Ktl-icon-tai-lieu

Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam

Được đăng lên bởi Diễm Ngỗng
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO
CHÀO MỪNG
MỪNG THẦY
THẦY ĐÃ
ĐÃ ĐẾN
ĐẾN VỚI
VỚI BÀI
BÀI TẬP
TẬP CỦA
CỦA EM
EM

TÌM HIỂU LỊCH SỬ HỘI LHTN VIỆT NAM VÀ CÁC
KỲ ĐẠI HỘI

 Hội LHTN Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh
niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của ĐCS Việt Nam.
Hội LHTN Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước
Cộng hòa XHCN Việt Nam

 Hội LHTN Việt Nam là thành viên của MTTQ Việt Nam và Thanh niên dân chủ thế
giới

 Hội LHTN Việt Nam đã 2 lần đổi tên:
o Tháng6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn Thanh niên Việt
Nam), sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam- một tổ chức rộng rãi của mọi
thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn Thanh niên
Cứu quốc làm nòng cốt

o

Tháng 10/1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận
Thanh niên toàn quốc triệu tập Đại hội để thống nhất các tổ chức Thanh niên Việt Nam
và lấy tên là Hội LHTN Việt Nam

Các
Các kỳ
kỳ Đại
Đại hội,
hội, phong
phong trào
trào thanh
thanh niên
niên và
và Chủ
Chủ tịch
tịch Hội
Hội qua
qua các
các thời
thời
kỳ
kỳ

Đại hội lần thứ I
o

Tháng 2/1950, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I tại xã Cao
Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

o

ĐH thông qua Nghị quyết và Điều lệ của Liên đoàn Thanh niên Việt Nam

o

Bầu đ/c Nguyễn Chí Thanh làm Chủ tịch Hội

Đại hội lần thứ II


Đượctổ chức vào tháng12/1961 tại Thủ đô Hà Nội



Tham dự có hơn 400 đại biểu của tổ chức và tầng lớp thanh niên



Giáo sư Phạm Huy Thông được bầu giữ chức Chủ tịchHội



ĐH đã phátđộng thanh niên tích cực tham gia thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và ra sức ủng hộ, chi viện
cho cuộc đấu tranh của đồng bào và thanh niên miền Nam. Thực hiện nghị quyết ĐH, 15 vạn thanh niên tình
nguyện gia nhập đội TNXP chống Mỹ cứu nước. Hơn 5 triệu lượt thanh niên đăng ký tham gia phong trào "Ba sẵn
sàng", "Năm xung phong" và gia nhập Quân đội nhân dân chiến đấu vì độc lập tự do cho đấtnước

Đại hội lần thứ III
 Được tổ chức vào ngày 8/12/1994 tại Hà Nội với 400 đại biểu tham dự
 ĐH thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Hội LHTN Việt Nam, hiệp thương chọn cử Ủy ban TW Hội
gồm 110 thành viên, Đoàn Chủ tịch gồm 19 thành viên

 Bầuanh Hồ Đức Việt - Bí thư thứ nhất TW Đoàn làm Chủ tịchHội
 Đại hội đã quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm làm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.
 Hội nghị UB TW Hội cuối năm 1997, chị Trương Thị Mai - Bí thư TW Đoàn được hiệp thương cử
làm Chủ tịch ...
CHÀO MỪNG THẦY ĐÃ ĐẾN VỚI BÀI TẬP CỦA EM
CHÀO MỪNG THẦY ĐÃ ĐẾN VỚI BÀI TẬP CỦA EM
Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam - Người đăng: Diễm Ngỗng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam 9 10 703