Ktl-icon-tai-lieu

Hiến pháp Hoa Kỳ

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyên Ngôn Độc Lập
Hiến Pháp Hợp Chủng
Quốc Hoa Kỳ

1

Tuyªn Ng«n §éc LËp
Trang 2-10

HiÕn Ph¸p Hîp Chñng Quèc Hoa Kú
Trang 12-36

Nh÷ng §iÒu söa ®æi vµ Bæ sung
Trang 38-54

2

Tuyªn Ng«n ®éc LËp

§­îc th«ng qua trong ®¹i héi c¸c ®¹i biÓu
cña 13 bang cña Hîp chñng quèc Hoa Kú
ngµy 4 th¸ng 7, 1776
Trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i, khi mét d©n
téc nµo ®ã cÇn thiÕt ph¶i xãa bá nh÷ng mèi liªn kÕt chÝnh trÞ gi÷a hä víi mét
d©n téc kh¸c vµ kh¼ng ®Þnh tr­íc c¸c lùc l­îng trªn toµn tr¸i ®Êt vÞ thÕ ®éc lËp
vµ b×nh ®¼ng mµ c¸c qui luËt cña tù nhiªn vµ th­îng ®Õ ®· ban cho hä, th× sù
t«n träng ®Çy ®ñ ®èi víi c¸c quan ®iÓm cña nh©n lo¹i ®ßi hái hä ph¶i tuyªn bè
nh÷ng nguyªn do dÉn hä ®Õn sù biÖt lËp ®ã.
Chóng t«i kh¼ng ®Þnh mét ch©n lý hiÓn nhiªn r»ng mäi ng­êi sinh ra
®Òu b×nh ®¼ng, r»ng t¹o hãa ®· ban cho hä nh÷ng quyÒn tÊt yÕu vµ bÊt kh¶
x©m ph¹m, trong ®ã cã quyÒn sèng, quyÒn ®­îc tù do vµ m­u cÇu h¹nh phóc.
R»ng ®Ó ®¶m b¶o cho nh÷ng quyÒn lîi nµy, c¸c chÝnh phñ ®­îc lËp ra
trong nh©n d©n vµ cã ®­îc nh÷ng quyÒn lùc chÝnh ®¸ng trªn c¬ së sù nhÊt trÝ
cña nh©n d©n, r»ng bÊt cø khi nµo mét thÓ chÕ chÝnh quyÒn nµo ®ã ph¸ vì
nh÷ng môc tiªu nµy, th× nh©n d©n cã quyÒn thay ®æi hoÆc lo¹i bá chÝnh quyÒn
®ã vµ lËp nªn mét chÝnh quyÒn míi, ®Æt trªn nÒn t¶ng nh÷ng nguyªn t¾c còng
nh­ tæ chøc thùc thi quyÒn hµnh theo mét thÓ chÕ sao cho cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt
®èi víi an ninh vµ h¹nh phóc cña hä. ThËt vËy, sù thËn träng sÏ buéc ng­êi ta
hiÓu râ r»ng mét chÝnh quyÒn ®· ®­îc thiÕt lËp qua mét thêi gian dµi th× kh«ng
nªn thay ®æi chØ v× nh÷ng lý do ®¬n gi¶n, nhÊt thêi. Mäi kinh nghiÖm ®Òu ®·
chøng tá ®iÒu ®ã, r»ng khi c¸i xÊu cßn trong chõng mùc chÞu ®ùng næi, th×
nh©n lo¹i dÔ cam chÞu nã, h¬n lµ d¸m tù trao cho m×nh quyÒn lo¹i bá nh÷ng
thÓ chÕ mµ hä ®· quen thuéc. Nh­ng khi hµng lo¹t c¸c hµnh vi l¹m quyÒn vµ
chiÕm ®o¹t theo ®uæi nh÷ng môc tiªu gièng nhau, lé râ ý ®å ¸p chÕ hä d­íi
¸ch chuyªn quyÒn ®éc ®o¸n, th× hä cã quyÒn vµ cã bæn phËn ph¶i lËt ®æ chÝnh
4

Tuyªn Ng«n ® éc LËp

quyÒn ®ã vµ bæ nhiÖm nh÷ng chiÕn sÜ míi ®Ó b¶o vÖ nÒn an ninh cña hä trong t
­¬ng lai. Nh÷ng thuéc ®Þa nµy ®· tõng ph¶i c¾n r¨ng chÞu ®ùng, nh­ng b©y giê
®· ®Õn lóc buéc hä ph¶i xãa bá thÓ chÕ chÝnh quyÒn cò. LÞch sö cña vua n­íc
Anh hiÖn nay lµ lÞch sö cña nh÷ng nçi ®au th­¬ng vµ sù t­íc ®o¹t triÒn miªn,
tÊt c¶ ®Òu nh»m môc ®Ých trùc tiÕp lµ thiÕt lËp ¸ch chuyªn chÕ b¹o ng­îc ë
nh÷ng bang nµy. §Ó chøng minh cho ®iÒu nµy, ta h·y ®Ó cho c¸c sù viÖc tù nã
lªn tiÕng víi c¶ thÕ gian ngay th¼ng.
¤ng t...
1
Tuyên Ngôn Độc Lập
Hiến Pháp Hợp Chủng
Quốc Hoa Kỳ
Hiến pháp Hoa Kỳ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiến pháp Hoa Kỳ - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Hiến pháp Hoa Kỳ 9 10 830