Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống câu hỏi thi học phần

Được đăng lên bởi thienthantsvn-gmail-com
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN
Học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
Câu 1 : Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?
Câu 1 : Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với
sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học (Tr.3)
Câu 2 : Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Từ đó rút ra ý nghĩa
phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân. (Tr.4)
Câu 3 : Làm rõ nội dung hai nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ đó rút ra ý
nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân. (Tr.5)
Câu 4 : Phân tích cặp phạm trù cái chung và cái riêng. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp
luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân. (Tr.6)
Câu 5 : Trình bày quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những sự
thay đổi về chất và ngược lại. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực
tiễn của bản thân. (Tr.7)
Câu 6 : Trình bày quy luật phủ định của phủ định. Từ đó làm rõ sự vận dụng quy luật này
của Việt Nam trong việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. (Tr.8)
Câu 7 : Làm rõ vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Từ đó chứng minh rằng con
đường biện chứng của sự nhận thức chân lý là “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng,
từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn ? (Tr.9)
Câu 8 : Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
Từ đó làm rõ sự vận dụng quy luật này trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
(Tr.11)
Câu 9 : Hàng hoá là gì? Làm rõ các thuộc tính của hàng hoá. Từ đó kể tên những hàng
hoá đặc biệt mà em biết và lý giải vì sao nó là hàng hoá đặc biệt? (Tr.12)
Câu 10 : Làm rõ nội dung và tác động của quy luật giá trị. Việt Nam đã vận dụng quy luật
này như thế nào trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
(Tr.13)
Câu 11 : Hàng hoá sức lao động là gì? Khi nào sức lao động trở thành hàng hoá? Làm rõ
hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động. (Tr.14)
Câu 12 : Lấy ví dụ về một quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Từ đó cho biết giá trị thặng
dư là gì? Tư bản bất biến là gì? Tư bản khả biến là gì? (Tr.14)
Câu 13 : Phân biệt giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư
siêu ngạch. Tại sao sản xuất giá trị thặng dư được coi là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ
nghĩa tư bản? (Tr.16)
Câu 14 : So sánh để chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa giá trị thặng dư và lợi nhuận.
Phân biệt giữa lợi nhuận thương...
HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN
Học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
Câu 1 : Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?
Câu 1 : Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với
sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học (Tr.3)
Câu 2 : Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. Từ đó rút ra ý nghĩa
phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân. (Tr.4)
Câu 3 : Làm nội dung hai nguyên bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ đó rút ra ý
nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân. (Tr.5)
Câu 4 : Phân tích cặp phạm trùi chung cái riêng. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp
luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân. (Tr.6)
Câu 5 : Trình bày quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những sự
thay đổi về chất ngược lại. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực
tiễn của bản thân. (Tr.7)
Câu 6 : Trình bày quy luật phủ định của phủ định. Từ đó làm rõ sự vận dụng quy luật này
của Việt Nam trong việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. (Tr.8)
Câu 7 : Làm vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Từ đó chứng minh rằng con
đường biện chứng của sự nhận thức chân lý là 
 (Tr.9)
Câu 8 : Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất.
Từ đó làm rõ sự vận dụng quy luật này trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
(Tr.11)
Câu 9 : Hàng hoá gì? Làm các thuộc tính của hàng hoá. Từ đó kể tên những hàng
hoá đặc biệt mà em biết và lý giải vì sao nó là hàng hoá đặc biệt? (Tr.12)
Câu 10 : Làm rõ nội dung và tác động của quy luật giá trị. Việt Nam đã vận dụng quy luật
này như thế nào trong quá trình y dựng nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa.
(Tr.13)
Câu 11 : Hàng hoá sức lao động gì? Khi o sức lao động trở thành hàng hoá? Làm
hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động. (Tr.14)
Câu 12 : Lấydụ về một quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Từ đó cho biết giá trị thặng
dư là gì? Tư bản bất biến là gì? Tư bản khả biến là gì? (Tr.14)
Câu 13 : Phân biệt giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư
siêu ngạch. Tại sao sản xuất giá trị thặng được coi quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ
nghĩa tư bản? (Tr.16)
Câu 14 : So sánh để chỉ ra điểm giống khác nhau giữa giá trị thặng lợi nhuận.
Phân biệt giữa lợi nhuận thương nghiệp, lợi tức cho vay, lợi nhuận ngân hàng và địa TBCN.
Tại sao nói đó là các hình thái biến tướng của giá trị thặng dư? (Tr.17)
Câu 15 : Phân tích nội dung và những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân? Hiện nay giai cấp công nhân có còn thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp
mình nữa hay không? Tại sao? (Tr.19)
(1)
Hệ thống câu hỏi thi học phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống câu hỏi thi học phần - Người đăng: thienthantsvn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Hệ thống câu hỏi thi học phần 9 10 741