Ktl-icon-tai-lieu

Hình sự: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người

Được đăng lên bởi ngahp_dhl
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 12380 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người
Tội giết người (Điều 93): Hành vi cố ý tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật
Đ
T

Con người đang sống

MKQ
MCQ

Hành vi
Hậu quả
Hành động hoặc không hành động có khả năng
QHNQ
Chết người
gây chết người
Lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp
- Thấy trước hậu quả chết người (có thể hoặc tất nhiên)
- Thấy trước hậu quả chết người có thể xảy ra
xảy ra và
- Không mong muốn nhưng chấp nhận hậu quả
- Mong muốn hậu quả chết người xảy ra
chết người xảy ra (xảy ra cũng được và không xảy
ra cũng được)
Động cơ phạm tội
- Một số động cơ phạm tội được quy định là tình tiết định khung tăng nặng TNHS (X. Tr.46)
- Một số động cơ phạm tội được quy định là dấu hiệu định tội của tôi danh nhẹ hơn như tội được quy định tại
Đ.96…

CTTP tăng nặng của tội giết người(Điều 93 khoản 1)
* Những tình tiết tăng nặng thuộc mặt khách quan của tội phạm:
+ Giết nhiều người;
+ Giết phụ nữ mà biết là có thai (nạn nhân có thai và người phạm tội biết điều đó);
+ Giết trẻ em;
+ Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
+ Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
+ Lợi dụng nghề nghiệp;
+ Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người (tính chất của công cụ, phương tiện + cách thức sử dụng +
hoàn cảnh)
* Những tình tiết tăng nặng thuộc động cơ phạm tội:
+ Vì lý do công cụ của nạn nhân hoặc nạn nhân đang thi hành công vụ;
+ Động cơ che giấu hoặc để thực hiện tội phạm khác;
+ Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
+ Giết thuê

+ Động cơ đê hèn;
* Những tình tiết tăng nặng thuộc nhân thân người phạm tội:
+ Liền trước hoặc ngay sau khi phạm tội giết người lại phạm tội nghiêm trọng khác
+ Có tính chất côn đồ
+ Tái phạm nguy hiểm
Chú ý: Giết nhiều người khác với giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người…

Tội giết con mới đẻ
(Điều 94)
- Nạn nhân là trẻ em mới sinh (trong
vòng 7 ngày tuổi)
- Người phạm tội là mẹ đẻ của nạn nhân.
- Phạm tội vì hoàn cảnh (do ảnh hưởng
nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc do
hoàn cảnh khách quan đặc biệt khác).

Tội giết người (hoàn thành)
(Điều 93)

Tội giết người (điều 93)
+ tình tiết giảm nhẹ đặc biệt
Tội giết người trong trạng thái tinh
thần bị kích động mạnh
(Điều 95)
- Nạn nhân có hành vi trái pháp luật
nghiêm trọng đối với người phạm tội
hoặc đối với người thân của họ.
- Người phạm tội do vậy đã bị đẩy vào
tình trạng “tinh thần bị kích động mạnh”
và
- Trong tình trạng này họ đã có hành vi
giết người.

Tội giết người do vượt quá giới hạn
phòng vệ ...
Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người
Tội giết người (Điều 93): Hành vi cố ý tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật
Đ
T
Con người đang sống
MKQ
Hành vi Hậu quả
Hành động hoặc không hành động có khả năng
gây chết người
QHNQ Chết người
MCQ
Lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp
- Thấy trước hậu quả chết người (có thể hoặc tất nhiên)
xảy ra và
- Mong muốn hậu quả chết người xảy ra
- Thấy trước hậu quả chết người có thể xảy ra
- Không mong muốn nhưng chấp nhận hậu quả
chết người xảy ra (xảy ra cũng được và không xảy
ra cũng được)
Động cơ phạm tội
- Một số động cơ phạm tội được quy định là tình tiết định khung tăng nặng TNHS (X. Tr.46)
- Một số động cơ phạm tội được quy định là dấu hiệu định tội của tôi danh nhẹ hơn như tội được quy định tại
Đ.96…
CTTP tăng nặng của tội giết người(Điều 93 khoản 1)
* Những tình tiết tăng nặng thuộc mặt khách quan của tội phạm:
+ Giết nhiều người;
+ Giết phụ nữ mà biết là có thai (nạn nhân có thai và người phạm tội biết điều đó);
+ Giết trẻ em;
+ Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
+ Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
+ Lợi dụng nghề nghiệp;
+ Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người (tính chất của công cụ, phương tiện + cách thức sử dụng +
hoàn cảnh)
* Những tình tiết tăng nặng thuộc động cơ phạm tội:
+ Vì lý do công cụ của nạn nhân hoặc nạn nhân đang thi hành công vụ;
+ Động cơ che giấu hoặc để thực hiện tội phạm khác;
+ Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
+ Giết thuê
Hình sự: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình sự: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người - Người đăng: ngahp_dhl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hình sự: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người 9 10 453