Ktl-icon-tai-lieu

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013

Được đăng lên bởi Ngọc Bích
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013
Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1. (3, 0 điểm). Cho hàm số y  x 3  3 x  1.
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết hệ số góc của tiếp tuyến đó bằng 9.
Câu 2. (3,0 điểm)
1) Giải phương trình 31 x  3x  2  0.

2

2) Tính tích phân

I   ( x  1) cos xdx.
0

3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x 2  3  x ln x trên đoạn 1;2  .
Câu 3. (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA
vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 300. Tính
thể tích của khối chóp S.ABCD theo a.
II.PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2).
1. Theo chương trình Chuẩn

Câu 4. a (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(-1; 2; 1) và mặt
phẳng (P) có phương trình x + 2y + 2z - 3=0.
1) Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M và vuông góc với (P).
2) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ và tiếp xúc với (P).
Câu 5. a (1,0 điểm). Cho số phức z thỏa mãn (1  i ) z  2  4i  0 . Tìm số phức liên hợp
của z.
2. Theo chương trình Nâng cao
Câu 4. b (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-1; 1; 0) và
đường thẳng d có phương trình

x 1 y z 1


.
1
2
1

1) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ và vuông góc với d.
2) Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho độ dài đoạn AM bằng 6 .
Câu 5. b (1, 0 điểm). Giải phương trình z 2  (2  3i ) z  5  3i  0 trên tập số phức.
--------- Hết --------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

GỢI Ý GIẢI ĐỀ
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm)
1).
TXĐ: R y   3x 2  3
* Sự biến thiên:
 x  1  y( 1)  1

.
x  1
 y( 1)  3

Ta có: y   3x 2  3 , cho y   0  

Hàm số: Đồng biến trên  ; 1 ; 1;   và nghịch biến trên  1;1
Cực đại  1;1 và cực tiểu (1; 3)
* Giới hạn: lim y  
x 

* Bảng biến thiên:

Đồ thị:

2). Gọi M ( x0 ; y0 ) là tọa độ tiếp điểm  f ( x0 )  3x02  3  9 : hsg của tiếp tuyến.
 x0  2
 y  9 x  17
. Vậy phương trình tiếp tuyến là: 

 y  9 x  15
 x0  2

Câu 2. (3,0 điểm)
2

1). Phương trình (*)   3x   2.3x  3  0  3x  1 (l )  3x  3  x  1...
BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
K THI TT NGHIP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013
Môn thi: TOÁN – Giáo dc trung học phthông
Thời gian làm bài: 150 phút, không kthời gian giao đề
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1. (3, 0 điểm). Cho hàm s
3
3 1.
y x x
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết hệ số góc của tiếp tuyến đó bằng 9.
Câu 2. (3,0 điểm)
1) Giải phương trình
1
3 3 2 0.
x x
2) nh tích phân
2
0
( 1)cos .
I x xdx
3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm s
2
3 ln
trên đoạn
1;2
.
Câu 3. (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA
vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 30
0
. Tính
thể tích của khối chóp S.ABCD theo a.
II.PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2).
1. Theo chương trình Chuẩn
Câu 4. a (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(-1; 2; 1) mặt
phẳng (P) có phương trình x + 2y + 2z - 3=0.
1) Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M và vuông góc với (P).
2) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâmgốc tọa độ và tiếp xúc với (P).
Câu 5. a (1,0 điểm). Cho sphức z thỏa mãn
(1 ) 2 4 0
i z i
. Tìm sphức liên hợp
của z.
2. Theo chương trình Nâng cao
Câu 4. b (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-1; 1; 0)
đường thẳng d phương trình
1 1
1 2 1
x y z
.
1) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ và vuông góc với d.
2) Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho độ dài đoạn AM bằng
6
.
Câu 5. b (1, 0 điểm). Giải phương trình
2
(2 3 ) 5 3 0
z i z i
trên tập số phức.
--------- Hết ---------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 - Trang 2
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 - Người đăng: Ngọc Bích
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 9 10 588