Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm cở bản về tâm lý học

Được đăng lên bởi tongthiepk7ctxhhcm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Thế nào là quá trình tâm lý?
Quá trình tâm lý nói một cách ngắn ngọn nhất đó chính là nguồn gốc của
đời sống tinh thần, xuất hiện như một yếu tố điều chỉnh ban đầu với
hành vi con người (có đặc điểm tâm lý, có kinh nghiệm sống, có kiến
thức, có bản lĩnh...) bao gồm các : quá trình nhận thức, quá trình cảm
xúc, quá trình ý chí.
Câu 2: Phân chia các hiện tượng tâm lý?
Đời sống tâm lý của con người vô cùng đa dạng và phong phóng. Để
nghiên cứu một các dễ dàng hơn người ta đã phân chia các hiện tượng
tâm lý theo một số cách sau đây:
-

-

-

Phân loại theo thời gian tồn tại của chúng và vị trí tương đối của
chúng trong nhân cách ( đây là cách phổ biến ). Theo cách phân
chia này, hiên tượng tâm lý được chia làm 3 loại chính đó là:
+ Các quá trình tâm lý
+ Các trạng thái tâm lý
+ Các thuộc tính tâm lý
Phân loại theo các hiện tượng tâm lý có ý thức ( được nhận thức
hay tự giác ) và chưa có ý thức ( luôn luôn diễn ra nhưng chúng ta
không nhận thức được nó).
Phân loại theo hiện tương tâm lý sống động ( thể hiện trong hành
vi, hoạt động) và hiện tượng tâm lý tiềm tàng ( chỉ nhìn thấy trong
sản phẩm hoạt động)

Câu 3: Hiện tượng thế nào là hiện tượng tâm lý?
Một hiện tượng được gọi là hiện tượng tâm lý khi hiện tượng đó
mang tính chủ quan về hình ảnh thế giới khách quan trong óc con
người, và có cở sở là hoạt động tự nhiên và hoạt động nội tiết, được

nảy sinh bởi hoạt động sống trong từng người và gắn bó mật thiết với
các quan hệ xã hội.

...
Câu 1: Thế nào là quá trình tâm lý?
Quá trình tâm lý nói một cách ngắn ngọn nhất đó chính là nguồn gốc của
đời sống tinh thần, xuất hiện như một yếu tố điều chỉnh ban đầu với
hành vi con người (có đặc điểm tâm lý, có kinh nghiệm sống, có kiến
thức, có bản lĩnh...) bao gồm các : quá trình nhận thức, quá trình cảm
xúc, quá trình ý chí.
Câu 2: Phân chia các hiện tượng tâm lý?
Đời sống tâm lý của con người vô cùng đa dạng và phong phóng. Để
nghiên cứu một các dễ dàng hơn người ta đã phân chia các hiện tượng
tâm lý theo một số cách sau đây:
- Phân loại theo thời gian tồn tại của chúng và vị trí tương đối của
chúng trong nhân cách ( đây là cách phổ biến ). Theo cách phân
chia này, hiên tượng tâm lý được chia làm 3 loại chính đó là:
+ Các quá trình tâm lý
+ Các trạng thái tâm lý
+ Các thuộc tính tâm lý
- Phân loại theo các hiện tượng tâm lý có ý thức ( được nhận thức
hay tự giác ) và chưa có ý thức ( luôn luôn diễn ra nhưng chúng ta
không nhận thức được nó).
- Phân loại theo hiện tương tâm lý sống động ( thể hiện trong hành
vi, hoạt động) và hiện tượng tâm lý tiềm tàng ( chỉ nhìn thấy trong
sản phẩm hoạt động)
Câu 3: Hiện tượng thế nào là hiện tượng tâm lý?
Một hiện tượng được gọi là hiện tượng tâm lý khi hiện tượng đó
mang tính chủ quan về hình ảnh thế giới khách quan trong óc con
người, và có cở sở là hoạt động tự nhiên và hoạt động nội tiết, được
Khái niệm cở bản về tâm lý học - Trang 2
Khái niệm cở bản về tâm lý học - Người đăng: tongthiepk7ctxhhcm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Khái niệm cở bản về tâm lý học 9 10 952