Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Được đăng lên bởi duc-duc
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04/2010/TT-BXD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình,
Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP
ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
(dưới đây viết tắt là Nghị định số 112/2009/NĐ-CP) như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình,
bao gồm: tổng mức đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là tổng mức đầu tư),
dự toán xây dựng công trình (dự toán công trình), định mức xây dựng và giá
xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao
gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn
ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước
bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.
2. Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là
thành viên có những quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định tại điều
ước quốc tế đó.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu tư
xây dựng công trình, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán vốn đầu tư xây
dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý chi
phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng ít hơn 30% vốn nhà
nước áp dụng Thông tư này.
1

Điều 3. Nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được quy định
tại Điều 3 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, trong đó khi thực hiện khoản 6
Điều này đối với công việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây
dựng công trình phải đảm bảo tính thống nhất về nguyên tắc, phương pháp và
các nội dung cụ thể về lập và quản lý tổng mức đầu tư, dự toán công trình,
định mức xây dựng công trình, giá xây dựng công trình đã được người quyết
định đầu tư, chủ đầu tư quyết định lựa chọn theo những quy định tại Nghị
định số 112/2009/NĐ-CP và các nội d...
BỘ XÂY DỰNG
Số: 04/2010/TT-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010
THÔNG TƯ
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình,
Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP
ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản chi phí đầu tư xây dựng công trình
(dưới đây viết tắt là Nghị định số 112/2009/NĐ-CP) như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình,
bao gồm: tổng mức đầu xây dựng công trình (gọi tắt là tổng mức đầu tư),
dự toán xây dựng công trình (dự toán công trình), định mức xây dựng và giá
xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà ớc trở lên, bao
gồm: vốn ngân sách nnước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt vốn
ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước
bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.
2. Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế Việt Nam là
thành viên những quy định v quản lý chi phí đầu xây dựng công trình
khác với quy định của Thông này t thực hiện theo các quy định tại điều
ước quốc tế đó.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, nhân liên quan đến việc lập quản chi phí đầu
xây dựng công trình, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán vốn đầu tư xây
dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý chi
phí đầu xây dựng công trình của các dự án sử dụng ít hơn 30% vốn nhà
nước áp dụng Thông tư này.
1
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Người đăng: duc-duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 9 10 331