Ktl-icon-tai-lieu

KHÁI QUÁT VỀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG

Được đăng lên bởi Thanh Triệu
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2523 lần   |   Lượt tải: 6 lần
KHÁI QUÁT VỀ VĂN HOÁ PHƯƠNG ĐÔNG
GS. TS. Mai Ngọc Chừ
Khoa Đông phương học
* Sơ lược về lịch sử và các nền văn hoá phương Đông
* Các khu vực văn hoá phương Đông từ góc nhìn
khu vực học
* Những đặc điểm chủ yếu của văn hoá phương Đông
* Sự ảnh hưởng của các nền văn hoá phương Đông
ra khu vực và thế giới
* Các thành tựu và những mặt hạn chế
của văn hoá phương Đông
Xét về vùng lãnh thổ, phương Đông ngày nay được hiểu là khu vực bao phủ toàn
bộ châu Á và phần Đông Bắc châu Phi. Mặc dù khái niệm Đông phương học (Oriental
Studies) xuất phát từ phương Tây song vai trò của Đông phương học nói chung, văn hoá
phương Đông nói riêng càng ngày càng được giới khoa học thế giới khẳng định và quan
tâm. Ngày nay, xét trên nhiều góc độ như lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá, v.v. phương
Đông chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Nói đến phương Đông, người ta không thể
không nhắc đến những nền văn hoá - văn minh nổi tiếng như Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ,
Arập, Trung Hoa, không thể không nhắc đến Nho giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Hinđu giáo
và hàng loạt tín ngưỡng bản địa mang màu sắc phương Đông. Nói đến phương Đông,
người ta cũng nhắc ngay đến các đại ngữ hệ như Nam Á, Nam đảo, Hán - Tạng, Thái Kađai, Antai, v.v. ; đến những công trình văn hoá kì vĩ như Ăngco Voat, Vạn lí trường
thành, Borobudur, các kim tự tháp Ai Cập, v.v. Và, từ góc nhìn văn hoá hiện đại, phương
Đông còn làm cho thế giới ngạc nhiên về “sự thần kì Nhật Bản”, về hàng loạt các con
rồng châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, v.v. Tóm lại, phương
Đông là một khu vực văn hoá có “bản sắc” riêng cả về phương diện truyền thống lẫn hiện
đại.
I. SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ VÀ CÁC NỀN VĂN HOÁ PHƯƠNG ĐÔNG
1. Phương Đông với sự bao phủ toàn bộ châu Á và một phần châu Phi, là nơi có
điều kiện tự nhiên phong phú và đa dạng. Vì vậy, ngay từ khi có xã hội loài người, nơi
đây đã từng là khu vực sinh tồn của bầy người nguyên thuỷ. Rồi theo sự phát triển của
lịch sử, ở phương Đông dần dần xuất hiện công xã thị tộc, bộ lạc và sau đó là các nhà
nước.
Ngày nay các nhà khoa học đã khẳng định một cách chắc chăn rằng phương Đông
là nơi xuất hiện những nhà nước chiếm hữu nô lệ tối cổ. Các nhà nước ấy chính là các
nền văn minh xét trên góc độ văn hoá. Người ta thường nói đến bốn nền văn hoá - văn
minh Phương Đông: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc. Và có một nét đặc biệt là
những nhà nước gắn liền với các nền văn hoá - văn minh phương Đông thường xuất hiện
trên lưu vực những dòng sông lớn từ bờ biển phía đông Địa Trung Hải đến bờ...
1
KHÁI QUÁT V VĂN HOÁ PHƯƠNG ĐÔNG
GS. TS. Mai Ngc Ch
Khoa Đông phương hc
* Sơ lược v lch s và các nn văn hoá phương Đông
* Các khu vc văn hoá phương Đông t góc nhìn
khu vc hc
* Nhng đặc đim ch yếu ca văn hoá phương Đông
* S nh hưởng ca các nn văn hoá phương Đông
ra khu vc và thế gii
* Các thành tu và nhng mt hn chế
ca văn hoá phương Đông
Xét v vùng lãnh th, phương Đông ngày nay được hiu là khu vc bao ph toàn
b châu Á và phn Đông Bc châu Phi. Mc dù khái nim Đông phương hc (Oriental
Studies) xut phát t phương Tây song vai trò ca Đông phương hc nói chung, văn hoá
phương Đông nói riêng càng ngày càng được gii khoa hc thế gii khng định và quan
tâm. Ngày nay, xét trên nhiu góc độ như lch s, chính tr, kinh tế, văn hoá, v.v. phương
Đông chiếm mt v trí vô cùng quan trng. Nói đến phương Đông, người ta không th
không nhc đến nhng nn văn hoá - văn minh ni tiếng như Ai Cp, Lưỡng Hà, n Độ,
Arp, Trung Hoa, không th không nhc đến Nho giáo, Hi giáo, Pht giáo, Hinđu giáo
và hàng lot tín ngưỡng bn địa mang màu sc phương Đông. Nói đến phương Đông,
người ta cũng nhc ngay đến các đại ng h như Nam Á, Nam đảo, Hán - Tng, Thái -
Kađai, Antai, v.v. ; đến nhng công trình văn hoá kì vĩ như Ăngco Voat, Vn lí trường
thành, Borobudur, các kim t tháp Ai Cp, v.v. Và, t góc nhìn văn hoá hin đại, phương
Đông còn làm cho thế gii ngc nhiên v “s thn kì Nht Bn”, v hàng lot các con
rng châu Á như Singapore, Hàn Quc, Hng Kông, Đài Loan, v.v. Tóm li, phương
Đông là mt khu vc văn hoá có “bn sc” riêng c v phương din truyn thng ln hin
đại.
I. SƠ LƯỢC V LCH S VÀ CÁC NN VĂN HOÁ PHƯƠNG ĐÔNG
1. Phương Đông vi s bao ph toàn b châu Á và mt phn châu Phi, là nơi có
điu kin t nhiên phong phú và đa dng. Vì vy, ngay t khi có xã hi loài người, nơi
đây đã tng là khu vc sinh tn ca by người nguyên thu. Ri theo s phát trin ca
lch s, phương Đông dn dn xut hin công xã th tc, b lc và sau đó là các nhà
nước.
Ngày nay các nhà khoa hc đã khng định mt cách chc chăn rng phương Đông
là nơi xut hin nhng nhà nước chiếm hu nô l ti c. Các nhà nước y chính là các
nn văn minh xét trên góc độ văn hoá. Người ta thường nói đến bn nn văn hoá - văn
minh Phương Đông: Ai Cp, Lưỡng Hà, n Độ và Trung Quc. Và có mt nét đặc bit là
nhng nhà nước gn lin vi các nn văn hoá - văn minh phương Đông thường xut hin
trên lưu vc nhng dòng sông ln t b bin phía đông Địa Trung Hi đến b bin n
Độ Dương và Thái Bình Dương: Lưu vc sông Nin Ai Cp; lưu vc Lưỡng Hà to bi
sông Tigrơ (Tigre) và Ơphơrat (Euphrate) cùng chy ra vnh Pecxich; lưu vc đồng bng
bc n Độ to bi sông n (Hindus) và sông Hng (Gangga); và lưu vc hai con sông
KHÁI QUÁT VỀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÁI QUÁT VỀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG - Người đăng: Thanh Triệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
KHÁI QUÁT VỀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG 9 10 415