởng của con người với thế giới xung quanh.
Thần thoại ngự trị trong ý thức đại chúng cùng với thuyết nhân hình xã hội nguyên thuỷ,
vật linh thuyết, vật hoạt luận. Người nguyên thủy bị vây bọc trong quyền lực của xúc cảm
và trí tưởng tượng, những quan niệm của họ còn rời rạc, mơ hồ, phi lôgíc. Các yếu tố tư
tưởng và tình cảm, tri thức và nghệ thuật, tinh thần và vật chất, khách quan và chủ quan,
hiện thực và suy tưởng, tự nhiên và siêu nhiên ở thần thoại còn chưa bị phân đôi. Đỉnh cao
phát triển của thần thoại cũng đồng thời báo hiệu sự cáo chung tất yếu của nó. Triết học –
hình thức tư duy lý luận đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại – ra đời, thay thế cho tư
duy huyền thoại và tôn giáo nguyên thuỷ. Thuật ngữ “triết học” do người Hy Lạp nêu ra 2
(philosophia) theo nghĩa hẹp là “yêu mến sự thông thái”, còn theo nghĩa rộng, là khát vọng
vươn đến tri thức; nói khác ...





!"#$%&'($")%%*+$")%$%,)'-+$%."/0"
 ! !
"#$%&''())'
*
+,-./0/,123456'78949:4
;<"+,-.=>4)? ,-.123"5@<45A'+0/,123
'())''())')B;<"#@<4C<
DEF(;<"" !5@<+G(34F;<(H4
8H5@<IEF(;<"" !J(4F;<(K& 6
J(LM'N)EO7PDQ:
R&4"(QS4"# #TU(R<'74:
T"V#WP"#8:) R4"(&Q((
W 78J()&
%O  S(X5'Y<(O5@P<'&Z4
;<? 8[\5'Y<]SVC[;<
^V?(O4[Q(G98) R])
V)&4(R<'"V# 6@)JG
)&45T)&G94G:) S8) R"##WP
G)&5O)Q&Z"#J[WKE9_4
"(4")&(` R98CO"JC)PV(58WY
": S 64P8aR&4!b4'(@:c<T
 S"[Y4Q"4G""74;<P"8P4
5" S459"99SG)&a CO'J@de)
'<]8G)&fbRC<)5<)78B
[Q ((G9)(O  SJ()&BR4)
V)&"@<)9_) R$%&'9
g
+'())'3U)h'(95@<4aU)E4(;<"
" !QI;<4(P<[[;J(I( R9
5@<4;<"#C<+)')34 RH"J(9"#
R 6]U)ED(QQ'iP<4[]<"7
V78b&"jCiG(OQ(QC)
Z4(;)8<;)` ;@( S&)Q4
:O4Nk4W7^7V(Sl<  SK 6
WU(E'G8)RiGm@<)"O:T
O))& S`#');"!9<)e(7
1
9noD'())'4L<'D'())'U4`Dpqrstspqu
2
vET9Q)FL)( RG95('())')+,-./0/,/w34Q;x
95@<4 :$U;(#( RG9y)E)&Y"z
8@
1
Giáo trình triết học phương Tây hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình triết học phương Tây hay - Người đăng: hegeltre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
250 Vietnamese
Giáo trình triết học phương Tây hay 9 10 184