Ktl-icon-tai-lieu

KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

Được đăng lên bởi kkid961
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 5973 lần   |   Lượt tải: 7 lần
PHƯƠNG ĐÔNG UNIVERSITY
MSSV: 510111216

KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI
Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là quan điểm cơ bản của
Đảng và cũng là một bài học lớn của cách mạng Việt Nam. Hiện nay, trước bối
cảnh quốc tế và yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bài học
đó cần tiếp tục được quán triệt, thực hiện; song điều quan trọng là cần có chiến
lược, sách lược, hình thức, phương pháp đúng đắn, sáng tạo.
Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát
triển năm 2011) đã nêu nhiều bài học quý; trong đó, "Kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế "1 là một trong
những bài học lớn của cách mạng Việt Nam. Hơn 80 năm qua, nhất là trong 30 năm
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), ngọn cờ độc
lập dân tộc và CNXH của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên
sức mạnh đoàn kết to lớn của dân tộc, của tất cả những người Việt Nam yêu nước, yêu
độc lập, tự do, không phân biệt trai gái, già trẻ, giàu nghèo, tôn giáo, dân tộc..., dựa trên
nền tảng vững chắc là liên minh công nhân với nông dân và trí thức, dưới chế độ dân
chủ nhân dân và XHCN, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Mặt khác, do mục tiêu cách
mạng, mục đích chính trị của cuộc chiến tranh yêu nước, chính nghĩa của dân tộc ta
phù hợp với khát vọng chung, mục tiêu chung của thời đại là hoà bình, độc lập dân tộc,
dân chủ và tiến bộ xã hội; cùng với chiến lược đối ngoại đúng đắn của Đảng và nghệ
thuật đấu tranh ngoại giao tài tình, khôn khéo, sáng tạo, chúng ta đã phát huy cao độ
yếu tố quốc tế, yếu tố thời đại thành sức mạnh hiện thực, nên cuộc kháng chiến của
nhân dân ta ngày càng được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình cả về vật
chất và tinh thần của các nước XHCN và lực lượng cách mạng, tiến bộ trên thế giới.
Vận dụng và phát triển sáng tạo bài học đó trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới
của Đảng hơn 20 năm qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan
trọng: đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Thế và
lực của đất nước đã vững mạnh thêm nhiều; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế
được nâng lên, tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Những thực tiễn lịch sử đó
chứng minh rằng, để tạo nên sức mạnh to lớn, giành thắng lợi trong sự nghiệp giải
phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới xây dựng đất nướ...
PHƯƠNG ĐÔNG UNIVERSITY
MSSV: 510111216
KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI
Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là quan điểm cơ bản của
Đảng và cũng là một bài học lớn của cách mạng Việt Nam. Hiện nay, trước bối
cảnh quốc tế và yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bài học
đó cần tiếp tục được quán triệt, thực hiện; song điều quan trọng là cần có chiến
lược, sách lược, hình thức, phương pháp đúng đắn, sáng tạo.
Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát
triển năm 2011) đã nêu nhiều bài học quý; trong đó, "Kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế "
1
là một trong
những bài học lớn của cách mạng Việt Nam. Hơn 80 năm qua, nhất là trong 30 năm
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), ngọn cờ độc
lập dân tộc và CNXH của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên
sức mạnh đoàn kết to lớn của dân tộc, của tất cả những người Việt Nam yêu nước, yêu
độc lập, tự do, không phân biệt trai gái, già trẻ, giàu nghèo, tôn giáo, dân tộc..., dựa trên
nền tảng vững chắc là liên minh công nhân với nông dân và trí thức, dưới chế độ dân
chủ nhân dân và XHCN, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Mặt khác, do mục tiêu cách
mạng, mục đích chính trị của cuộc chiến tranh yêu nước, chính nghĩa của dân tộc ta
phù hợp với khát vọng chung, mục tiêu chung của thời đại là hoà bình, độc lập dân tộc,
dân chủ và tiến bộ xã hội; cùng với chiến lược đối ngoại đúng đắn của Đảng và nghệ
thuật đấu tranh ngoại giao tài tình, khôn khéo, sáng tạo, chúng ta đã phát huy cao độ
yếu tố quốc tế, yếu tố thời đại thành sức mạnh hiện thực, nên cuộc kháng chiến của
nhân dân ta ngày càng được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình cả về vật
chất và tinh thần của các nước XHCN và lực lượng cách mạng, tiến bộ trên thế giới.
Vận dụng và phát triển sáng tạo bài học đó trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới
của Đảng hơn 20 năm qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan
trọng: đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Thế và
lực của đất nước đã vững mạnh thêm nhiều; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế
được nâng lên, tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Những thực tiễn lịch sử đó
chứng minh rằng, để tạo nên sức mạnh to lớn, giành thắng lợi trong sự nghiệp giải
phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới xây dựng đất nước, chúng ta phải biết khai
KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI - Người đăng: kkid961
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI 9 10 220