Ktl-icon-tai-lieu

hóa

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Vũ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH KIT-1 môn Hóa –Thầy Ngọc

Phương pháp đếm nhanh số đồng phân

PHƯƠNG PHÁP ĐẾM NHANH ĐỒNG PHÂN
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng “Phương pháp đếm nhanh số đồng phân” thuộc
Khóa học LTĐH KIT-1 môn Hóa học – thầy Vũ Khắc Ngọc tại website Hocmai.vn để giúp các Bạn kiểm tra, củng
cố lại các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước
bài giảng “Phương pháp đếm nhanh số đồng phân” sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.

1. Số đồng phân thơm có CTPT là C8H10O, không tác dụng với NaOH nhưng tác dụng với Na là:
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
2. Chất X có CTPT là C4H6O2, biết X tác dụng được với NaHCO3 giải phóng CO2. Số CTCT có thể có của
X là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
3. Số amin bậc Icó chứa vòng benzen có CTPT C7H9N là :
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
4. Số ancol bậc nhất có chứa vòng benzen có CTPT C8H10O là:
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
5. Hiđro hoá anđehit oxalic (OHC-CHO) thu được số sản phẩm hữu cơ tối đa là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
6. Số axit mạch hở có CTPT C4H6O2 là:
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
7. Chất X là một este mạch hở có CTPT là C4H6O2. Số este có CTCT ứng với CTPT đó là:
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
8. Số đồng phân ứng với CTPT C4H8O tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 là:
A. 1 đồng phân.
B. 2 đồng phân.
C. 3 đồng phân.
D. 4 đồng phân.
9. Với CTPT C9H12, số đồng phân thơm có thể có là:
A. 8.
B. 9.
C. 10.
D. 7.
10. Số dẫn xuất monoclo C7H7Cl của toluen là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
11. X là một chất hữu cơ được tạo bởi ba nguyên tố C, H và Cl. Phân tích định lượng cho thấy cứ 1 phần
khối lượng H thì có 24 phần khối lượng C và 35,5 phần khối lượng Cl. Tỷ khối hơi của A so với hiđro
bằng 90,75. Số đồng phân thơm của A là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
12. Số đồng phân thơm của C7H8O là:
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
13. A là đồng đẳng của ancol etylic có tỉ khối hơi so với oxi bằng 2,3125. Số đồng phân có mạch cacbon
không phân nhánh của A là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
14. A là một hiđrocacbon, thể tích metylaxetilen bằng 1,75 thể tích hơi A có cùng khối lượng trong cùng
điều kiện. Số đồng phân mạch hở của A là:
A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
15. Hợp chất hữu cơ đơn chức A chứa C, H, O và có KLPT là 46 đvC. Số chất thoả mãn điều kiện của X
là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
16. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ X bền, mạch hở thu được CO2 và nước. Phân tử khối của X bằng
44. Số chất thoả mãn điều kiện của X là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
17. Hợp chất hữu ...
Khóa hc LTĐH KIT-1 môn Hóa Thy Ngc
Phương pháp đếm nhanh s đồng phân
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
1. S đồng phân thơm có CTPT là C
8
H
10
O, không tác dng với NaOH nhưng tác dụng vi Na là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
2. Cht X có CTPT là C
4
H
6
O
2
, biết X tác dụng đưc vi NaHCO
3
gii phóng CO
2
. S CTCT có th có ca
X là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
3. S amin bc Icó cha vòng benzen có CTPT C
7
H
9
N là :
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
4. S ancol bc nht có cha vòng benzen có CTPT C
8
H
10
O là:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
5. Hiđro hoá anđehit oxalic (OHC-CHO) thu được s sn phm hữu cơ tối đa là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
6. S axit mch h có CTPT C
4
H
6
O
2
là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
7. Cht X là mt este mch h có CTPT là C
4
H
6
O
2
. S este có CTCT ng với CTPT đó là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
8. S đồng phân ng vi CTPT C
4
H
8
O tác dụng được vi dung dch AgNO
3
/NH
3
là:
A. 1 đồng phân. B. 2 đồng phân. C. 3 đồng phân. D. 4 đồng phân.
9. Vi CTPT C
9
H
12
, s đồng phân thơm có thể có là:
A. 8. B. 9. C. 10. D. 7.
10. S dn xut monoclo C
7
H
7
Cl ca toluen là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
11. X mt cht hữu được to bi ba nguyên t C, H Cl. Phân ch định lượng cho thy c 1 phn
khối lượng H thì 24 phn khối lượng C 35,5 phn khối lượng Cl. T khối hơi của A so với hiđro
bng 90,75. S đồng phân thơm của A là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
12. S đồng phân thơm của C
7
H
8
O là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
13. A đồng đng ca ancol etylic t khối hơi so với oxi bng 2,3125. S đồng phân mch cacbon
không phân nhánh ca A là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
14. A một hiđrocacbon, th tích metylaxetilen bng 1,75 th tích hơi A cùng khối lượng trong cùng
điều kin. S đồng phân mch h ca A là:
A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
15. Hp cht hữu đơn chức A cha C, H, O KLPT 46 đvC. S cht tho mãn điều kin ca X
là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
16. Đốt cháy hoàn toàn hp cht hữu cơ X bn, mch h thu được CO
2
nước. Phân t khi ca X bng
44. S cht tho mãn điều kin ca X là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
17. Hp cht hữu đơn chức X mch h cha C, H, O KLPT 60 đvC. S cht tho mãn điều
kin ca X là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
PHƯƠNG PHÁP ĐẾM NHANH ĐỒNG PHÂN
(BÀI TP T LUYN)
Giáo viên: VŨ KHC NGC
Các bài tp trong tài liệu này đưc biên son kèm theo bài giảng “Phương pháp đếm nhanh s đồng phân” thuộc
Khóa học LTĐH KIT-1 môn Hóa hc thy Vũ Khc Ngc tại website Hocmai.vn để giúp các Bn kim tra, cng
c li các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để s dng hiu qu, Bn cn hc trước
bài giảng “Phương pháp đếm nhanh s đồng phân” sau đó làm đầy đủ các bài tp trong tài liu này.
hóa - Trang 2
hóa - Người đăng: Nguyễn Đức Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hóa 9 10 571