Ktl-icon-tai-lieu

Kết cấu BTCT

Được đăng lên bởi Xuân LêLê
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1250 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995
1
Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông tõng phÇn
KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi – Quy ph¹m
thi c«ng vµ nghiÖm thu.
Monlithic concrete and reinforced concrete structures - Codes for construction,
check and acceptance
1. Ph¹m vi ¸p dông
1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc thi c«ng bª t«ng do c¸c tæ chøc x©y dùng thùc hiÖn.
C¸c c«ng tr×nh cã c«ng t¸c thi ng bª t«ng do n|íc ngoµi ®Çu t| hoÆc liªn doanh
gãp vèn, nÕu kh«ng cã c¸c chØ dÉn kü thuËt riªng còng ¸p dông tiªu chuÈn nµy.
1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt tèi thiÓu ®Ó kiÓm tra vµ nghiÖm thu
chÊt l|îng thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi nh»m ®¶m b¶o
chÊt l|îng, an toµn vµ vÖ sinh m«i tr|êng cña khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh.
1.3. Tiªu chuÈn nµy chØ ¸p dông cho viÖc thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp
toµn khèi b»ng bª t«ng nÆng th«ng th|êng (khèi l|îng thÓch hçn hîp bª t«ng
1800kg/m
3
– 2500kg/m
3
) ®|îc trén ngay t¹i c«ng tr|êng hoÆc bª t«ng chÕ trén s½n
(bª t«ng th|¬ng phÈm) vËn chuyÓnc tr¹m trén bª t«ng tËp trung.
1.4. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi:
a) C¸c kÕt cÊu lµm b»ng c¸c lo¹i bª t«ng tæ ong, bª t«ng cèt liÖu rçng, bª t«ng siªu
nÆng vµ bª t«ng chÞu hãa chÊt;
b) C¸c kÕt cÊu thi c«ng b»ng ph|¬ng ph¸p ®æ bª t«ng trong n|íc, bª t«ng v÷a d©ng;
c) C¸c kÕt cÊu bª t«ng øng suÊt tr|íc;
d) C¸c kÕt cÊu ®Æc biÖt kh¸c quy ®Þnh riªng theo thiÕt kÕ;
2. c tiªu chuÈn trÝch dÉn
TCVN 5574 : 1991: Tiªu chuÈn thiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp
TCVN 2737 : 1990: Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - T¶i träng vµ t¸c ®éng.
TCVN 4033 : 1985: Xi m¨ng poocl¨ng – puzolan.
TCVN 4316 : 1986: Xi m¨ng poocl¨ng – xØ lß xo.
TCVN 2682 : 1992: Xi m¨ng poocl¨ng.
TCVN 1770 : 1986: C¸t x©y dùng – Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 1771 : 1986: §¸ d¨m, sái, sái d¨m dïng trong x©y dùng – Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 4506 : 1987: N|íc cho bªng vµ v÷a – Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 5592 : 1991: Bª t«ng nÆng – Yªu cÇu b¶o d|ìng Èm tù nhiªn.
TCVN 3105 : 1993: Bª t«ng nÆng - LÊy mÉu, chÕ t¹o vµ b¶o d|ìng mÉu thö.
TCVN 3106 : 1993: Bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p thö ®é sôt.
TCVN 3118 : 1993: Bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é nÐn.
TCVN 3119 : 1993: Bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é kÐo khi uèn.
TCVN 5718 : 1993: M¸i b»ng vµ sµn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dùng -
u cÇu chèng thÊm n|íc.
Kết cấu BTCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết cấu BTCT - Người đăng: Xuân LêLê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Kết cấu BTCT 9 10 39