Ktl-icon-tai-lieu

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI TỪ THỰC TIỂN VĂN HÓA CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY, ANH (CHỊ) HÃY ĐỀ RA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020

Được đăng lên bởi mrtung8686-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
TỪ THỰC TIỂN VĂN HÓA CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY, ANH (CHỊ) HÃY
ĐỀ RA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020
Trong hành trình bất tận đi tìm ý nghĩa tồn tại của mình, tư duy của con người luôn
hường đến tìm kiếm những giá trị cuộc sống, đặc biệt là những giá trị văn hóa. Bởi lẽ từ
những nhận thức, đánh giá đúng đắn về các giá trị văn hóa, con người ta sẽ có những tình
cảm và ý chí phù hợp, có hành vi ứng xứng tương ứng trong mối quan hệ cộng đồng, dân
tộc, tạo nên sự phát triển cho bản thân cũng như toàn xã hội.
Văn hóa thường được hiểu là “tổ hợp các tri thức, niềm tin, nghệ thuật, đạo
đức,luật pháp, phong tục và các năng lực, thói quen mà con người với tư cách là thành
viên của xã hội tiếp thu được” (theo quan niệm của Tylor) [ ; 8] hoặc đó “là những giá trị
vật chất, tinh thần con người tạo ra trong lịch sử, đời sống tinh thần của con người; tri
thức khoa học, trình độ học vấn; lối sống, cách ứng xử có trình độ cao, biểu hiện văn
minh” [; 8]. Từ đó, chúng ta có thể hiểu một cách tổng quát: “Văn hóa là toàn bộ những
hoạt động vật chất và tinh thần mà con người tạo ra trong mối quan hệ giữa con người,
tự nhiên và xã hội trong suốt chiều dài lịch sử của mình” [; 8].
Như vậy, có thể khẳng định: Văn hóa có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát
triển loài người, là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực và mục tiêu của mọi hoạt
động của đời sống kinh tế - xã hội. Vì vậy việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân
tộc là một yêu cầu tất yếu của mỗi quốc gia.
Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo của ta đã dành sự
quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa. Tuy nhiên, một thực tế đặt ra nhiều thử thách là
bên cạnh những mặt tích cực, những thành tựu đạt được thì nền văn hóa Việt Nam vẫn
còn nhiều tồn đọng, hạn chế. Vì thế, vấn đề xây dựng định hướng phát triển văn hóa Việt
Nam trong thời gian tới là một vấn đề cần được chú ý nhiều hơn.
Việc xây dựng “Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020” là nhằm cụ thể hoá,
thể chế hoá các quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn hoá, xác lập những mục
tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu; là cơ sở hoạch định quy hoạch, kế hoạch để từng
bước thực hiện việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành có liên quan, lĩnh vực phát triển
giáo dục, khoa học và công nghệ, thông tin, thể dục thể thao, du lịch. Tron...
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
TỪ THỰC TIỂN VĂN HÓA CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY, ANH (CHỊ) HÃY
ĐỀ RA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020
Trong hành trình bất tận đi tìm ý nghĩa tồn tại của mình, duy của con người luôn
hường đến tìm kiếm những giá trị cuộc sống, đặc biệt những giá trị văn hóa. Bởi lẽ từ
những nhận thức, đánh giá đúng đắn về các giá trị văn a, con người ta sẽ có những tình
cảm và ý chí phù hợp,hành vi ứng xứng tương ứng trong mối quan hệ cộng đồng, dân
tộc, tạo nên sự phát triển cho bản thân cũng như toàn xã hội.
Văn hóa thường được hiểu “tổ hợp các tri thức, niềm tin, nghệ thuật, đạo
đức,luật pháp, phong tục các năng lực, thói quen con người với cách thành
viên của xã hội tiếp thu được” (theo quan niệm của Tylor) [ ; 8] hoặc đó “là những giá trị
vật chất, tinh thần con người tạo ra trong lịch sử, đời sống tinh thần của con người; tri
thức khoa học, trình độ học vấn; lối sống, cách ứng xử trình độ cao, biểu hiện văn
minh” [; 8]. Từ đó, chúng ta thể hiểu một cách tổng quát: Văn hóa toàn bộ những
hoạt động vật chất tinh thần con người tạo ra trong mối quan hệ giữa con người,
tự nhiên và xã hội trong suốt chiều dài lịch sử của mình” [; 8].
Như vậy, thể khẳng định: Văn hóa vai trò cùng quan trọng đối với sự phát
triển loài người, nền tảng tinh thần của hội, động lực mục tiêu của mọi hoạt
động của đời sống kinh tế - hội. vậy việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân
tộc là một yêu cầu tất yếu của mỗi quốc gia.
Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo của ta đã dành sự
quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa. Tuy nhiên, một thực tế đặt ra nhiều thử thách
bên cạnh những mặt tích cực, những thành tựu đạt được thì nền văn hóa Việt Nam vẫn
còn nhiều tồn đọng, hạn chế. Vì thế, vấn đề xây dựng định hướng phát triển văn hóa Việt
Nam trong thời gian tới là một vấn đề cần được chú ý nhiều hơn.
Việc xây dựng Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 là nhằm cụ thể hoá,
thể chế hoá các quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn hoá, xác lập những mục
tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu; là cơ sở hoạch định quy hoạch, kế hoạch để từng
bước thực hiện việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành liên quan, lĩnh vực phát triển
giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin, thể dục thể thao, du lịch. Trong Chiến lược
phát triển văn hoá, những lĩnh vực này được trình bày như những thành tố quan trọng,
có mối liên kết chặt chẽ với văn hoá, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển, tạo sức mạnh
tổng hợp để văn hoá phát huy giữ vai trò là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển kinh
tế - hội bền vững. vậy, phạm vi của Chiến lược phát triển văn hoá bao gồm những
lĩnh vực chủ yếu sau đây:
1
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI TỪ THỰC TIỂN VĂN HÓA CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY, ANH (CHỊ) HÃY ĐỀ RA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI TỪ THỰC TIỂN VĂN HÓA CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY, ANH (CHỊ) HÃY ĐỀ RA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020 - Người đăng: mrtung8686-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI TỪ THỰC TIỂN VĂN HÓA CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY, ANH (CHỊ) HÃY ĐỀ RA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020 9 10 654